Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)
 6.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)
  
8.9.Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (ψηφοφορία)
  
8.10.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  
8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (ψηφοφορία)
  
8.12.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)
  
8.17.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)
  
8.18.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τελική ψηφοφορία)
  
8.19.Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I (ψηφοφορία)
  
8.20.Πρόγραμμα Copernicus ***I (ψηφοφορία)
  
8.21.Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I (ψηφοφορία)
  
8.22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)
  
8.23.Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.24.Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (ψηφοφορία)
  
8.25.Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (ψηφοφορία)
  
8.26.Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.27.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)
  
8.28.Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
8.29.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής - Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (συζήτηση)
 13.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (συζήτηση)
 14.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) ***I - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) ***I (συζήτηση)
 15.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***I (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 ***I (συζήτηση)
 17.Ραδιοεξοπλισμός ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (285 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3857 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (386 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1536 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (193 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (850 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου