Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 231k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)
 6.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)
  8.9.Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (ψηφοφορία)
  8.10.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (ψηφοφορία)
  8.12.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I (ψηφοφορία)
  8.14.Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I (ψηφοφορία)
  8.15.Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***I (ψηφοφορία)
  8.16.Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)
  8.17.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)
  8.18.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τελική ψηφοφορία)
  8.19.Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Πρόγραμμα Copernicus ***I (ψηφοφορία)
  8.21.Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I (ψηφοφορία)
  8.22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)
  8.23.Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.24.Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (ψηφοφορία)
  8.25.Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (ψηφοφορία)
  8.26.Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.27.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)
  8.28.Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  8.29.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής - Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (συζήτηση)
 13.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (συζήτηση)
 14.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) ***I - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) ***I (συζήτηση)
 15.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***I (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 ***I (συζήτηση)
 17.Ραδιοεξοπλισμός ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 3 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας: REGI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 4 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 114/2013 όσον αφορά τον μέσο όρο των ειδικών εκπομπών CO2 κατά το 2010 που καθορίζονται για τον παραγωγό Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 4 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 4 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 και 812/2013 όσον αφορά την επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυο (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 5 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δικτυα αναφοράς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 10 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές για την επιλογή και τη διαχείριση των καινοτόμων δράσεων στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής σε σχέση με νέα μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.826/2008 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.288/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζονται στους γεωργούς από τα κράτη μέλη λόγω της γραμμικής μείωσης των ενισχύσεων το 2014 και της δημοσιονομικής πειθαρχίας για το ημερολογιακό έτος 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Μαρτίου 2014.


αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Έχει διαβιβαστεί το ακόλουθο διορθωτικό στο Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στον κανονισμό κατ' εξουσιοδότηση της Επιτροπής, με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων - (C(2013) 09651).

αναπομπή επί της ουσίας: REGI

γνωμοδότηση: EMPL, PECH, AGRI.


3. Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP))

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 17 Απριλίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi και Iñaki Irazabalbeitia Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson και Ivari Padar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 8.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιπέδων των διοξινών και των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (Αναδιατύπωση) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τον χειρισμό μεγάλων άγριων θηραμάτων και για την επιθεώρηση των άγριων θηραμάτων μετά τη θανάτωσή τους (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 983/2009 και (ΕΕ) αριθ. 384/2010 όσον αφορά τους όρους χρήσης ορισμένων ισχυρισμών υγείας σύμφωνα με τους οποίους οι φυτοστερόλες και οι φυτοστανόλες μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης LDL του αίματος (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - προθεσμία: 04/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση καραμελοχρωμάτων (E 150a-d) στη μπίρα και τα ποτά βύνης (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - προθεσμία: 01/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσαρτήματος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το νικέλιο (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - προθεσμία: 28/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση της αντβαντάμης ως γλυκαντικού (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - προθεσμία: 01/05/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το ερουκικό οξύ στα φυτικά έλαια και λίπη και στα τρόφιμα που περιέχουν φυτικά έλαια και λίπη (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - προθεσμία: 12/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - προθεσμία: 12/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙII, V και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - προθεσμία: 08/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - προθεσμία: 05/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - προθεσμία: 06/06/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI.


5. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (2013/2699(RSP))

Οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Graham Watson, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα" της Nicole Sinclaire, και ο οποίος απαντά σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα" της Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Μαριέττα Γιαννάκου, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen και Andrzej Grzyb.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτριος Κούρκουλας.

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP))

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον Πέτρο Ποροτσένκο, μέλος της ουκρανικής Βερχόβνα Ράντα και συμπρόεδρο της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο επισήμων.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ουκρανικό λαό και στην ελευθερία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka και Paul Murphy.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) και Δημήτριος Κούρκουλας.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere και Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Νικος Χρυσόγελος και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


7. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Giovanni Barbagallo ορίστηκε στη θέση της Francesca Barracciu ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 11 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του Giovanni Barbagallo με ισχύ από την 11η Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Giovanni Barbagallo καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy σχετικά με τις τηλεφωνικές υποκλοπές στη Γαλλία (ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα διαβιβάσει τις παρατηρήσεις του βουλευτή στον Πρόεδρο).


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές του σχέσεις με την ΕΕ [2013/2168(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0208)


8.2. Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συγκρότηση αντιπυραυλικού συστήματος για την Ευρώπη και τον πολιτικό και στρατηγικό αντίκτυπό του [2013/2170(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0209)


8.3. Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ταϊλάνδης [2013/2179(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0210)


8.4. Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά: πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές [2013/2181(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0211)


8.5. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0212)

Παρεμβάσεις
Jan Philipp Albrecht (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.6. Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0213)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.


8.7. Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0214)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.8. Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0215)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.9. Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών [2014/2012(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

Πρόταση σύστασης

Θεωρείται εγκριθέν (P7_TA(2014)0216)


8.10. Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τον αριθμό των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών σε μικτές διακοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας, και των πολυμερών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0217)


8.11. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0185/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0218)


8.12. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Δημήτριος Δρούτσας (A7-0403/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0219)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0219)


8.13. Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0220)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0220)


8.14. Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0221)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0221)


8.15. Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0222)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0222)


8.16. Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0223)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0223)


8.17. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0224)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0224)

Παρεμβάσεις
Edit Bauer (εισηγήτρια) για να κάνει μία διευκρίνιση σχετικά με την τροπολογία 64 και να καλέσει το Σώμα να την εγκρίνει.


8.18. Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2013 και σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2013).

Η ψηφοφορία διεξάχθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0225)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0225)


8.19. Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0226)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0226)


8.20. Πρόγραμμα Copernicus ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0227)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0227)

Παρεμβάσεις
Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής), μετά την ψηφοφορία.


8.21. Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0228)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0228)


8.22. Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης [2013/2149(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0229)

Παρεμβάσεις
Ο
Krzysztof Lisek προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 17, η οποία κρατείται.

Sergio Paolo Francesco Silvestris επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


8.23. Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων [2013/2188(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0230)


8.24. Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου [2014/2006(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0231)


8.25. Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο [2013/2180(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0232)


8.26. Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας [2013/2186(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νικόλαος Σαλαβράκος (A7-0107/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0233)


8.27. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0234)

Παρεμβάσεις
Salvatore Iacolino (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.28. Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0241/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0235)

Παρεμβάσεις
Ο Jorgo Chatzimarkakis προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 24, η οποία κρατείται.


8.29. Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 και B7-0233/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0228/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0229/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 και B7-0232/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa και Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson και Ivari Padar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0236)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0233/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις
Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική αναφορά 13, η οποία εγκρίνεται.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Δημήτριος Δρούτσας - A7-0403/2013
Dubravka Šuica και Daniel Hannan

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock και Daniel Hannan

Έκθεση David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica και Anna Záborská

Έκθεση Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias και Andrej Plenković

Έκθεση Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan και Marian Harkin

Έκθεση Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković και Marian Harkin

Έκθεση Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock και Andrej Plenković

Έκθεση Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina και Anna Maria Corazza Bildt

Έκθεση Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina και Andrej Plenković

Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković και Anna Maria Corazza Bildt

Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo και Andrej Plenković.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής - Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής [2013/2277(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Othmar Karas και Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Έκθεση σχετικά με πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) στις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής [2014/2007(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Οι Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lajos Bokros, και Alejandro Cercas παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Theurer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Helmut Scholz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Regina Bastos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Emer Costello, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Jean-Paul Gauzès ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raül Romeva i Rueda, Άννυ Ποδηματά, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Rui Tavares και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Paul Murphy και Derek Roland Clark.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicole Sinclaire, Markus Ferber, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Karin Kadenbach και Michael Theurer, Werner Langen σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα (Η Πρόεδρος του υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις στο ζήτημα αυτό), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Θεόδωρου Σκυλακάκη, Edite Estrela, Olle Schmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, Νικος Χρυσόγελος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Claudio Morganti, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Νικόλαος Σαλαβράκος, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, και Werner Langen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc και Alejandro Cercas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014 και σημείο 14.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


13. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP))

Ο Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai και Geoffrey Van Orden.

Παρεμβαίνει ο Δημήτριος Κούρκουλας.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn και Jörg Leichtfried, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

14. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) ***I - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων ***I - Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Οι Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino και Marian-Jean Marinescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Σοφοκλής Σοφοκλέους (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Monika Hohlmeier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Γεώργιος Παπανικολάου, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ana Gomes και Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Δημήτριος Κούρκουλας, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume και Salvatore Iacolino.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014, σημείο 14.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014, σημείο 14.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014 και σημείο 14.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


15. Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Ana Gomes (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Pilar del Castillo Vera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt και Vicky Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


16. Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Ο Theodor Dumitru Stolojan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dimitar Stoyanov (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Theodor Dumitru Stolojan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


17. Ραδιοεξοπλισμός ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Η Barbara Weiler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Malcolm Harbour και Biljana Borzan.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Barbara Weiler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 529.495/OJJE).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Παπαστάμκος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου