Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург

3. Стратегията на ЕС относно Арктика (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Стратегията на ЕС относно Арктика (2013/2595(RSP))

Разискването се състоя на 17 април 2013 (точка 18 от протокола от 17.4.2013).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson и Ivari Padar, от името на групата S&D, относно стратегията на Европейския съюз за Арктическия регион (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson и Olle Schmidt, от името на групата ALDE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Гласуване: точка 8.29 от протокола от 12.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност