Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2627(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0263/2014

Συζήτηση :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0248

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

6. Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP))

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον Πέτρο Ποροτσένκο, μέλος της ουκρανικής Βερχόβνα Ράντα και συμπρόεδρο της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο επισήμων.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ουκρανικό λαό και στην ελευθερία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka και Paul Murphy.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) και Δημήτριος Κούρκουλας.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere και Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Νικος Χρυσόγελος και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου