Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 264kWORD 166k
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.ELi Arktika piirkonna strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)
 6.Venemaa sissetung Ukrainasse (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Euroopa raketitõrjekilp (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Euroopa gastronoomiline pärand (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping *** (hääletus)
  
8.9.Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (hääletus)
  
8.10.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (hääletus)
  
8.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (hääletus)
  
8.12.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (hääletus)
  
8.13.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I (hääletus)
  
8.14.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (hääletus)
  
8.15.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I (hääletus)
  
8.16.Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I (hääletus)
  
8.17.Töötajate vaba liikumine ***I (hääletus)
  
8.18.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (lõpphääletus)
  
8.19.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  
8.20.Copernicuse programm ***I (hääletus)
  
8.21.Euroopa GNSSi Agentuur ***I (hääletus)
  
8.22.ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (hääletus)
  
8.23.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (hääletus)
  
8.24.Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (hääletus)
  
8.25.Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (hääletus)
  
8.26.ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (hääletus)
  
8.27.Euroopa Prokuratuur (hääletus)
  
8.28.Türgi 2013. aasta eduaruanne (hääletus)
  
8.29.ELi Arktika piirkonna strateegia (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega - Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
 13.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)
 14.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Sisejulgeolekufond (üldsätted) ***I - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ***I - Sisejulgeolekufond (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning kriisiohjamine) ***I - Sisejulgeolekufond (välispiirid ja viisad) ***I (arutelu)
 15.Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase ***I (arutelu)
 16.Liidu programm finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 ***I (arutelu)
 17.Raadioseadmed ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (3. märts 2014)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 50)

nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 114/2013 seoses tootjale Great Wall Motor Company Limited ettenähtud CO2 eriheite keskmise tasemega 2010. aastal (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)

nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega kvalitatiivsete ja asjakohaste kvantitatiivsete kriteeriumide kohta, mille alusel määratakse kindlaks selliste töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 ja 812/2013 seoses energiamõjuga toodete märgistamisega internetis (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (5. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti lisade avaldamise kohta (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast (7. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega kehtestatakse tingimused ja kriteeriumid, mida Euroopa tugivõrgustikud ja nendega ühineda soovivad tervishoiuteenuste osutajad peavad täitma (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (10. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (7. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50),

nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1151/2012 seoses vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimustega (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr555/2008 seoses veinisektori riiklike toetusprogrammide raames võetavate uute meetmetega (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr 826/2008 eraladustamistoetust saavate põllumajandustoodetega seotud teatavate nõuete osas (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr288/2009 seoses koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava raames võetavate kaasnevate meetmete rahastamisega (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1308/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1306/2013, muutes komisjoni rakendusmäärust (EL) nr543/2011, mis käsitleb puu- ja köögiviljasektorit ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorit (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 riikliku sekkumise kulude osas (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013 selliste vähendamiste arvutamise aluse osas, mida liikmesriigid kohaldavad põllumajandustootjate suhtes tulenevalt 2014. aasta maksete lineaarsest vähendamisest ja 2014. kalendriaasta finantsdistsipliinist (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI.

Parlamendile on edastatud järgmine parandus:

- Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määruse (millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend) parandus – (C(2013)09651).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

nõuandvad komisjonid: EMPL, PECH, AGRI.


3. ELi Arktika piirkonna strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP))

Arutelu toimus 17. aprill 2013 (17.4.2013protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar fraktsiooni S&D nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ELi Arktika piirkonna strateegia (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Hääletus: 12.3.2014protokoll punkt 8.29.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 seoses dioksiinide ja polüklooritud bifenüülide sisalduse määramisega (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (uuesti sõnastatud) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa seoses looduslike suurulukite käitlemist ja looduslike ulukite tapajärgset kontrolli käsitlevate erinõuetega (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 983/2009 ja (EL) nr 384/2010 selliste tervisealaste väidete kasutamise tingimuste osas, mis on seotud taimsete steroolide ja taimsete stanoolide mõjuga vere LDL-kolesterooli taseme alandamisele (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ seoses ühiste ohutusnäitajatega ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiste meetoditega - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - tähtaeg: 4.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50), IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karamelli tooni värvainete (E 150a–d) kasutamisega õlles ja linnasejookides (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - tähtaeg: 1.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa A liidet seoses nikliga (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses advantaami kasutamisega magusainena (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - tähtaeg: 1.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 taimeõlide ja -rasvade ning taimeõlisid ja -rasvu sisaldava toidu eruukhappe sisalduse piirnormide osas (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - tähtaeg: 12.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - tähtaeg: 12.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - tähtaeg: 5.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50), IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI.


5. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, kuid vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel ja Lambert van Nistelrooij.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen ja Andrzej Grzyb.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja Dimitrios Kourkoulas.

Arutelu lõpetati.


6. Venemaa sissetung Ukrainasse (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP))

Juhataja tervitas Euroopa Parlamendi nimel Ukraina parlamendi (Ülemraada) liiget Petro Porošenkot, kes võttis istet ametlikul rõdul.

Juhataja tuletas meelde, et Euroopa Parlament toetab Ukraina rahvast ning riigi vabadust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier ja György Schöpflin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka ja Paul Murphy.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Dimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Philippe Juvin fraktsiooni PPE nimel: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel: Venemaa sissetung Ukrainasse (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ukraina (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.12.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


7. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud, et nimetavad Francesca Barracciu asemel ametisse Giovanni Barbagallo, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 11. märtsist 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võtab parlament teadmiseks Giovanni Barbagallo valimise alates 11. märtsist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Giovanni Barbagallo vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes puudutas Prantsusmaal aset leidnud telefonivestluste pealtkuulamisi (juhataja andis teada, et edastab parlamendiliikme tähelepanekud presidendile).


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Pakistani piirkondliku rolli ja poliitiliste suhete kohta ELiga [2013/2168(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0208)


8.2. Euroopa raketitõrjekilp (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa raketitõrjekilbi ning selle poliitilise ja strateegilise mõju kohta [2013/2170(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0209)


8.3. Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa kalandussektori hetkeolukorra ja väljavaadete kohta seoses ELi ja Tai vahelise vabakaubanduslepinguga [2013/2179(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0210)


8.4. Euroopa gastronoomiline pärand (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa gastronoomilise pärandi ning selle kultuuriliste ja hariduslike aspektide kohta [2013/2181(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0211)


8.5. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0212)

Sõnavõtud

Jan Philipp Albrecht (raportöör), enne hääletust.


8.6. Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0213)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


8.7. ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0214)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.8. ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0215)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.9. Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta lastekaitse küsimuses [2014/2012(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE

Loeti vastuvõetuks (P7_TA(2014)0216)


8.10. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artiklile 198 esimeeste konverents parlamentidevaheliste delegatsioonide ning parlamentaarsetes ühiskomisjonides, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0217)


8.11. Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0185/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0218)


8.12. Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0219)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0219)


8.13. Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0220)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0220)


8.14. Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0221)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0221)


8.15. Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0222)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0223)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0223)


8.17. Töötajate vaba liikumine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0224)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0224)

Sõnavõtud

Edit Bauer (raportöör), et täpsustada muudatusettepanekut 64 ning paluda täiskogul see vastu võtta.


8.18. Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Arutelu toimus 8. oktoober 2013 (8.10.2013protokoll punkt 6 ja 8.10.2013protokoll punkt 8).

Hääletus toimus 9. oktoober 2013 (9.10.2013protokoll punkt 8.1).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0225)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0226)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0226)


8.20. Copernicuse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0227)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0227)

Sõnavõtud

Andris Piebalgs (komisjoni liige), pärast hääletust.


8.21. Euroopa GNSSi Agentuur ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0228)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0228)


8.22. ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (hääletus)

Raport ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete hindamise ja prioriteetide määramise kohta [2013/2149(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0229)

Sõnavõtud

Krzysztof Lisek esitas punkti 17 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Sergio Paolo Francesco Silvestris hääletuse korralduse kohta.


8.23. USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (hääletus)

Raport USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes [2013/2188(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0230)


8.24. Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (hääletus)

Raport õigusemõistmise hindamise kohta seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega [2014/2006(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0231)


8.25. Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (hääletus)

Raport audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks valmistumise kohta [2013/2180(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0232)


8.26. ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (hääletus)

Raport ELi kodakondsust käsitleva 2013. aasta aruande kohta „ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik” [2013/2186(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0233)


8.27. Euroopa Prokuratuur (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0234)

Sõnavõtud

Salvatore Iacolino (raportöör), enne hääletust.


8.28. Türgi 2013. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0235)

Sõnavõtud

Jorgo Chatzimarkakis esitas punkti 24 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.29. ELi Arktika piirkonna strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 ja B7-0233/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0228/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0229/2014

(asendades B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 ja B7-0232/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa ja Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar fraktsiooni S&D nimel,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel,

Charles Tannock ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0236)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0233/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler esitas volituse 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Raport: Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Raport: David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica ja Anna Záborská

Raport: Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias ja Andrej Plenković

Raport: Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Raport: Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan ja Marian Harkin

Raport: Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Raport: Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock ja Andrej Plenković

Raport: Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina ja Andrej Plenković

Türgi 2013. aasta eduaruanne - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković ja Anna Maria Corazza Bildt

ELi Arktika piirkonna strateegia - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo ja Andrej Plenković.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.10 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega - Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)

Raport Troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse uurimise kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega [2013/2277(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Othmar Karas ja Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Raport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse tööhõivealaste ja sotsiaalsete aspektide kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega [2014/2007(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lajos Bokros, ja Alejandro Cercas tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Theurer (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Regina Bastos fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Emer Costello fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Rui Tavares ja Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy ja Derek Roland Clark.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Nicole Sinclaire, Markus Ferber, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karin Kadenbach ja Michael Theurer, Werner Langen sinise kaardi kasutamise menetluse kohta (juhataja tuletas talle meelde selles küsimuses kohaldatavaid eeskirju), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, ja Werner Langen.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc ja Alejandro Cercas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.3 ja 13.3.2014protokoll punkt 14.4.


13. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković ja Elena Băsescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai ja Geoffrey Van Orden.

Sõna võttis Dimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn ja Jörg Leichtfried: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: ÜRO inimõiguste nõukogu 25. istungjärku käsitlev Euroopa Parlamendi seisukoht (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.16.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

14. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Sisejulgeolekufond (üldsätted) ***I - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ***I - Sisejulgeolekufond (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning kriisiohjamine) ***I - Sisejulgeolekufond (välispiirid ja viisad) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Varjupaiga- ja Rändefondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino ja Marian-Jean Marinescu tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sophocles Sophocleous (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Hubert Pirker fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Ana Gomes ja Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula ja Silvia Costa.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume ja Salvatore Iacolino.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võttis Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.113.3.2014protokoll punkt 14.513.3.2014protokoll punkt 14.6 ja 13.3.2014protokoll punkt 14.7.


15. Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Carl Schlyter (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Ana Gomes (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Vicente Miguel Garcés Ramón fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt ja Vicky Ford.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău ja Malcolm Harbour.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Andreas Schwab.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.8.


16. Liidu programm finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Dimitar Stoyanov (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, ja Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.9.


17. Raadioseadmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Catherine Stihler fraktsiooni S&D nimel, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Malcolm Harbour ja Biljana Borzan.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Barbara Weiler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.10.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 529.495/OJJE).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Õigusteave - Privaatsuspoliitika