Indeks 
Protokol
PDF 275kWORD 167k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.EU's strategi for Arktis (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (forhandling)
 6.Russisk invasion af Ukraine (forhandling)
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Den europæiske fiskerisektor og frihandelsaftalen mellem EU og Thailand (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Europas gastronomiske arv (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Aftale mellem EU og Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Aftalen mellem EU og Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)
  
8.9.Væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn (afstemning)
  
8.10.Antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til fælles interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)
  
8.11.Fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer" (afstemning)
  
8.12.Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser ***I (afstemning)
  
8.13.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I (afstemning)
  
8.14.Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (afstemning)
  
8.15.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (afstemning)
  
8.16.Fluorholdige drivhusgasser ***I (afstemning)
  
8.17.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed ***I (afstemning)
  
8.18.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (endelig afstemning)
  
8.19.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
8.20.Copernicusprogrammet ***I (afstemning)
  
8.21.Det Europæiske GNSS-agentur ***I (afstemning)
  
8.22.Vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab (afstemning)
  
8.23.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (afstemning)
  
8.24.Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet (afstemning)
  
8.25.Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (afstemning)
  
8.26.Rapport om unionsborgerskab 2013 (afstemning)
  
8.27.En europæisk anklagemyndighed (afstemning)
  
8.28.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (afstemning)
  
8.29.EU's strategi for Arktis (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet - Beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens rolle og aktiviteter (forhandling)
 13.EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)
 14.Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed ***I - Asyl-, migrations- og integrationsfond ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) ***I (forhandling)
 15.Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed ***I (forhandling)
 16.EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 ***I (forhandling)
 17.Radioudstyr ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: REGI (forretningsordenens artikel 50)

rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr.114/2013 for så vidt angår de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2014


Henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)

rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: ECON

- Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Frist for indsigelse: en måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: ECON

- Bilag til Kommissionens delegerede afgørelse om fastsættelse af kriterier og betingelser, som europæiske netværk af referencecentre og de sundshedstjenesteydere, der ønsker at blive medlemmer af et europæisk netværk af referencecentre, skal opfylde (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig udvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: REGI

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.528/2012 for så vidt angår regler for fornyelse af godkendelser af biocidholdige produkter, der er omfattet af gensidig anerkendelse (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)

rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 for så vidt angår betingelserne for brugen af det fakultative kvalitetsudtryk "bjergprodukt" (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1308/2013 ved ændring af Kommissionens forordning (EF) nr.555/2008 for så vidt angår nye foranstaltninger under de nationale støtteprogrammer for vin (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 for så vidt angår visse krav til landbrugsprodukter, der er omfattet af støtte til privat oplagring (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om programmer til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om indføjelse af bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1308/2013 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr.288/2009 for så vidt angår ydelse af støtte til ledsageforanstaltninger inden for rammerne af en skolefrugt- og grøntsagsordning (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1308/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1306/2013 ved ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.543/2011 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår offentlige interventionsudgifter (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Rådets forordning (EF) nr.73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 hvad angår grundlaget for beregning af de nedsættelser, som medlemsstaterne skal anvende over for landbrugerne som følge af den lineære nedsættelse af betalinger i 2014 og finansiel disciplin for kalenderåret 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

- Bilag til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2014

Henvist til: kor.udv.: AGRI

Følgende berigtigelse var blevet fremsendt til Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde – C(2013)09651 final

Henvist til: kor.udv.: REGI

rådg.udv.: EMPL, PECH, AGRI.


3. EU's strategi for Arktis (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2013 (punkt 18 i protokollen af 17.4.2013).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson og Ivari Padar for S&D-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014)

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson og Olle Schmidt for ALDE-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014)

- Charles Tannock og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica og Elena Băsescu for PPE-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om EU's strategi for Arktis (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Afstemning: punkt 8.29 i protokollen af 12.3.2014.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede biphenyler (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - frist: 06/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (omarbejdning) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - frist: 06/06/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de særlige krav til håndtering af vildtlevende storvildt og til inspektion efter slagtning af vildtlevende vildt (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - frist: 28/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010 for så vidt angår betingelserne for anvendelse af visse sundhedsanprisninger vedrørende den reducerende effekt af plantesteroler og plantestanoler på blodets LDL-kolesterol (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - frist: 08/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2006/126/EF om kørekort (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - frist: 28/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - frist: 28/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - frist: 04/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50), IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af karamelfarver (E 150a-d) i øl og maltbaserede drikkevarer (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - frist: 01/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg A til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår nikkel (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - frist: 28/05/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelsen af advantam som sødestof (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - frist: 01/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for erucasyre i vegetabilske olier og fedtstoffer og fødevarer, der indeholder vegetabilske olier og fedtstoffer (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - frist: 12/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - frist: 12/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - frist: 08/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - frist: 08/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - frist: 08/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - frist: 05/06/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50), IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - frist: 06/06/2014)
henvist til: kor.udv.: REGI.


5. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, og som besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel og Lambert van Nistelrooij.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen og Andrzej Grzyb.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl og Ana Gomes.

Talere: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) og Dimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Russisk invasion af Ukraine (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Russisk invasion af Ukraine (2014/2627(RSP))

Formanden hilste på vegne af Parlamentet velkommen til Petro Porochenko, medlem af den ukrainske Verkhovna Rada og medformand i det parlamentariske samarbejdsudvalg EU-Ukraine, der havde taget plads i den officielle tribune.

Formanden mindede om Parlamentets støtte til det ukrainske folk og til Ukraines frihed, suverænitet og territoriale integritet.

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier og György Schöpflin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka og Paul Murphy.

Talere: Štefan Füle (medlem af Kommissionen) og Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen, om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere og Philippe Juvin for PPE-Gruppen, om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014)

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt og Jo Leinen for S&D-Gruppen, om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014)

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014)

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014)

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, om Ukraine (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.12 i protokollen af 13.3.2014.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


7. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Barbagallo var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Francesca Barracciu med virkning fra den 11. marts 2014.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet af 20. september 1976 og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, til efterretning, at Giovanni Barbagallo var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 11. marts 2014.

Giovanni Barbagallo deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Indlæg af Jean-Pierre Audy om telefonaflytningerne i Frankrig (formanden meddelte, at han ville lade medlemmets kommentarer gå videre til formanden).


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU [2013/2168(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0208)


8.2. Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer [2013/2170(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0209)


8.3. Den europæiske fiskerisektor og frihandelsaftalen mellem EU og Thailand (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om situationen og fremtidsperspektiverne for den europæiske fiskerisektor i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Thailand [2013/2179(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0210)


8.4. Europas gastronomiske arv (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Europas gastronomiske arv: kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter [2013/2181(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0211)


8.5. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0212)

Indlæg

Jan Philipp Albrecht (ordfører) inden afstemningen.


8.6. Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0213)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets forordning.


8.7. Aftale mellem EU og Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0214)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.8. Aftalen mellem EU og Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0215)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.9. Væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn [2014/2012(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

Anset for vedtaget (P7_TA(2014)0216)


8.10. Antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til fælles interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)

Forslag til afgørelse indgivet af Formandskonferencen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 198 om antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede parlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og til multilaterale parlamentariske forsamlinger (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0217)


8.11. Fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer" (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0185/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0218)


8.12. Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0219)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0219)


8.13. Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0220)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0220)


8.14. Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0221)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0221)


8.15. Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0222)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluorholdige drivhusgasser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0223)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0223)


8.17. Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0224)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0224)

Indlæg

Edit Bauer (ordfører), der kom med en præcisering af ændringsforslag 64 og opfordrede forsamlingen til at stemme for dette forslag.


8.18. Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 8. oktober 2013 (punkt 6 i protokollen af 8.10.2013 og punkt 8 i protokollen af 8.10.2013).

Afstemningen havde fundet sted den 9. oktober 2013 (punkt 8.1 i protokollen af 9.10.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0225)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0226)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0226)


8.20. Copernicusprogrammet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0227)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0227)

Indlæg

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) efter afstemningen.


8.21. Det Europæiske GNSS-agentur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0228)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0228)


8.22. Vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab (afstemning)

Betænkning om vurdering og fastsættelse af prioriteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab [2013/2149(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0229)

Indlæg

Krzysztof Lisek havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 17, hvilket var blevet godtaget.

Sergio Paolo Francesco Silvestris om afviklingen af afstemningen.


8.23. USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (afstemning)

Betænkning om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender [2013/2188(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0230)


8.24. Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet (afstemning)

Betænkning om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet [2014/2006(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0231)


8.25. Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (afstemning)

Betænkning om forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden [2013/2180(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0232)


8.26. Rapport om unionsborgerskab 2013 (afstemning)

Betænkning om rapport om unionsborgerskab 2013 - Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid [2013/2186(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0233)


8.27. En europæisk anklagemyndighed (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0234)

Indlæg

Salvatore Iacolino (ordfører) inden afstemningen.


8.28. Statusrapport 2013 for Tyrkiet (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0241/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0235)

Indlæg

Jorgo Chatzimarkakis havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 24, hvilket var blevet godtaget.


8.29. EU's strategi for Arktis (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 og B7-0233/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0228/2014

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0229/2014

(erstatter B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 og B7-0232/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa og Sari Essayah for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson og Ivari Padar for S&D-Gruppen,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson og Olle Schmidt for ALDE-Gruppen,

Charles Tannock og Konrad Szymański for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0236)

(Forslag til beslutning B7-0233/2014 bortfaldt).

Indlæg

Michael Gahler havde stillet et mundtligt ændringsforslag til led 13, hvilket var blevet godtaget.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica og Daniel Hannan

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock og Daniel Hannan

Betænkning: David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica og Anna Záborská

Betænkning: Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias og Andrej Plenković

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Betænkning: Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri for S&D-Gruppen, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan og Marian Harkin

Betænkning: Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri for S&D-Gruppen, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković og Marian Harkin

Betænkning: Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock og Andrej Plenković

Betænkning: Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss for PPE-Gruppen, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina og Anna Maria Corazza Bildt

Betænkning: Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina og Andrej Plenković

Statusrapport 2013 for Tyrkiet - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković og Anna Maria Corazza Bildt

EU's strategi for Arktis - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo og Andrej Plenković.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet - Beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens rolle og aktiviteter (forhandling)

Betænkning om beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens (Den Europæiske Centralbanks, Kommissionens og IMF's) rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet [2013/2277(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Betænkning om beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens (Den Europæiske Centralbanks, Kommissionens og IMF's) rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet [2014/2007(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lajos Bokros, og Alejandro Cercas forelagde betænkningerne.

Talere: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Michael Theurer (ordfører for udtalelse fra CONT), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra AFCO), Regina Bastos for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Emer Costello for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Jean-Paul Gauzès som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Rui Tavares og Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy og Derek Roland Clark.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach og Michael Theurer, Werner Langen om blåt kort-proceduren (formanden mindede ham om de gældende regler herfor), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, og Werner Langen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes og Krisztina Morvai.

Talere: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc og Alejandro Cercas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 13.3.2014 og punkt 14.4 i protokollen af 13.3.2014.


13. EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković og Elena Băsescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai og Geoffrey Van Orden.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt og Graham Watson for ALDE-Gruppen, om EU’s prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014)

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen, om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014)

- Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn og Jörg Leichtfried, om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om Parlamentets holdning med henblik på den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.16 i protokollen af 13.3.2014.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

14. Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed ***I - Asyl-, migrations- og integrationsfond ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige bestemmelser om Asyl- og Migrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino og Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Sophocles Sophocleous (ordfører for udtalelse fra AFET), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra BUDG), Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Hubert Pirker for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes og Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula og Silvia Costa.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica.

Talere: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume og Salvatore Iacolino.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Indlæg af Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 13.3.2014, punkt 14.5 i protokollen af 13.3.2014, punkt 14.6 i protokollen af 13.3.2014 og punkt 14.7 i protokollen af 13.3.2014.


15. Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab forelagde betænkningen.

Indlæg af Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen).

Talere: Carl Schlyter (ordfører for udtalelse fra LIBE), Ana Gomes (ordfører for udtalelse fra AFET), Pilar del Castillo Vera (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Vicente Miguel Garcés Ramón for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Christian Engström for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt og Vicky Ford.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău og Malcolm Harbour.

Talere: Neelie Kroes og Andreas Schwab.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.8 i protokollen af 13.3.2014.


16. EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan forelagde betænkningen.

Indlæg af Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen).

Talere: Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, og Syed Kamall for ECR-Gruppen

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Neelie Kroes og Theodor Dumitru Stolojan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.9 i protokollen af 13.3.2014.


17. Radioudstyr ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler forelagde betænkningen.

Indlæg af Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Catherine Stihler for S&D-Gruppen, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Malcolm Harbour og Biljana Borzan.

Talere: Neelie Kroes og Barbara Weiler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.10 i protokollen af 13.3.2014.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 529.495/OJJE).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik