Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0229/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.29
CRE 12/03/2014 - 8.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0236

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

8.29. Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 και B7-0233/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0228/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0229/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 και B7-0232/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa και Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson και Ivari Padar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0236)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0233/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις
Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική αναφορά 13, η οποία εγκρίνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου