Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιπέδων των διοξινών και των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (Αναδιατύπωση) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τον χειρισμό μεγάλων άγριων θηραμάτων και για την επιθεώρηση των άγριων θηραμάτων μετά τη θανάτωσή τους (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 983/2009 και (ΕΕ) αριθ. 384/2010 όσον αφορά τους όρους χρήσης ορισμένων ισχυρισμών υγείας σύμφωνα με τους οποίους οι φυτοστερόλες και οι φυτοστανόλες μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης LDL του αίματος (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - προθεσμία: 04/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση καραμελοχρωμάτων (E 150a-d) στη μπίρα και τα ποτά βύνης (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - προθεσμία: 01/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσαρτήματος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το νικέλιο (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση της αντβαντάμης ως γλυκαντικού (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - προθεσμία: 01/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το ερουκικό οξύ στα φυτικά έλαια και λίπη και στα τρόφιμα που περιέχουν φυτικά έλαια και λίπη (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - προθεσμία: 12/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - προθεσμία: 12/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙII, V και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - προθεσμία: 05/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου