Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

3. Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP))

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 17 Απριλίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi και Iñaki Irazabalbeitia Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson και Ivari Padar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 8.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου