Показалец 
Протокол
PDF 301kWORD 225k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 3.Стратегията на ЕС относно Арктика (внесени предложения за резолюция)
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 5.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (разискване)
 6.Инвазия на Русия в Украйна (разискване)
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  
8.1.Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Противоракетен щит за Европа (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)
  
8.9.Хуманитарен ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата (гласуване)
  
8.10.Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)
  
8.11.Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (гласуване)
  
8.12.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ***I (гласуване)
  
8.13.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) ***I (гласуване)
  
8.14.Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (гласуване)
  
8.15.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник ***I (гласуване)
  
8.16.Флуорсъдържащи парникови газове ***I (гласуване)
  
8.17.Свободно движение на работници ***I (гласуване)
  
8.18.Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (окончателно гласуване)
  
8.19.Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I (гласуване)
  
8.20.Програмата „Коперник“ ***I (гласуване)
  
8.21.Европейската агенция за ГНСС ***I (гласуване)
  
8.22.Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (гласуване)
  
8.23.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (гласуване)
  
8.24.Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава (гласуване)
  
8.25.Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят (гласуване)
  
8.26.Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (гласуване)
  
8.27.Европейска прокуратура (гласуване)
  
8.28.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (гласуване)
  
8.29.Стратегията на ЕС относно Арктика (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната - Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (разискване)
 13.Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 14.Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ ***I - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ ***I - Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) ***I - Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) ***I (разискване)
 15.Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза ***I (разискване)
 16.Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. ***I (разискване)
 17.Радиооборудване ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 3 март 2014 г.


разглеждане в комисия: REGI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 по отношение на средните специфични емисии на CO2 през 2010 г., определени за производителя Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на делегираните регламенти (ЕС) № 1059/2010, № 1060/2010, № 1061/2010, № 1062/2010, № 626/2011, № 392/2012, № 874/2012, № 665/2013, № 811/2013 и № 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в интернет на свързани с енергопотреблението продукти (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2014 г.


разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 7 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегирано решение на Комисията за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 10 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) №555/2008 на Комисията във връзка с нови мерки по националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) №826/2008 на Комисията по отношение на определени изисквания за земеделските продукти, за които се отпуска помощ за частно складиране (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез за изменение на Регламент (ЕО) №288/2009 на Комисията по отношение на предоставянето на помощ за съпътстващите мерки в рамките на схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №543/2011 на Комисията по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламент (ЕC) №1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с основата за изчисляване на намаленията, прилагани от държавите членки по отношение на земеделските производители в резултат на линейното намаление на плащанията през 2014г. и финансовата дисциплина през календарната 2014 г. (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI.

На Парламента бе предадена следната поправка:

- Поправка на делегиран регламент на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651)

разглеждане в комисия: REGI

становище: EMPL, PECH, AGRI.


3. Стратегията на ЕС относно Арктика (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Стратегията на ЕС относно Арктика (2013/2595(RSP))

Разискването се състоя на 17 април 2013 (точка 18 от протокола от 17.4.2013).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson и Ivari Padar, от името на групата S&D, относно стратегията на Европейския съюз за Арктическия регион (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson и Olle Schmidt, от името на групата ALDE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно стратегията на ЕС за Арктика (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Гласуване: точка 8.29 от протокола от 12.3.2014.


4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - срок: 06/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (преработен текст) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - срок: 06/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за обработка на едър дивеч и за проверка след настъпване на смъртта на дивеча (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - срок: 28/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на регламенти (ЕО) № 983/2009 и (ЕС) № 384/2010 по отношение на условията за използване на някои здравни претенции, свързани с въздействието на растителните стероли и растителните станоли за понижаване на нивото на LDL-холестерола в кръвта (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - срок: 08/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - срок: 28/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - срок: 28/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - срок: 04/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността), IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на карамелени оцветители (E 150a-d) в пиво и малцови напитки (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - срок: 01/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на допълнение А от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на никела (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - срок: 28/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на Адвантам като подсладител (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - срок: 01/05/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина в растителните масла и мазнини и в храните, съдържащи растителни масла и мазнини (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - срок: 12/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - срок: 12/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - срок: 08/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - срок: 08/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - срок: 08/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - срок: 05/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността), IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - срок: 06/06/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : REGI.


5. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, и който отговори на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel и Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen и Andrzej Grzyb.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl и Ana Gomes.

Изказаха се: Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) и Dimitrios Kourkoulas.

Разискването приключи.


6. Инвазия на Русия в Украйна (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Инвазия на Русия в Украйна (2014/2627(RSP))

Председателят приветства с „добре дошъл“, от името на Парламента, Петро Порошенко, член на Върховната рада на Украйна и съпредседател на комисията за парламентарно сътрудничество между ЕС и Украйна, който зае място на официалната трибуна.

Председателят припомни подкрепата на Европейския парламент за украинския народ и за свободата, суверенитета и териториалната цялост на страната.

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier и György Schöpflin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka и Paul Murphy.

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията) и Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно руското нашествие в Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere и Philippe Juvin, от името на групата PPE, относно руското нашествие в Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Евгени Кирилов, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt и Jo Leinen, от името на групата S&D, относно нахлуването на Русия в Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно руското нашествие в Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно руското нашествие в Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Украйна (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.12 от протокола от 13.3.2014.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


7. Състав на Парламента

Ииталианските компетентни органи уведомяват за назначаването на Giovanni Barbagallo като член на Европейския парламент на мястото на Francesca Barracciu, считано от 11 март 2014 г..

В съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Giovanni Barbagallo, считано 11 март 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Giovanni Barbagallo заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy относно подслушването на телефонните разговори във Франция (Председателят съобщи, че ще предаде коментарите на члена на ЕП на председателя).


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС [2013/2168(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Boris Zala (A7-0117/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0208)


8.2. Противоракетен щит за Европа (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно противоракетния щит за Европа: политически и стратегически последици [2013/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0209)


8.3. Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно състоянието и бъдещите перспективи на европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд [2013/2179(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0210)


8.4. Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти [2013/2181(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0211)


8.5. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0212)

Изказвания

Jan Philipp Albrecht (докладчик), преди гласуването.


8.6. Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …/2012 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0213)

Парламентът дава одобрението си за проекта на регламент на Съвета.


8.7. Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A7-0155/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0214)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.8. Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A7-0154/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0215)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.9. Хуманитарен ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата (гласуване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно хуманитарния ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата [2014/2012(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА

Счита се за прието (P7_TA(2014)0216)


8.10. Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)

Предложение за решение, внесено в съответствие с член 198 от Правилника за дейността, от Председателския съвет, относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0217)


8.11. Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0185/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0218)


8.12. Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0219)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0219)


8.13. Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0220)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0220)


8.14. Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0221)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0221)


8.15. Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0222)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0222)


8.16. Флуорсъдържащи парникови газове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0223)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0223)


8.17. Свободно движение на работници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0224)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0224)

Изказвания

Edit Bauer (докладчик), за да внесе пояснение по изменение 64 и да призове заседанието да го приеме.


8.18. Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Разискването се състоя на 8 октомври 2013 (точка 6 от протокола от 8.10.2013 и точка 8 от протокола от 8.10.2013).

Гласуването се състоя на 9 октомври 2013 г. (точка 8.1 от протокола от 9.10.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0225)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0225)


8.19. Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0226)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0226)


8.20. Програмата „Коперник“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0227)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0227)

Изказвания

Andris Piebalgs (член на Комисията), преди гласуването.


8.21. Европейската агенция за ГНСС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0228)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0228)


8.22. Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (гласуване)

Доклад относно оценката и определянето на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство [2013/2149(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0229)

Изказвания

Krzysztof Lisek предложи устно изменение към параграф 17, което беше прието.

Sergio Paolo Francesco Silvestris относно провеждането на гласуването.


8.23. Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (гласуване)

Доклад относно Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи [2013/2188(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0230)


8.24. Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава (гласуване)

Доклад относно оценката на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава [2014/2006(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0231)


8.25. Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят (гласуване)

Доклад относно подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят [2013/2180(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0232)


8.26. Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (гласуване)

Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще [2013/2186(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0233)


8.27. Европейска прокуратура (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0234)

Изказвания

Salvatore Iacolino (докладчик), преди гласуването.


8.28. Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0241/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0235)

Изказвания

Jorgo Chatzimarkakis предложи устно изменение към параграф 24, което беше прието.


8.29. Стратегията на ЕС относно Арктика (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 и B7-0233/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0228/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0229/2014

(за замяна на B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 и B7-0232/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa и Sari Essayah, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson и Ivari Padar, от името на групата S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson и Olle Schmidt, от името на групата ALDE,

Charles Tannock и Konrad Szymański, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0236)

(Предложението за резолюция B7-0233/2014 отпада.)

Изказвания

Michael Gahler предложи устно изменение към позоваване 13, което беше прието.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica и Daniel Hannan

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock и Daniel Hannan

Доклад David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica и Anna Záborská

Доклад Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias и Andrej Plenković

Доклад Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Доклад Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri, от името на групата S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan и Marian Harkin

Доклад Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri, от името на групата S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković и Marian Harkin

Доклад Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock и Andrej Plenković

Доклад Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss, от името на групата PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina и Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina и Andrej Plenković

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković и Anna Maria Corazza Bildt

Стратегията на ЕС относно Арктика - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo и Andrej Plenković.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната - Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (разискване)

Доклад относно проучването на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната [2013/2277(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Доклад относно аспектите, свързани със заетостта, и социалните аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната [2014/2007(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lajos Bokros, и Alejandro Cercas представиха своите доклади.

Изказаха се: Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) и László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Michael Theurer (докладчик по становището на комисията CONT), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията AFCO), Regina Bastos, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Emer Costello, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Sampo Terho, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Jean-Paul Gauzès, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Rui Tavares и Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy и Derek Roland Clark.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Karin Kadenbach и Michael Theurer, Werner Langen относно процедурата „синя карта“ (Председателят му припомни действащите разпоредби в тази област), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, и Werner Langen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes и Krisztina Morvai.

Изказаха се: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc и Alejandro Cercas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 13.3.2014 и точка 14.4 от протокола от 13.3.2014.


13. Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković и Elena Băsescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai и Geoffrey Van Orden.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn и Jörg Leichtfried, относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно позицията на Парламента за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.16 от протокола от 13.3.2014.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

14. Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ ***I - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ ***I - Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) ***I - Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване, като част от Фонда за вътрешна сигурност, на инструмент за финансова подкрепа за полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване, като част от Фонда за вътрешна сигурност, на инструмент за финансова подкрепа за външните граници и визовата политика [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino и Marian-Jean Marinescu представиха своите доклади.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Sophocles Sophocleous (докладчик по становището на комисията AFET), Dominique Riquet (докладчик по становището на комисията BUDG), Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията BUDG), Hubert Pirker, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ana Gomes и Rui Tavares, Мария Габриел, Илияна Йотова, Nick Griffin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula и Silvia Costa.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Dubravka Šuica.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume и Salvatore Iacolino.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказа се Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 13.3.2014, точка 14.5 от протокола от 13.3.2014, точка 14.6 от протокола от 13.3.2014 и точка 14.7 от протокола от 13.3.2014.


15. Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Carl Schlyter (докладчик по становището на комисията LIBE), Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Pilar del Castillo Vera (докладчик по становището на комисията ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Erik Bánki, Ивайло Калфин, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt и Vicky Ford.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Malcolm Harbour.

Изказаха се: Neelie Kroes и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.8 от протокола от 13.3.2014.


16. Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, и Syed Kamall, от името на групата ECR

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Neelie Kroes и Theodor Dumitru Stolojan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.9 от протокола от 13.3.2014.


17. Радиооборудване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Catherine Stihler, от името на групата S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Malcolm Harbour и Biljana Borzan.

Изказаха се: Neelie Kroes и Barbara Weiler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.10 от протокола от 13.3.2014.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 529.495/OJJE).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.35 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Правна информация - Политика за поверителност