Seznam 
Zápis
PDF 269kWORD 209k
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Strategie EU pro Arktidu (předložené návrhy usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Příprava na zasedání Evropské rady (20.–21. března 2014) (rozprava)
 6.Invaze Ruska na Ukrajinu (rozprava)
 7.Složení Parlamentu
 8.Hlasování
  
8.1.Regionální úloha Pákistánu a politické vztahy s EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Systém protiraketové ochrany pro Evropu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Evropský rybolov a dohoda o volném obchodu mezi EU a Thajskem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Evropské gastronomické dědictví (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Ochrana eura proti padělání (program Pericles 2020) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zjednodušení vízového režimu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)
  
8.9.Humanitární závazek ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí (hlasování)
  
8.10.Počet meziparlamentních delegací, delegací do společných meziparlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění (hlasování)
  
8.11.Poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (hlasování)
  
8.12.Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (hlasování)
  
8.13.Provádění jednotného evropského nebe ***I (hlasování)
  
8.14.Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (hlasování)
  
8.15.Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (hlasování)
  
8.16.Fluorované skleníkové plyny ***I (hlasování)
  
8.17.Volný pohyb pracovníků ***I (hlasování)
  
8.18.Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (konečné hlasování)
  
8.19.Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (hlasování)
  
8.20.Program Copernicus ***I (hlasování)
  
8.21.Agentura pro evropský GNSS ***I (hlasování)
  
8.22.Priority vztahů EU se zeměmi Východního partnerství (hlasování)
  
8.23.Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (hlasování)
  
8.24.Hodnocení soudnictví s ohledem na trestní právo a právní stát (hlasování)
  
8.25.Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (hlasování)
  
8.26.Zpráva o občanství EU za rok 2013 (hlasování)
  
8.27.Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)
  
8.28.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (hlasování)
  
8.29.Strategie EU pro Arktidu (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny – Zaměstnanost a sociální aspekty úlohy a operací „trojky“ (rozprava)
 13.Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (rozprava)
 14.Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (všeobecná ustanovení) ***I – Azylový, migrační a integrační fond ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost (policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení) ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost – vnější hranice a víza ***I (rozprava)
 15.Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací ***I (rozprava)
 16.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 ***I (rozprava)
 17.Rádiová zařízení ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 12. BŘEZNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 3. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: EMPL (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 a 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 5. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 7. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 10. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 826/2008, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 288/2009, pokud jde o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 prostřednictvím změny prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o základ pro výpočet snížení, jež mají členské státy uplatnit na zemědělce z důvodu lineárního snížení plateb v roce 2014 a finanční kázně pro kalendářní rok 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

Parlamentu byla předána tato oprava:

- oprava k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7.ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651)

předáno věcně příslušný výbor: REGI

stanovisko: EMPL, PECH, AGRI.


3. Strategie EU pro Arktidu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Strategie EU pro Arktidu (2013/2595(RSP))

Rozprava se konala dne 17. dubna 2013 (bod 18 zápisu ze dne 17.4.2013).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson a Ivari Padar za skupinu S&D o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson a Olle Schmidt za skupinu ALDE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock a Konrad Szymański za skupinu ECR o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica a Elena Băsescu za skupinu PPE o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o strategii EU pro arktickou oblast (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Hlasování: bod 8.29 zápisu ze dne 12.3.2014.


4. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (přepracované znění) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 a (EU) č. 384/2010, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů a snížení LDL cholesterolu v krvi (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - lhůta: 04/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání karamelových barviv (E 150a–d) v pivu a sladových nápojích (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - lhůta: 01/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II dodatek A směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o nikl (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - lhůta: 01/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - lhůta: 12/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - lhůta: 12/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - lhůta: 05/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: REGI.


5. Příprava na zasedání Evropské rady (20.–21. března 2014) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava na zasedání Evropské rady (20.–21. března 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Graham Watson, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, a který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons nezařazený, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel a Lambert van Nistelrooij.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen a Andrzej Grzyb.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl a Ana Gomes.

Vystoupili: Olli Rehn (místopředseda Komise) a Dimitrios Kourkoulas.

Rozprava skončila.


6. Invaze Ruska na Ukrajinu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Invaze Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP))

Předseda jménem Parlamentu přivítal Petra Porošenka, poslance ukrajinské Vrchní rady a spolupředsedu výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina, který byl usazen na galerii pro hosty.

Předseda připomněl, že Evropský parlament podporuje ukrajinský lid a svobodu, svrchovanost a územní nedotknutelnost země.

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier a György Schöpflin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka a Paul Murphy.

Vystoupili: Štefan Füle (členka Komise) a Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o invazi Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere a Philippe Juvin za skupinu PPE o invazi Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt a Jo Leinen za skupinu S&D o invazi Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE o invazi Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o invazi Ruska na Ukrajinu ((2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Ukrajině (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.12 zápisu ze dne 13.3.2014.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na několik minut přerušeno).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


7. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily, že Giovanni Barbagallo, kterým je nahrazena Francesca Barracciu, byl s účinností od 11. března 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

V souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu vzal Parlament na vědomí zvolení Giovanniho Barbagalla s účinností od 11. března 2014.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Giovanni Barbagallo v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy k telefonickým odposlechům ve Francii (předsedající oznámil, že postoupí poslancovy připomínky předsedovi).


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Regionální úloha Pákistánu a politické vztahy s EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o regionální úloze Pákistánu a politických vztazích s EU [2013/2168(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Boris Zala (A7-0117/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0208)


8.2. Systém protiraketové ochrany pro Evropu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o systému protiraketové ochrany pro Evropu a jeho politických a strategických důsledcích [2013/2170(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0209)


8.3. Evropský rybolov a dohoda o volném obchodu mezi EU a Thajskem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o současné situaci a budoucích vyhlídkách evropského odvětví rybolovu v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Thajskem [2013/2179(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0210)


8.4. Evropské gastronomické dědictví (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropském gastronomickém dědictví: kulturní a vzdělávací hlediska [2013/2181(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0211)


8.5. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0212)

Vystoupení

Jan Philipp Albrecht (zpravodaj) před hlasováním.


8.6. Ochrana eura proti padělání (program Pericles 2020) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. …/2012, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“), na nezúčastněné členské státy [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0213)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


8.7. Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zjednodušení vízového režimu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zjednodušení vízového režimu [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0214)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.8. Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0215)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.9. Humanitární závazek ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí (hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o humanitárním závazku ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí [2014/2012(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ

Považováno za přijaté. (P7_TA(2014)0216)


8.10. Počet meziparlamentních delegací, delegací do společných meziparlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 198 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a v mnohostranných parlamentních shromážděních (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0217)


8.11. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (hlasování)

Návrh usnesení B7-0185/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0218)


8.12. Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0219)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0219)


8.13. Provádění jednotného evropského nebe ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0220)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0220)


8.14. Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0221)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0221)


8.15. Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0222)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluorované skleníkové plyny ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0223)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0223)


8.17. Volný pohyb pracovníků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0224)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0224)

Vystoupení

Edit Bauer (zpravodajka), aby upřesnila pozměňovací návrh 64 a aby vyzvala plénum k jeho přijetí.


8.18. Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Rozprava se konala dne 8. října 2013 (bod 6 zápisu ze dne 8.10.2013 a bod 8 zápisu ze dne 8.10.2013).

Hlasování se konalo dne 9. října 2013 (bod 8.1 zápisu ze dne 9.10.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0225)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0226)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0226)


8.20. Program Copernicus ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0227)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0227)

Vystoupení

Andris Piebalgs (člen Komise) po hlasování.


8.21. Agentura pro evropský GNSS ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0228)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0228)


8.22. Priority vztahů EU se zeměmi Východního partnerství (hlasování)

Zpráva o hodnocení vztahů EU se zeměmi Východního partnerství a o stanovení priorit v této oblasti [2013/2149(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0229)

Vystoupení

Krzysztof Lisek předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 17, který byl vzat v potaz.

Sergio Paolo Francesco Silvestris k vedení hlasování.


8.23. Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (hlasování)

Zpráva o programu agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí [2013/2188(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0230)


8.24. Hodnocení soudnictví s ohledem na trestní právo a právní stát (hlasování)

Zpráva o hodnocení soudnictví v oblasti trestního soudnictví a právního státu [2014/2006(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0231)


8.25. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (hlasování)

Zpráva: Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu [2013/2180(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0232)


8.26. Zpráva o občanství EU za rok 2013 (hlasování)

Zpráva o zprávě o občanství EU pro rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost [2013/2186(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0233)


8.27. Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0234)

Vystoupení

Salvatore Iacolino (zpravodaj) před hlasováním.


8.28. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0241/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0235)

Vystoupení

Jorgo Chatzimarkakis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 24, který byl vzat v potaz.


8.29. Strategie EU pro Arktidu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 a B7-0233/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH USNESENÍ B7-0228/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0229/2014

(nahrazující B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 a B7-0232/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa a Sari Essayah za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson a Ivari Padar za skupinu S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson a Olle Schmidt za skupinu ALDE,

Charles Tannock a Konrad Szymański za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0236)

(Návrh usnesení B7-0233/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Michael Gahler předložil ústní pozměňovací návrh k právnímu východisku 13, který byl vzat v potaz.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

zpráva Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock a Daniel Hannan

zpráva David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica a Anna Záborská

zpráva Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias a Andrej Plenković

zpráva Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

zpráva Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri za skupinu S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan a Marian Harkin

zpráva Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri za skupinu S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković a Marian Harkin

zpráva Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock a Andrej Plenković

zpráva Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss za skupinu PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina a Anna Maria Corazza Bildt

zpráva Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina a Andrej Plenković

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković a Anna Maria Corazza Bildt

Strategie EU pro Arktidu - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo a Andrej Plenković.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny – Zaměstnanost a sociální aspekty úlohy a operací „trojky“ (rozprava)

Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ (ECB, Komise a MMF) s ohledem na země zapojené do programu eurozóny [2013/2277(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních aspektech úlohy a operací „trojky“ (ECB, Komise, MMF) s ohledem na země zapojené do programu eurozóny [2014/2007(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lajos Bokros, a Alejandro Cercas uvedli zprávy.

Vystoupili: Olli Rehn (místopředseda Komise) a László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Michael Theurer (navrhovatel výboru CONT), Helmut Scholz (navrhovatel výboru AFCO), Regina Bastos za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Emer Costello za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Sampo Terho za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, Jean-Paul Gauzès, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Rui Tavares a Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy a Derek Roland Clark.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Karin Kadenbach a Michael Theurer, Werner Langen k pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající poslanci připomněla platná ustanovení), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, a Werner Langen.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes a Krisztina Morvai.

Vystoupili László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc a Alejandro Cercas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 13.3.2014 a bod 14.4 zápisu ze dne 13.3.2014.


13. Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković a Elena Băsescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai a Geoffrey Van Orden.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt a Graham Watson za skupinu ALDE o prioritách EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu a Roberta Angelilli za skupinu PPE o prioritách EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o prioritách EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn a Jörg Leichtfried o prioritách EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o postoji Parlamentu k 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.16 zápisu ze dne 13.3.2014.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

14. Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (všeobecná ustanovení) ***I – Azylový, migrační a integrační fond ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost (policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení) ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost – vnější hranice a víza ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních ohledně Azylového a migračního fondu a ohledně nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino a Marian-Jean Marinescu uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Sophocles Sophocleous (navrhovatel výboru AFET), Dominique Riquet (navrhovatel výboru BUDG), Monika Hohlmeier (navrhovatelka výboru BUDG), Hubert Pirker za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Ana Gomes a Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula a Silvia Costa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Dubravka Šuica.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume a Salvatore Iacolino.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupil Marian-Jean Marinescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 13.3.2014, bod 14.5 zápisu ze dne 13.3.2014, bod 14.6 zápisu ze dne 13.3.2014 a bod 14.7 zápisu ze dne 13.3.2014.


15. Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Carl Schlyter (navrhovatel výboru LIBE), Ana Gomes (navrhovatelka výboru AFET), Pilar del Castillo Vera (navrhovatelka výboru ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Christian Engström za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt a Vicky Ford.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău a Malcolm Harbour.

Vystoupili: Neelie Kroes a Andreas Schwab.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.8 zápisu ze dne 13.3.2014.


16. Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan uvedl zprávu.

Vystoupila Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Dimitar Stoyanov (navrhovatel výboru JURI), Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Wolf Klinz za skupinu ALDE, a Syed Kamall za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Neelie Kroes a Theodor Dumitru Stolojan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.9 zápisu ze dne 13.3.2014.


17. Rádiová zařízení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler uvedla zprávu.

Vystoupila Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Catherine Stihler za skupinu S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová a Silvia-Adriana Ţicău.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Malcolm Harbour a Biljana Borzan.

Vystoupily: Neelie Kroes a Barbara Weiler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.10 zápisu ze dne 13.3.2014.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 529.495/OJJE).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Právní upozornění - Ochrana soukromí