Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0022(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0364/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0364/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0228

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

8.21. Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0228)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0228)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου