Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Pakistani piirkondliku rolli ja poliitiliste suhete kohta ELiga [2013/2168(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0208)


8.2. Euroopa raketitõrjekilp (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa raketitõrjekilbi ning selle poliitilise ja strateegilise mõju kohta [2013/2170(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0209)


8.3. Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa kalandussektori hetkeolukorra ja väljavaadete kohta seoses ELi ja Tai vahelise vabakaubanduslepinguga [2013/2179(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0210)


8.4. Euroopa gastronoomiline pärand (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa gastronoomilise pärandi ning selle kultuuriliste ja hariduslike aspektide kohta [2013/2181(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0211)


8.5. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0212)

Sõnavõtud

Jan Philipp Albrecht (raportöör), enne hääletust.


8.6. Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0213)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


8.7. ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0214)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.8. ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0215)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.9. Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta lastekaitse küsimuses [2014/2012(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE

Loeti vastuvõetuks (P7_TA(2014)0216)


8.10. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artiklile 198 esimeeste konverents parlamentidevaheliste delegatsioonide ning parlamentaarsetes ühiskomisjonides, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0217)


8.11. Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0185/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0218)


8.12. Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0219)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0219)


8.13. Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0220)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0220)


8.14. Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0221)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0221)


8.15. Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0222)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0223)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0223)


8.17. Töötajate vaba liikumine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0224)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0224)

Sõnavõtud

Edit Bauer (raportöör), et täpsustada muudatusettepanekut 64 ning paluda täiskogul see vastu võtta.


8.18. Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Arutelu toimus 8. oktoober 2013 (8.10.2013protokoll punkt 6 ja 8.10.2013protokoll punkt 8).

Hääletus toimus 9. oktoober 2013 (9.10.2013protokoll punkt 8.1).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0225)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0226)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0226)


8.20. Copernicuse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0227)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0227)

Sõnavõtud

Andris Piebalgs (komisjoni liige), pärast hääletust.


8.21. Euroopa GNSSi Agentuur ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0228)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0228)


8.22. ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (hääletus)

Raport ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete hindamise ja prioriteetide määramise kohta [2013/2149(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0229)

Sõnavõtud

Krzysztof Lisek esitas punkti 17 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Sergio Paolo Francesco Silvestris hääletuse korralduse kohta.


8.23. USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (hääletus)

Raport USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes [2013/2188(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0230)


8.24. Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (hääletus)

Raport õigusemõistmise hindamise kohta seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega [2014/2006(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0231)


8.25. Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (hääletus)

Raport audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks valmistumise kohta [2013/2180(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0232)


8.26. ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (hääletus)

Raport ELi kodakondsust käsitleva 2013. aasta aruande kohta „ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik” [2013/2186(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0233)


8.27. Euroopa Prokuratuur (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0234)

Sõnavõtud

Salvatore Iacolino (raportöör), enne hääletust.


8.28. Türgi 2013. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0235)

Sõnavõtud

Jorgo Chatzimarkakis esitas punkti 24 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.29. ELi Arktika piirkonna strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 ja B7-0233/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0228/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0229/2014

(asendades B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 ja B7-0232/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa ja Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar fraktsiooni S&D nimel,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel,

Charles Tannock ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0236)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0233/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler esitas volituse 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika