Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 214k
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 3.ES stratēģija Arktikas reģionam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)
 6.Krievijas iebrukums Ukrainā (debates)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)
  
8.9.Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā (balsošana)
  
8.10.Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (balsošana)
  
8.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (balsošana)
  
8.12.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (balsošana)
  
8.13.Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I (balsošana)
  
8.14.Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (balsošana)
  
8.15.Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I (balsošana)
  
8.16.Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I (balsošana)
  
8.17.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I (balsošana)
  
8.18.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (galīgais balsojums)
  
8.19.Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  
8.20.Programma "Copernicus" ***I (balsošana)
  
8.21.Eiropas GNSS aģentūra ***I (balsošana)
  
8.22.Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (balsošana)
  
8.23.ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (balsošana)
  
8.24.Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (balsošana)
  
8.25.Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (balsošana)
  
8.26.2013. gada ziņojums par ES pilsonību (balsošana)
  
8.27.Eiropas Prokuratūra (balsošana)
  
8.28.2013. gada progresa ziņojums par Turciju (balsošana)
  
8.29.ES stratēģija Arktikas reģionam (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm - Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām (debates)
 13.ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)
 14.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) ***I - Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ***I - Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) ***I - Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I (debates)
 15.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība ***I (debates)
 16.Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ***I (debates)
 17.Radioiekārtas ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 3. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 50. pants)

atzinums: EMPL (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 4. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 114/2013 attiecībā uz vidējo īpatnējo CO2 emisiju vērtību 2010. gadā, kura noteikta attiecībā uz ražotāju “Great Wall Motor Company Limited” (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 4. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)

atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 4. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 un 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 5. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 7. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko nosaka kritērijus un nosacījumus, kas jāizpilda Eiropas references tīkliem un veselības aprūpes sniedzējiem, kuri vēlas pievienoties Eiropas references tīklam (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 10. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas deleģētā regula, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 7. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)

atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 saistībā ar fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma „produkts no kalnu rajoniem” izmantošanas nosacījumiem (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008 attiecībā uz jauniem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar valsts atbalsta programmām vīna nozarē (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 826/2008 attiecībā uz dažām prasībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kuri var saņemt privātās uzglabāšanas atbalstu (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz atbalsta programmām olīveļļas un galda olīvu nozarē (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 288/2009 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par papildu pasākumiem, kas ietilpst programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, grozot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, kas papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz bāzes datiem, kurus izmanto, lai aprēķinātu samazinājumus, kas dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem sakarā ar maksājumu lineāro samazināšanu 2014. gadā un finanšu disciplīnas labad 2014. kalendārajā gadā (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 11. martu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Parlamentam bija nosūtīts šāds kļūdu labojums:

- Kļūdu labojums Komisijas 2014. gada 7. janvāra deleģētajā regulā par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem – (C(2013)09651).

nodots atbildīgajai komitejai: REGI

atzinums: EMPL, PECH, AGRI


3. ES stratēģija Arktikas reģionam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES stratēģija Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)).

Debates notika 2013. gada 17. aprīlī (17.4.2013. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson un Ivari Padar S&D grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock un Konrad Szymański ECR grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.29. punkts.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 152/2009 attiecībā uz dioksīnu un polihlorbifenilu daudzumu noteikšanu (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - termiņš: 06.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (pārstrādāta redakcija) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - termiņš: 06.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 853/2004 un I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 854/2004 attiecībā uz īpašām prasībām lielo medījamo dzīvnieku apstrādei un medījamo dzīvnieku pēckaušanas veterinārajai ekspertīzei (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - termiņš: 28.05.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 983/2009 un (ES) Nr. 384/2010 attiecībā uz dažu tādu veselīguma norāžu lietošanas nosacījumiem, kas saistītas ar augu sterīnu un augu stanolu ietekmi uz ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanos asinīs (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - termiņš: 08.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - termiņš: 28.05.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas direktīva par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm avārijās radušos zaudējumu aprēķināšanai (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - termiņš: 28.05.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - termiņš: 04.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants), IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz karameles krāsvielu (E 150a-d) izmantošanu alū un iesala dzērienos (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - termiņš: 01.05/2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma A papildinājumu attiecībā uz niķeli (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - termiņš: 28.05.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz advantāma izmantošanu par saldinātāju (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - termiņš: 01.05.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz erukskābes maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos un pārtikas produktos, kas satur augu eļļas un taukus (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - termiņš: 12.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - termiņš: 12.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - termiņš: 08.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - termiņš: 08.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - termiņš: 08.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - termiņš: 05.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants), IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Projekts Komisijas regulai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - termiņš: 06.06.2014.)
nodots atbildīgajai komitejai: REGI


5. Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (2013/2699(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Graham Watson, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, un atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel un Lambert van Nistelrooij.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen un Andrzej Grzyb.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl un Ana Gomes.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Dimitrios Kourkoulas.

Debates tika slēgtas.


6. Krievijas iebrukums Ukrainā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Krievijas iebrukums Ukrainā (2014/2627(RSP)).

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta (Verkhovna Rada) deputātu un ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejas līdzpriekšsēdētāju Petro Porochenko, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

Sēdes vadītājs atkārtoti pauda Eiropas Parlamenta atbalstu Ukrainas tautai un Ukrainas valsts brīvībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei.

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier un György Schöpflin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka un Paul Murphy.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas locekle) un Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par Krievijas iebrukumu Ukrainā (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere un Philippe Juvin PPE grupas vārdā - par Krievijas iebrukumu Ukrainā (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt un Jo Leinen S&D grupas vārdā - par Krievijas iebrukumu Ukrainā (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā - par Krievijas iebrukumu Ukrainā (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā - par Krievijas iebrukumu Ukrainā (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par Ukrainu (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.12. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Francesca Barracciu vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 11. martu, ir iecelts Giovanni Barbagallo.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments pieņēma zināšanai, ka Giovanni Barbagallo ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 11. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Giovanni Barbagallo pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, vēršot Parlamenta uzmanību uz telefona sarunu noklausīšanos Francijā (sēdes vadītājs norādīja, ka deputāta teikto darīs zināmu Parlamenta priekšsēdētājam).


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Pakistānas lomu reģionā un politiskajām attiecībām ar Eiropas Savienību [2013/2168(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Boris Zala (A7-0117/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0208).


8.2. Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmu un tās politisko un stratēģisko ietekmi [2013/2170(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sampo Terho (A7-0109/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0209).


8.3. Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par stāvokli Eiropas zivsaimniecības nozarē un zivsaimniecības nozares turpmākām perspektīvām ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīguma kontekstā [2013/2179(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A7-0130/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0210).


8.4. Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas gastronomisko mantojumu — kultūras un izglītojošie aspekti [2013/2181(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0211).


8.5. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0212).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Jan Philipp Albrecht (referents).


8.6. Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Regulai, ar kuru Regulas (ES) Nr. …/2012, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu „Perikls 2020”), piemērošanu paplašina attiecībā uz neiesaistītajām dalībvalstīm [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0213).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.


8.7. Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A7-0155/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0214).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.8. Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A7-0154/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0215).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.9. Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par bruņotu nevalstisko dalībnieku humānu iesaistīšanos bērnu aizsardzībā [2014/2012(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Judith Sargentini (A7-0160/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

PRIEKŠLIKUMS IETEIKUMAM PADOMEI

Uzskatāms par pieņemtu (P7_TA(2014)0216).


8.10. Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (balsošana)

Priekšlikums lēmumam, ko saskaņā ar Reglamenta 198. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par parlamentu sadarbības delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentāro sadarbības komiteju un daudzpusējo parlamentāro asambleju skaitu (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0217).


8.11. Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0185/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0218).


8.12. Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0219).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0219).


8.13. Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0220).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0220).


8.14. Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0221).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0221).


8.15. Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kompleksiem ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0222).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0222).


8.16. Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A7-0240/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0223).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0223).


8.17. Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0386/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0224).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0224).

Uzstāšanās

Uzstājās Edit Bauer (referente), precizējot grozījuma Nr. 64 būtību un aicinot deputātus to atbalstīt.


8.18. Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrea Zanoni (A7-0277/2013).

Debates notika 2013. gada 8. oktobrī (8.10.2013. protokola 6. punkts un 8.10.2013. protokola 8. punkts).

Balsošana notika 2013. gada 9. oktobrī (9.10.2013. protokola 8.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0225).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0225).


8.19. Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0042/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0226).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0226).


8.20. Programma "Copernicus" ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Copernicus" un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Vittorio Prodi (A7-0027/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0227).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0227).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).


8.21. Eiropas GNSS aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Amalia Sartori (A7-0364/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0228).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0228).


8.22. Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (balsošana)

Ziņojums par prioritāšu izvērtēšanu un noteikšanu ES attiecībām ar Austrumu partnerības valstīm [2013/2149(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0229).

Uzstāšanās

Krzysztof Lisek ierosināja mutisku grozījumu 17. punktam, un šis grozījums tika pieņemts.

Sergio Paolo Francesco Silvestris komentēja balsošanas norisi.


8.23. ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (balsošana)

Ziņojums par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā [2013/2188(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A7-0139/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0230).


8.24. Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (balsošana)

Ziņojums par tiesu iestāžu darbības novērtējumu krimināltiesību jomā un tiesiskumu [2014/2006(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Göncz (A7-0122/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0231).


8.25. Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (balsošana)

Ziņojums par gatavošanos pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei [2013/2180(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Sabine Verheyen (A7-0057/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0232).


8.26. 2013. gada ziņojums par ES pilsonību (balsošana)

Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par ES pilsonību: ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne [2013/2186(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0233).


8.27. Eiropas Prokuratūra (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0234).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Salvatore Iacolino (referents).


8.28. 2013. gada progresa ziņojums par Turciju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0241/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0235).

Uzstāšanās

Jorgo Chatzimarkakis ierosināja mutisku grozījumu 24. punktam, un šis grozījums tika pieņemts.


8.29. ES stratēģija Arktikas reģionam (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 un B7-0233/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0228/2014

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0229/2014

(aizstāj B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 un B7-0232/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa un Sari Essayah PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson un Ivari Padar S&D grupas vārdā,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock un Konrad Szymański ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0236).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0233/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michael Gahler ierosināja mutisku grozījumu 13. atsaucei, un šis grozījums tika pieņemts.


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Dimitrios Droutsas ziņojums - A7-0403/2013
Dubravka Šuica un Daniel Hannan

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock un Daniel Hannan

David-Maria Sassoli ziņojums - A7-0098/2014
Dubravka Šuica un Anna Záborská

Hans-Peter Mayer ziņojums - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias un Andrej Plenković

Bas Eickhout ziņojums - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Edit Bauer ziņojums - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri S&D grupas vārdā, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan un Marian Harkin

Andrea Zanoni ziņojums - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri S&D grupas vārdā, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković un Marian Harkin

Paweł Robert Kowal ziņojums - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock un Andrej Plenković

Claude Moraes ziņojums - A7-0139/2014
Axel Voss PPE grupas vārdā, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina un Anna Maria Corazza Bildt

Salvatore Iacolino ziņojums - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina un Andrej Plenković

2013. gada progresa ziņojums par Turciju - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković un Anna Maria Corazza Bildt

ES stratēģija Arktikas reģionam - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo un Andrej Plenković.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm - Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām (debates)

Ziņojums par izpētes ziņojumu par trijotnes (ECB, Komisijas un SVF) lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm [2013/2277(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014).

Ziņojums par nodarbinātības un sociālajiem aspektiem, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm [2014/2007(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Alejandro Cercas (A7-0135/2014).

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lajos Bokros, un Alejandro Cercas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Michael Theurer (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Helmut Scholz (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Regina Bastos PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Emer Costello S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Jean-Paul Gauzès kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Rui Tavares un Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy un Derek Roland Clark.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nicole Sinclaire, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Karin Kadenbach un Michael Theurer, Werner Langen par zilās kartītes jautājumu procedūru (sēdes vadītāja viņam atgādināja par spēkā esošajiem noteikumiem), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, un Werner Langen.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes un Krisztina Morvai.

Uzstājās László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc un Alejandro Cercas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.3. punkts un 13.3.2014. protokola 14.4. punkts.


13. ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves) vārdā.

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković un Elena Băsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai un Geoffrey Van Orden.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par ES prioritātēm saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā - par ES prioritātēm saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā - par ES prioritātēm saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn un Jörg Leichtfried - par ES prioritātēm saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par Parlamenta nostāju saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.16. punkts.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) ***I - Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ***I - Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) ***I - Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014).

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino un Marian-Jean Marinescu iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Sophocles Sophocleous (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Monika Hohlmeier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Hubert Pirker PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ana Gomes un Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula un Silvia Costa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica.

Uzstājās Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume un Salvatore Iacolino.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marian-Jean Marinescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.1. punkts, 13.3.2014. protokola 14.5. punkts, 13.3.2014. protokola 14.6. punkts un 13.3.2014. protokola 14.7. punkts.


15. Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A7-0103/2014).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Carl Schlyter (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Ana Gomes (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Pilar del Castillo Vera (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Vicente Miguel Garcés Ramón S&D grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Christian Engström Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt un Vicky Ford.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău un Malcolm Harbour.

Uzstājās Neelie Kroes un Andreas Schwab.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.8. punkts.


16. Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013).

Theodor Dumitru Stolojan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Dimitar Stoyanov (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā un Syed Kamall ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Neelie Kroes un Theodor Dumitru Stolojan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.9. punkts.


17. Radioiekārtas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Barbara Weiler (A7-0316/2013).

Barbara Weiler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Catherine Stihler S&D grupas vārdā, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Malcolm Harbour un Biljana Borzan.

Uzstājās Neelie Kroes un Barbara Weiler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2014. protokola 14.10. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 529.495/OJJE).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Juridisks paziņojums - Privātuma politika