Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg

2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 3. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: REGI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013, pokiaľ ide opriemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 v prípade výrobcu Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: ITRE (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 a 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 5. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 7. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá a podmienky, ktoré musia spĺňať európske referenčné siete a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa chcú zapojiť do európskej referenčnej siete (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 10. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: REGI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide opravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 7. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č.555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje pomoc na súkromné skladovanie (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č.288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia azeleniny vškolách (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o základ pre výpočet znížení, ktoré majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov z dôvodu lineárneho zníženia platieb v roku 2014 a finančnej disciplíny na kalendárny rok 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

Parlamentu sa poskytlo toto korigendum:

- Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov – (C(2013) 09651)

pridelené: gestorský výbor: REGI

stanovisko: EMPL, PECH, AGRI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia