Index 
Notulen
PDF 281kWORD 171k
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 3.EU-strategie voor de Noordpool (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)
 6.Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  
8.1.De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Europees raketschild (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Europees gastronomisch erfgoed (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen *** (stemming)
  
8.9.Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (stemming)
  
8.10.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale Parlementaire Vergaderingen (stemming)
  
8.11.Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (stemming)
  
8.12.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (stemming)
  
8.13.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I (stemming)
  
8.14.Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (stemming)
  
8.15.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (stemming)
  
8.16.Gefluoreerde broeikasgassen ***I (stemming)
  
8.17.Vrij verkeer van werknemers ***I (stemming)
  
8.18.Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (eindstemming)
  
8.19.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
8.20.Copernicus-programma ***I (stemming)
  
8.21.Europese GNSS-Agentschap ***I (stemming)
  
8.22.Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (stemming)
  
8.23.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (stemming)
  
8.24.Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (stemming)
  
8.25.Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (stemming)
  
8.26.Verslag over het EU-burgerschap 2013 (stemming)
  
8.27.Europees openbaar ministerie (stemming)
  
8.28.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (stemming)
  
8.29.EU-strategie voor de Noordpool (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone - Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (debat)
 13.EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)
 14.Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen) ***I - Fonds voor asiel, migratie en integratie ***I - Fonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer) ***I - Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) ***I (debat)
 15.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid ***I (debat)
 16.Unieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020 ***I (debat)
 17.Radioapparatuur ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 3 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI (artikel 50 van het Reglement)

advies: EMPL (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma's (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.114/2013 wat de gemiddelde specifieke CO2-emissies van de fabrikant Great Wall Motor Company Limited in 2010 betreft (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement),

advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met betrekking tot kwalitatieve en passende kwantitatieve criteria tot vaststelling van de categorieën van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een instelling materieel beïnvloeden (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de gedelegeerde verordeningen (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 en 812/2013 van de Commissie wat de etikettering van energiegerelateerde producten op internet betreft (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 5 maart 2014

verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2014

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria en voorwaarden waaraan Europese referentienetwerken en zorgaanbieders die zich bij een Europees referentienetwerk willen aansluiten, moeten voldoen (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 10 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de verlenging van aan wederzijdse erkenning onderworpen toelatingen voor biociden (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)

advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor het gebruik van de facultatieve kwaliteitsaanduiding "product uit de bergen" (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels een wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie wat nieuwe maatregelen in het kader van de nationale steunprogramma's in de wijnsector betreft (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels wijziging van Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie wat betreft bepaalde vereisten met betrekking tot landbouwproducten waarvoor particuliere-opslagsteun wordt verleend (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen aar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de programma's ter ondersteuning van de sector olijfolie en tafelolijven (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels een wijziging van Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie wat de verstrekking van steun voor begeleidende maatregelen in het kader van een schoolfruit- en -groentenregeling betreft (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad door wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie met betrekking tot de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat uitgaven voor openbare interventie betreft (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de berekeningsgrondslag voor de verlagingen die de lidstaten vanwege de lineaire verlaging van de betalingen in 2014 en vanwege de financiële discipline voor kalenderjaar 2014 op de landbouwers moeten toepassen (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

De volgende rectificatie is aan het Parlement toegezonden:

- Rectificatie van de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651)

verwezen naar ten principale: REGI

advies: EMPL, PECH, AGRI.


3. EU-strategie voor de Noordpool (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP))

Het debat heeft op 17 april 2013 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 17.4.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson en Ivari Padar, namens de S&D-Fractie, over de strategie van de Europese Unie voor het Noordpoolgebied (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Stemming: punt 8.29 van de notulen van 12.3.2014.


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen betreft (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - termijn: 06/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (Herschikking) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - termijn: 06/06/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de specifieke voorschriften voor het hanteren van grof vrij wild en voor de postmortemkeuring van vrij wild (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - termijn: 28/05/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 983/2009 en (EU) nr. 384/2010 wat betreft de voorwaarden voor het gebruik van bepaalde gezondheidsclaims met betrekking tot het verlagende effect van plantensterolen en plantenstanolen op het LDL-cholesterol in het bloed (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - termijn: 08/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - termijn: 28/05/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - termijn: 28/05/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - termijn: 04/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement), IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van karamelkleurstoffen (E 150a-d) in bier en moutdranken (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - termijn: 01/05/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn de Commissie tot wijziging van aanhangsel A van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, voor wat nikkel betreft (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - termijn: 28/05/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van advantaam als zoetstof betreft (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - termijn: 01/05/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan erucazuur in plantaardige oliën en vetten en in levensmiddelen die plantaardige oliën en vetten bevatten (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - termijn: 12/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - termijn: 12/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - termijn: 08/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - termijn: 08/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - termijn: 08/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - termijn: 05/06/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement), IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - termijn: 06/06/2014)
verwezen naar ten principale: REGI.


5. Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die niet wil ingaan op een "blauwe-kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, en die een "blauwe-kaart"-vraag beantwoordt van Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel en Lambert van Nistelrooij.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen en Andrzej Grzyb.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitrios Kourkoulas.

Het debat wordt gesloten.


6. Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP))

De Voorzitter wenst namens het Parlement Petro Porochenko, lid van de Oekraïense Verkhovna Rada en medevoorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne, die plaats heeft genomen op de officiële tribune, welkom.

De Voorzitter herinnert aan de steun van het Europees Parlement aan de Oekraïense bevolking en de vrijheid, soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid van het land.

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacek Olgierd Kurski, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier en György Schöpflin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere en Philippe Juvin, namens de PPE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Oekraïne (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.12 van de notulen van 13.3.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


7. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Giovanni Barbagallo tot lid van het Parlement, ter vervanging van Francesca Barracciu, met ingang van 11 maart 2014.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, neemt het Parlement kennis van de benoeming van Giovanni Barbagallo met ingang van 11 maart 2014.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Giovanni Barbagallo, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy over het afluisteren van telefoongesprekken in Frankrijk (de Voorzitter verklaart dat hij de opmerkingen van het lid zal doorgeven aan de Voorzitter).


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU [2013/2168(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0208)


8.2. Europees raketschild (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een raketschild voor Europa en de politieke en strategische gevolgen ervan [2013/2170(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0209)


8.3. Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de situatie en toekomstperspectieven van de Europese visserijsector in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Thailand [2013/2179(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0210)


8.4. Europees gastronomisch erfgoed (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het Europees gastronomisch erfgoed: culturele en educatieve aspecten [2013/2181(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0211)


8.5. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0212)

Het woord werd gevoerd door:

Jan Philipp Albrecht (rapporteur), vóór de stemming.


8.6. Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet deelnemende lidstaten [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0213)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad.


8.7. Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0214)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.8. Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0215)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.9. Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming [2014/2012(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD

Geacht te zijn aangenomen (P7_TA(2014)0216)


8.10. Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale Parlementaire Vergaderingen (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig artikel 198 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, over het aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0217)


8.11. Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0185/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0218)


8.12. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0219)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0219)


8.13. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0220)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0220)


8.14. Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0221)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0221)


8.15. Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0222)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0222)


8.16. Gefluoreerde broeikasgassen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0223)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0223)


8.17. Vrij verkeer van werknemers ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0224)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0224)

Het woord werd gevoerd door:

Edit Bauer (rapporteur) om amendement 64 toe te lichten en het Parlement te verzoeken voor dit amendement te stemmen.


8.18. Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Het debat heeft op 8 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 8.10.2013 en punt 8 van de notulen van 8.10.2013).

De stemming vond plaats op 9 oktober 2013 (punt 8.1 van de notulen van 9.10.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0225)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0226)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0226)


8.20. Copernicus-programma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0227)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0227)

Het woord werd gevoerd door:

Andris Piebalgs (lid van de Commissie), na de stemming.


8.21. Europese GNSS-Agentschap ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0228)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0228)


8.22. Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (stemming)

Verslag over de beoordeling en vaststelling van prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk Partnerschap [2013/2149(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0229)

Het woord werd gevoerd door:

Krzysztof Lisek, die een mondeling amendement op paragraaf 17 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris over het verloop van de stemming.


8.23. Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (stemming)

Verslag over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken [2013/2188(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0230)


8.24. Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (stemming)

Verslag over evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat [2014/2006(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0231)


8.25. Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (stemming)

Verslag over de voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld [2013/2180(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0232)


8.26. Verslag over het EU-burgerschap 2013 (stemming)

Verslag betreffende het Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst [2013/2186(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0233)


8.27. Europees openbaar ministerie (stemming)

Interim-verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0234)

Het woord werd gevoerd door:

Salvatore Iacolino (rapporteur), vóór de stemming.


8.28. Voortgangsverslag over Turkije 2013 (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0241/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0235)

Het woord werd gevoerd door:

Jorgo Chatzimarkakis, die een mondeling amendementop paragraaf 24 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.


8.29. EU-strategie voor de Noordpool (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 en B7-0233/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0228/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0229/2014

(ter vervanging van B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 en B7-0232/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa en Sari Essayah, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson en Ivari Padar, namens de S&D-Fractie,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0236)

(Ontwerpresolutie B7-0233/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler, die een mondeling amendement op visum 13 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica en Daniel Hannan

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock en Daniel Hannan

Verslag David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica en Anna Záborská

Verslag Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias en Andrej Plenković

Verslag Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Verslag Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri, namens de S&D-Fractie, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan en Marian Harkin

Verslag Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri, namens de S&D-Fractie, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković en Marian Harkin

Verslag Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock en Andrej Plenković

Verslag Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina en Anna Maria Corazza Bildt

Verslag Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina en Andrej Plenković

Voortgangsverslag over Turkije 2013 - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković en Anna Maria Corazza Bildt

EU-strategie voor de Noordpool - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo en Andrej Plenković.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone - Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (debat)

Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone [2013/2277(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Verslag over de werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (Commissie, ECB en IMF) in de programmalanden van de eurozone [2014/2007(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lajos Bokros, en Alejandro Cercas leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Theurer (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Regina Bastos, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Emer Costello, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Jean-Paul Gauzès die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Rui Tavares en Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy en Derek Roland Clark.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire, Markus Ferber, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Karin Kadenbach en Michael Theurer, Werner Langen over de "blauwe kaart"-procedure (de Voorzitter wijst op de geldende bepalingen), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, en Werner Langen.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc en Alejandro Cercas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 13.3.2014 en punt 14.4 van de notulen van 13.3.2014.


13. EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai en Geoffrey Van Orden.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, over EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over de EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn en Jörg Leichtfried, over de EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.16 van de notulen van 13.3.2014.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

14. Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen) ***I - Fonds voor asiel, migratie en integratie ***I - Fonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer) ***I - Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel en migratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino en Marian-Jean Marinescu leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sophocles Sophocleous (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Ana Gomes en Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula en Silvia Costa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume en Salvatore Iacolino.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 13.3.2014, punt 14.5 van de notulen van 13.3.2014, punt 14.6 van de notulen van 13.3.2014 en punt 14.7 van de notulen van 13.3.2014.


15. Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Ana Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Pilar del Castillo Vera (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Christian Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt en Vicky Ford.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău en Malcolm Harbour.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Andreas Schwab.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.8 van de notulen van 13.3.2014.


16. Unieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dimitar Stoyanov (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, en Syed Kamall, namens de ECR-Fractie

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Theodor Dumitru Stolojan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.9 van de notulen van 13.3.2014.


17. Radioapparatuur ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Catherine Stihler, namens de S&D-Fractie, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Malcolm Harbour en Biljana Borzan.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Barbara Weiler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.10 van de notulen van 13.3.2014.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 529.495/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Juridische mededeling - Privacybeleid