Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 168k
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.EU:n arktisten alueiden strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 6.Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Ohjuskilpi Euroopalle (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.Euroopan gastronominen perintö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (äänestys)
  8.9.Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa (äänestys)
  8.10.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (äänestys)
  8.11.Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (äänestys)
  8.12.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I (äänestys)
  8.13.Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I (äänestys)
  8.14.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)
  8.15.Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (äänestys)
  8.16.Fluoratut kasvihuonekaasut ***I (äänestys)
  8.17.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)
  8.18.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (lopullinen äänestys)
  8.19.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I (äänestys)
  8.20.Copernicus-ohjelma ***I (äänestys)
  8.21.Euroopan GNSS-virasto ***I (äänestys)
  8.22.EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (äänestys)
  8.23.Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (äänestys)
  8.24.Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (äänestys)
  8.25.Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (äänestys)
  8.26.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (äänestys)
  8.27.Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)
  8.28.Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)
  8.29.EU:n arktisten alueiden strategia (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Troikan rooli ja toiminnot euroalueen ohjelmamaiden osalta - Troikan roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat (keskustelu)
 13.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)
 14.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) ***I - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) ***I (keskustelu)
 15.Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva ***I (keskustelu)
 16.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvä unionin ohjelma vuosiksi 2014–2020 ***I (keskustelu)
 17.Radiolaitteet ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Liitteet asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 114/2013 muuttamisesta valmistajalle Great Wall Motor Company ilmoitettujen vuoden 2010 keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen oikaisemiseksi (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla),
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 ja 812/2013 muuttamisesta energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjen internetissä esittämisen osalta (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen täydennysten julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))


Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös perusteista ja edellytyksistä, jotka eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäseneksi hakevien terveydenhuollon tarjoajien on täytettävä (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla),

lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o1151/2012 täydentämisestä vapaaehtoisen laatuilmaisun ”vuoristoalueen tuote” käyttöedellytysten osalta (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 826/2008 yksityisen varastoinnin tukea saavia maataloustuotteita koskevien tiettyjen vaatimusten osalta C(2014)01447 – 2014/2649(DEA)


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 288/2009 kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmän liitännäistoimenpiteisiin myönnettävän tuen osalta (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o1308/2013 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä muuttamalla hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealaa koskevaa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o543/2011 (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Liitteet asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä jäsenvaltioiden viljelijöihin soveltamien, tukien lineaarisesta vähentämisestä vuonna 2014 ja rahoituskurista kalenterivuonna 2014 johtuvien vähennysten laskentaperustan osalta (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))


Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2014.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Parlamentille on toimitettu seuraava oikaisu:

- Oikaisu komission delegoituun asetukseen, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (C(2013)09651)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: EMPL, PECH, AGRI.


3. EU:n arktisten alueiden strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n arktisten alueiden strategia (2013/2595(RSP))

Keskustelu käytiin 17. huhtikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 18).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta EU:n strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar S&D-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta unionin strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014)

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta unionin strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014)

- Charles Tannock ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta EU:n strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta EU:n strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta arktista aluetta koskevasta EU:n strategiasta (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.29.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien määrittämisen osalta (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - määräaika: 06/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (Uudelleenlaadittu) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - määräaika: 06/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonvaraisen suurriistan käsittelyä ja luonnonvaraisen riistan post mortem -tarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - määräaika: 28/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetusten (EY) N:o 983/2009 ja (EU) N:o 384/2010 muuttamisesta kasvisterolien ja kasvistanolien veren LDL-kolesterolitasoa alentavaan vaikutukseen liittyvien tiettyjen terveysväitteiden käytön edellytysten osalta (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - määräaika: 08/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission direktiivi ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - määräaika: 28/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta yhteisten turvallisuusindikaattorien ja onnettomuuskustannusten yhteisten laskentamenetelmien osalta - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - määräaika: 28/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - määräaika: 04/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla), IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sokerikulöörien (E 150a–d) käytöstä oluessa ja mallasjuomissa (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - määräaika: 01/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen A muuttamisesta nikkelin osalta (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - määräaika: 28/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta makeutusaineena käytettävän advantaamin osalta (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - määräaika: 01/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erukahapon enimmäismääristä kasviöljyissä ja -rasvoissa sekä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävissä elintarvikkeissa (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - määräaika: 12/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - määräaika: 12/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - määräaika: 08/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden III, V ja VI muuttamisesta (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - määräaika: 08/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - määräaika: 08/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - määräaika: 05/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla), IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - määräaika: 06/06/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI.


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi vastaamasta kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, ja joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel ja Lambert van Nistelrooij.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen ja Andrzej Grzyb.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja Dimitrios Kourkoulas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Venäjän hyökkäys Ukrainaan (2014/2627(RSP))

Puhemies toivotti parlamentin nimissä tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin Verkhovna Radan jäsenen ja EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan yhteispuheenjohtajan Petro Porochenkon.

Puhemies palautti mieliin, että Euroopan parlamentti tukee Ukrainan kansaa ja maan vapautta, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier ja György Schöpflin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka ja Paul Murphy.

Puheenvuorot: Štefan Füle (komission jäsen) ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Philippe Juvin PPE-ryhmän puolesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014)

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014)

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014)

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014)

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Ukrainasta (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.12.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


7. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Giovanni Barbagallo on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Francesca Barracciun tilalle 11. maaliskuuta 2014 alkaen.

Parlamentti merkitsi tiedoksi Giovanni Barbagallon nimityksen 11. maaliskuuta 2014 alkaen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Giovanni Barbagallo osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron puhelinkeskustelujen kuuntelusta Ranskassa (puhemies ilmoitti välittävänsä jäsenen huomiot parlamentin puhemiehelle).


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista EU:n kanssa [2013/2168(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Boris Zala (A7-0117/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0208)


8.2. Ohjuskilpi Euroopalle (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ohjuskilvestä Euroopalle: poliittiset ja strategiset seuraukset [2013/2170(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0209)


8.3. EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n kalastusalan tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä EU:n ja Thaimaan välisen vapaakauppasopimuksen yhteydessä [2013/2179(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0210)


8.4. Euroopan gastronominen perintö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan gastronomisesta perinnöstä: kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat [2013/2181(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0211)


8.5. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0212)

Puheenvuorot:

Jan Philipp Albrecht (esittelijä) ennen äänestystä.


8.6. Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) annetun asetuksen (EU) N:o …/2012 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0213)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi.


8.7. Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välillä [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0214)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.8. Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välillä [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0215)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.9. Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa (äänestys)

Mietintö johon sisältyy Euroopan parlamentin suositus neuvostolle aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarisesta toiminnasta lasten suojelemisessa [2014/2012(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Katsottiin hyväksytyksi. (P7_TA(2014)0216)


8.10. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (äänestys)

Ehdotus päätökseksi, déposée conformément à l'article 198 du règlement, par la puheenjohtajakokous, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0217)


8.11. Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0185/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0218)


8.12. Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0219)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0219)


8.13. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0220)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0220)


8.14. Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0221)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0221)


8.15. Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0222)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluoratut kasvihuonekaasut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0223)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0223)


8.17. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0224)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0224)

Puheenvuorot:

Edit Bauer (esittelijä) selventääkseen tarkistusta 64 ja pyytääkseen täysistuntoa hyväksymään tarkistuksen.


8.18. Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Keskustelu käytiin 8. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 8.10.2013, kohta 6 ja istunnon pöytäkirja 8.10.2013, kohta 8).

Äänestys toimitettiin 9. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 9.10.2013, kohta 8.1).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0225)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0225)


8.19. Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0226)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0226)


8.20. Copernicus-ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0227)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0227)

Puheenvuorot:

Andris Piebalgs (komission jäsen) äänestyksen jälkeen.


8.21. Euroopan GNSS-virasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0228)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0228)


8.22. EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (äänestys)

Mietintö EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden arvioinnista ja painopisteiden asettamisesta [2013/2149(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0229)

Puheenvuorot:

Krzysztof Lisek esittääkseen 17 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Sergio Paolo Francesco Silvestris äänestyksen kulusta.


8.23. Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (äänestys)

Mietintö Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa [2013/2188(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0230)


8.24. Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (äänestys)

Mietintö oikeudenkäytön arvioinnista rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä [2014/2006(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0231)


8.25. Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (äänestys)

Mietintö valmistautumisesta täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan [2013/2180(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0232)


8.26. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (äänestys)

Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 – EU:n kansalaiset: sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi [2013/2186(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0233)


8.27. Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0234)

Puheenvuorot:

Salvatore Iacolino (esittelijä) ennen äänestystä.


8.28. Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0235)

Puheenvuorot:

Jorgo Chatzimarkakis esittääkseen kohtaan 24 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.29. EU:n arktisten alueiden strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 ja B7-0233/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0228/2014

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0229/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 ja B7-0232/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa ja Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ja Ivari Padar S&D-ryhmän puolesta

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0236)

(Päätöslauselmaesitys B7-0233/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler esittääkseen viitteeseen 13 suulllisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Mietintö David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica ja Anna Záborská

Mietintö Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias ja Andrej Plenković

Mietintö Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Mietintö Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri S&D-ryhmän puolesta, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan ja Marian Harkin

Mietintö Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri S&D-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Mietintö Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock ja Andrej Plenković

Mietintö Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina ja Anna Maria Corazza Bildt

Mietintö Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina ja Andrej Plenković

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković ja Anna Maria Corazza Bildt

EU:n arktisten alueiden strategia - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo ja Andrej Plenković.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Troikan rooli ja toiminnot euroalueen ohjelmamaiden osalta - Troikan roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat (keskustelu)

Mietintö tutkimusraportista troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta [2013/2277(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Mietintö troikan (EKP, komissio ja IMF) roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvistä ja sosiaalisista näkökohdista euroalueen ohjelmamaiden näkökulmasta [2014/2007(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lajos Bokros, ja Alejandro Cercas esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen).

Puheenvuorot: Michael Theurer (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmut Scholz (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Regina Bastos PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Emer Costello S&D-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Rui Tavares ja Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy ja Derek Roland Clark.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach ja Michael Theurer, Werner Langen sinisen kortin menettelystä (puhemies palautti mieliin asiaa koskevat määräykset), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, ja Werner Langen.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc ja Alejandro Cercas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.3 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.4.


13. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković ja Elena Băsescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai ja Geoffrey Van Orden.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014)

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014)

- Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn ja Jörg Leichtfried EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta parlamentin kannasta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.16.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

14. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) ***I - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino ja Marian-Jean Marinescu esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sophocles Sophocleous (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ana Gomes ja Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula ja Silvia Costa.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume ja Salvatore Iacolino.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

käytti puheenvuoron Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.1, istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.5, istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.6 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.7.


15. Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carl Schlyter (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vicente Miguel Garcés Ramón S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt ja Vicky Ford.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău ja Malcolm Harbour.

Puheenvuorot: Neelie Kroes ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.8.


16. Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvä unionin ohjelma vuosiksi 2014–2020 ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan esitteli mietinnön.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dimitar Stoyanov (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Neelie Kroes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.9.


17. Radiolaitteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler esitteli mietinnön.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler S&D-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Malcolm Harbour ja Biljana Borzan.

Puheenvuorot: Neelie Kroes ja Barbara Weiler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.10.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 529.495/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö