Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.ELi Arktika piirkonna strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)
 6.Venemaa sissetung Ukrainasse (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Euroopa raketitõrjekilp (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Euroopa gastronoomiline pärand (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping *** (hääletus)
  
8.9.Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (hääletus)
  
8.10.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (hääletus)
  
8.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (hääletus)
  
8.12.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (hääletus)
  
8.13.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I (hääletus)
  
8.14.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (hääletus)
  
8.15.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I (hääletus)
  
8.16.Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I (hääletus)
  
8.17.Töötajate vaba liikumine ***I (hääletus)
  
8.18.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (lõpphääletus)
  
8.19.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  
8.20.Copernicuse programm ***I (hääletus)
  
8.21.Euroopa GNSSi Agentuur ***I (hääletus)
  
8.22.ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (hääletus)
  
8.23.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (hääletus)
  
8.24.Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (hääletus)
  
8.25.Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (hääletus)
  
8.26.ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (hääletus)
  
8.27.Euroopa Prokuratuur (hääletus)
  
8.28.Türgi 2013. aasta eduaruanne (hääletus)
  
8.29.ELi Arktika piirkonna strateegia (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega - Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
 13.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)
 14.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Sisejulgeolekufond (üldsätted) ***I - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ***I - Sisejulgeolekufond (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning kriisiohjamine) ***I - Sisejulgeolekufond (välispiirid ja viisad) ***I (arutelu)
 15.Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase ***I (arutelu)
 16.Liidu programm finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 ***I (arutelu)
 17.Raadioseadmed ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3857 kb) 
 
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (368 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1502 kb) 
 
Protokoll (264 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (164 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (835 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika