Rodyklė 
Protokolas
PDF 275kWORD 218k
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.ES strategija dėl Arkties regiono (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)
 6.Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (diskusijos)
 7.Parlamento sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos priešraketinės gynybos skydas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos gastronomijos paveldas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos *** (balsavimas)
  
8.9.Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (balsavimas)
  
8.10.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius (balsavimas)
  
8.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi (balsavimas)
  
8.12.Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (balsavimas)
  
8.13.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I (balsavimas)
  
8.14.Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (balsavimas)
  
8.15.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (balsavimas)
  
8.16.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (balsavimas)
  
8.17.Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (balsavimas)
  
8.18.Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (galutinis balsavimas)
  
8.19.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
8.20.Programa „Copernicus“ ***I (balsavimas)
  
8.21.Europos GNSS agentūra ***I (balsavimas)
  
8.22.ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (balsavimas)
  
8.23.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (balsavimas)
  
8.24.Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (balsavimas)
  
8.25.Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (balsavimas)
  
8.26.2013 m. ES pilietybės ataskaita (balsavimas)
  
8.27.Europos prokuratūra (balsavimas)
  
8.28.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
8.29.ES strategija dėl Arkties regiono (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse - Trejeto vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
 13.ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)
 14.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Vidaus saugumo fondas (bendrosios nuostatos) ***I - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ***I - Vidaus saugumo fondas (policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas) ***I - Vidaus saugumo fondas (išorės sienos ir vizos) ***I (diskusijos)
 15.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis ***I (diskusijos)
 16.Sąjungos audito ir finansinės atskaitomybės sričių programa 2014–2020 m. laikotarpiui ***I (diskusijos)
 17.Radijo ryšio įrenginiai ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 3 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (C(2014)01229 - 2014/2623(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl gamintojo „Great Wall Motor Company Limited“ 2010 m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.114/2013 (C(2014)01267 - 2014/2622(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos (C(2014)01332 - 2014/2621(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr.1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 ir 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete (C(2014)01371 - 2014/2626(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 5 d.

perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatos dėl prospekto priedų skelbimo techninių reguliavimo standartų (C(2014)01392 - 2014/2639(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (C(2014)01408 - 2014/2643(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 10 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (C(2014)01410 - 2014/2647(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.528/2012 nuostatos dėl biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklių (C(2014)01420 - 2014/2642(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1151/2012 nuostatos dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygų (C(2014)01445 - 2014/2650(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl naujų priemonių įtraukimo į nacionalines vyno sektoriaus paramos programas iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr.555/2008 papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 (C(2014)01446 - 2014/2652(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų reikalavimų, susijusių su privataus žemės ūkio produktų saugojimo pagalba, nustatymo iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 826/2008 papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 (C(2014)01447 - 2014/2649(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų (C(2014)01449 - 2014/2646(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr.288/2009 dėl pagalbos skyrimo papildomoms priemonėms, susijusioms su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimu, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 (C(2014)01450 - 2014/2645(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, iš dalies keičiant Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr.543/2011 dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1306/2013 (C(2014)01451 - 2014/2644(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (C(2014)01457 - 2014/2651(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Tarybos reglamentas (EB) Nr.73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 papildomi nuostatomis dėl taisyklių, pagal kurias apskaičiuojama, kiek valstybės narės sumažina išmokas ūkininkams dėl 2014 m. išmokų linijinio sumažinimo ir finansinės drausmės 2014 kalendoriniais metais (C(2014)01538 - 2014/2653(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (C(2014)01565 - 2014/2648(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

Parlamentui buvo perduotas šis klaidų ištaisymas:

- 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso klaidų ištaisymas (C(2013)09651)

perduota atsakingam komitetui: AGRI

nuomonė: EMPL, PECH, AGRI.


3. ES strategija dėl Arkties regiono (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES strategija dėl Arkties regiono (2013/2595(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. balandžio 17 d. ( 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ir Ivari Padar S&D frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Balsavimas: 8.29 punktas.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dioksinų ir polichlorintų bifenilų koncentracijos nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - terminas: 2014 06 06)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (Nauja redakcija) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - terminas: 2014 06 06)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo nuostatos dėl konkrečių stambiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų vežimo į skerdyklas ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų veterinarinio skerdienos tikrinimo reikalavimų (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - terminas: 2014 05 28)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 983/2009 ir (ES) Nr. 384/2010 nuostatos dėl tam tikrų sveikumo teiginių, susijusių su augalinių sterolių ir augalinių stanolių poveikiu ir MTL cholesterolio kiekio kraujyje mažinimu, vartojimo sąlygų (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - terminas: 2014 06 08)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - terminas: 2014 05 28)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB nuostatos dėl bendrųjų saugos rodiklių ir bendrųjų avarijų nuostolių skaičiavimo metodų (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - terminas: 2014 05 28)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - terminas: 2014 06 04)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl karamelės dažiklių (E 150a–d) naudojimo aluje ir salyklo gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - terminas: 2014 05 01)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl nikelio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo A priedėlis (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - terminas: 2014 05 28)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl advantamo naudojimo kaip saldiklio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - terminas: 2014 05 01)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios eruko rūgšties koncentracijos aliejuose ir riebaluose bei maisto produktuose, kuriuose yra aliejų ir riebalų, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - terminas: 2014 06 12)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - terminas: 2014 06 12)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - terminas: 2014 06 08)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III, V ir VI priedai (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - terminas: 2014 06 08)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - terminas: 2014 06 08)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) (Nr.) 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) siekiant jį suderinti su technikos pažanga (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - terminas: 2014 06 05)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - terminas: 2014 06 06)
perduota atsakingam komitetui: REGI.


5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Graham Watson), Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Nicole Sinclaire, ir atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Mairead McGuinness), Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Pervenche Berès), András Gyürk, Paulo Rangel ir Lambert van Nistelrooij.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen ir Andrzej Grzyb.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Dimitrios Kourkoulas.

Diskusijos baigtos.


6. Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (2014/2627(RSP))

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdintį Ukrainos Aukščiausiosios Rados narį ir ES ir Ukrainos bendradarbiavimo komiteto vieną iš pirmininkų Petro Porošenko.

Pirmininkas priminė, kad Europos Parlamentas remia Ukrainos žmones ir šios šalies laisvę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą.

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier ir György Schöpflin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka ir Paul Murphy.

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narė) ir Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ir Philippe Juvin PPE frakcijos vardu dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu dėl Ukrainos (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.12 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


7. Parlamento sudėtis

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Giovanni Barbagallo, kuris pakeis Francesca Barracciu, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2014 m. kovo 11 d..

Pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis, Parlamentas pažymėjo Giovanni Barbagallo išrinkimą nuo 2014 m. kovo 11 dienos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Giovanni Barbagallo įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Kalbėjo Jean-Pierre Audy dėl telefoninių pokalbių pasiklausymo Prancūzijoje (Pirmininkas pranešė, kad perduos Parlamento nario pastabas Parlamento pirmininkui).


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Pakistano vaidmens regione ir politinių santykių su ES [2013/2168(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0208)


8.2. Europos priešraketinės gynybos skydas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos priešraketinės gynybos skydo ir jo politinių ir strateginių padarinių [2013/2170(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0209)


8.3. Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės sektoriaus padėties ir ateities perspektyvų atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Tailando laisvosios prekybos susitarimą [2013/2179(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0210)


8.4. Europos gastronomijos paveldas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Europos gastronomijos paveldas: kultūros ir švietimo aspektai“ [2013/2181(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0211)


8.5. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0212)

Kalbėjo:

Jan Philipp Albrecht (pranešėjas), prieš balsavimą.


8.6. Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo Reglamento (ES) Nr. .../2012, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms, projekto [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0213)

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.


8.7. ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo projekto [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0214)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.8. ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0215)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.9. Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl humanitarinio ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimo saugoti vaikus [2014/2012(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI

Laikomas patvirtintu (P7_TA(2014)0216)


8.10. Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipnį pateikė Pirmininkų sueiga, dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0217)


8.11. Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0185/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0218)


8.12. Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0219)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0219)


8.13. Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0220)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0220)


8.14. Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0221)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0221)


8.15. Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelionės paslaugų paketų ir rinkinių, kuria keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 bei Direktyva 2011/83/ES ir panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0222)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0223)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0223)


8.17. Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0224)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0224)

Kalbėjo:

Edit Bauer (pranešėja) išaiškino 64 pakeitimą ir paragino Parlamentą jį priimti.


8.18. Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 8 d. ( 6 punktas ir 8 punktas).

Balsavimas vyko 2013 m. spalio 9 d. ( 8.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0225)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0226)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0226)


8.20. Programa „Copernicus“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0227)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0227)

Kalbėjo:

Andris Piebalgs (Komisijos narys), po balsavimo.


8.21. Europos GNSS agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0228)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0228)


8.22. ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES santykių su Rytų partnerystės šalimis vertinimo ir prioritetų nustatymo [2013/2149(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0229)

Kalbėjo:

Krzysztof Lisek pasiūlė 17 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Sergio Paolo Francesco Silvestris dėl balsavimo eigos.


8.23. JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (balsavimas)

Pranešimas dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) stebėjimo programos, stebėjimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje [2013/2188(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0230)


8.24. Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl teisingumo vertinimo baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje [2014/2006(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0231)


8.25. Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (balsavimas)

Pranešimas dėl pasirengimo visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui [2013/2180(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0232)


8.26. 2013 m. ES pilietybės ataskaita (balsavimas)

Pranešimas „2013 m. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis“ [2013/2186(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0233)


8.27. Europos prokuratūra (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0234)

Kalbėjo:

Salvatore Iacolino (pranešėjas), prieš balsavimą.


8.28. 2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0241/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0235)

Kalbėjo:

Jorgo Chatzimarkakis pasiūlė 24 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


8.29. ES strategija dėl Arkties regiono (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 ir B7-0233/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0228/2014

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0229/2014

(keičia B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 ir B7-0232/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa ir Sari Essayah PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ir Ivari Padar S&D frakcijos vardu,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0236)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0233/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michael Gahler pasiūlė 13 nurodomosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica ir Daniel Hannan

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock ir Daniel Hannan

Pranešimas: David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica ir Anna Záborská

Pranešimas: Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias ir Andrej Plenković

Pranešimas: Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Pranešimas: Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri S&D frakcijos vardu, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan ir Marian Harkin

Pranešimas: Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri S&D frakcijos vardu, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković ir Marian Harkin

Pranešimas: Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock ir Andrej Plenković

Pranešimas: Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss PPE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina ir Anna Maria Corazza Bildt

Pranešimas: Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina ir Andrej Plenković

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković ir Anna Maria Corazza Bildt

ES strategija dėl Arkties regiono - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo ir Andrej Plenković.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse - Trejeto vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)

Pranešimas dėl trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse tyrimo ataskaitos [2013/2277(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Pranešimas dėl trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse užimtumo ir socialinių aspektų [2014/2007(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Lajos Bokros) ir Alejandro Cercas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Michael Theurer (CONT komiteto nuomonės referentas), Helmut Scholz (AFCO komiteto nuomonės referentas), Regina Bastos PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Emer Costello S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Paul Gauzès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Philippe Lamberts), Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Michael Theurer), Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Raül Romeva i Rueda), Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Rui Tavares ir Antigoni Papadopoulou), Paul Murphy ir Derek Roland Clark.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Karin Kadenbach ir Michael Theurer, Werner Langen dėl mėlynosios kortelės procedūros (Pirmininkė jam priminė šiuo klausimu taikomas galiojančias taisykles), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Theodoros Skylakakis), Edite Estrela, Olle Schmidt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Michèle Rivasi), Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes) ir Werner Langen.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc ir Alejandro Cercas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.3 punktas ir 14.4 punktas.


13. ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) vardu.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković ir Elena Băsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai ir Geoffrey Van Orden.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn ir Jörg Leichtfried dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl Parlamento pozicijos 25-ojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.16 punktas.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

14. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Vidaus saugumo fondas (bendrosios nuostatos) ***I - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ***I - Vidaus saugumo fondas (policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas) ***I - Vidaus saugumo fondas (išorės sienos ir vizos) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino ir Marian-Jean Marinescu pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sophocles Sophocleous (AFET komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet (BUDG komiteto nuomonės referentas), Monika Hohlmeier (BUDG komiteto nuomonės referentė), Hubert Pirker PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Ana Gomes ir Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula ir Silvia Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume ir Salvatore Iacolino.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.1 punktas, 14.5 punktas, 14.6 punktas ir 14.7 punktas.


15. Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Carl Schlyter (LIBE komiteto nuomonės referentas), Ana Gomes (AFET komiteto nuomonės referentė), Pilar del Castillo Vera (ITRE komiteto nuomonės referentė), Vicente Miguel Garcés Ramón S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Christian Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt ir Vicky Ford.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău ir Malcolm Harbour.

Kalbėjo: Neelie Kroes ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.8 punktas.


16. Sąjungos audito ir finansinės atskaitomybės sričių programa 2014–2020 m. laikotarpiui ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Dimitar Stoyanov (JURI komiteto nuomonės referentas), Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, ir Syed Kamall ECR frakcijos vardu

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Neelie Kroes ir Theodor Dumitru Stolojan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.9 punktas.


17. Radijo ryšio įrenginiai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Catherine Stihler S&D frakcijos vardu, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Malcolm Harbour ir Biljana Borzan.

Kalbėjo: Neelie Kroes ir Barbara Weiler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.10 punktas.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 529.495/OJJE).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.35 val.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Teisinė informacija - Privatumo politika