Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.EU:s strategi för Arktis (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 20–21 mars 2014) (debatt)
 6.Rysslands invasion av Ukraina (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Missilskydd för Europa (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Den europeiska fiskerisektorn och frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Europas gastronomiska arv (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Skydd av euron mot förfalskning (Perikles 2020) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
8.9.Väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (omröstning)
  
8.10.Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (omröstning)
  
8.11.Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial (omröstning)
  
8.12.Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I (omröstning)
  
8.13.Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I (omröstning)
  
8.14.Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (omröstning)
  
8.15.Paketresor och assisterade researrangemang ***I (omröstning)
  
8.16.Fluorerade växthusgaser ***I (omröstning)
  
8.17.Fri rörlighet för arbetstagare ***I (omröstning)
  
8.18.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (slutomröstning)
  
8.19.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
8.20.Copernicusprogrammet ***I (omröstning)
  
8.21.Europeiska byrån för GNSS ***I (omröstning)
  
8.22.Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (omröstning)
  
8.23.Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (omröstning)
  
8.24.Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen (omröstning)
  
8.25.Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (omröstning)
  
8.26.Rapport om EU-medborgarskapet 2013 (omröstning)
  
8.27.Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  
8.28.2013 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
  
8.29.EU:s strategi för Arktis (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet – Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (debatt)
 13.EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) ***I – Asyl- och migrationsfonden ***I – Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering ***I – Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar ***I (debatt)
 15.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I (debatt)
 16.Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 ***I (debatt)
 17.Radioutrustning ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (244 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3857 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (351 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1560 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (163 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (839 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy