Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 3.ES stratēģija Arktikas reģionam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)
 6.Krievijas iebrukums Ukrainā (debates)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.2.Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.3.Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.4.Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.5.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.6.Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.7.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.8.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)
  8.9.Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā (balsošana)
  8.10.Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (balsošana)
  8.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (balsošana)
  8.12.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (balsošana)
  8.13.Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I (balsošana)
  8.14.Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (balsošana)
  8.15.Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I (balsošana)
  8.16.Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I (balsošana)
  8.17.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I (balsošana)
  8.18.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (galīgais balsojums)
  8.19.Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  8.20.Programma "Copernicus" ***I (balsošana)
  8.21.Eiropas GNSS aģentūra ***I (balsošana)
  8.22.Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (balsošana)
  8.23.ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (balsošana)
  8.24.Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (balsošana)
  8.25.Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (balsošana)
  8.26.2013. gada ziņojums par ES pilsonību (balsošana)
  8.27.Eiropas Prokuratūra (balsošana)
  8.28.2013. gada progresa ziņojums par Turciju (balsošana)
  8.29.ES stratēģija Arktikas reģionam (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm - Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām (debates)
 13.ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)
 14.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) ***I - Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ***I - Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) ***I - Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I (debates)
 15.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība ***I (debates)
 16.Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ***I (debates)
 17.Radioiekārtas ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (246 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Balsojumi pēc saraksta (3857 kb) 
 
Protokols (214 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (386 kb) Balsojumi pēc saraksta (1514 kb) 
 
Protokols (273 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (170 kb) Balsojumi pēc saraksta (842 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika