Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 221k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 3.Strategia UE na rzecz Arktyki (złożone projekty rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.) (debata)
 6.Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)
 7.Skład Parlamentu
 8.Głosowanie
  
8.1.Rola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Tarcza antyrakietowa dla Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Umowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Umowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  
8.9.Działania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (głosowanie)
  
8.10.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)
  
8.11.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (głosowanie)
  
8.12.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I (głosowanie)
  
8.13.Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I (głosowanie)
  
8.14.Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (głosowanie)
  
8.15.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (głosowanie)
  
8.16.Fluorowane gazy cieplarniane ***I (głosowanie)
  
8.17.Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ***I (głosowanie)
  
8.18.Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (głosowanie końcowe)
  
8.19.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***I (głosowanie)
  
8.20.Program Copernicus ***I (głosowanie)
  
8.21.Agencja Europejskiego GNSS ***I (głosowanie)
  
8.22.Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)
  
8.23.Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (głosowanie)
  
8.24.Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność (głosowanie)
  
8.25.Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (głosowanie)
  
8.26.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. (głosowanie)
  
8.27.Prokuratura Europejska (głosowanie)
  
8.28.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (głosowanie)
  
8.29.Strategia UE na rzecz Arktyki (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Rola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem - Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki (debata)
 13.Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 14.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne) ***I - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ***I - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe) ***I - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy) ***I (debata)
 15.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***I (debata)
 16.Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 ***I (debata)
 17.Urządzenia radiowe ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 3 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: REGI (art. 50 Regulaminu)

opinia: EMPL (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów współpracy (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr114/2013 w odniesieniu do średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Great Wall Motor Company Limited w 2010 r. (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI (art. 50 Regulaminu)

opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 i 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 5 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących publikacji suplementów do prospektu emisyjnego (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: jeden miesiąc od daty wpłynięcia 7 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji ustanawiająca kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 10 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 7 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI (art. 50 Regulaminu)

opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego „produkt górski” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr555/2008 w odniesieniu do nowych środków w ramach krajowych programów wsparcia w sektorze wina (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr826/2008 w odniesieniu do określonych wymogów związanych z produktami rolnymi objętymi dopłatami do prywatnego przechowywania (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr288/2009 w odniesieniu do przyznawania pomocy na środki towarzyszące w ramach programu „Owoce i warzywa wszkole” (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do podstawy obliczania zmniejszeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników ze względu na liniowe zmniejszenie płatności w 2014 r. oraz dyscyplinę finansową w roku kalendarzowym 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.

odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

Przekazano Parlamentowi następujące sprostowanie:

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)09651)

odesłano do komisji przedm. właść.: REGI

opinia: EMPL, PECH, AGRI


3. Strategia UE na rzecz Arktyki (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Strategia UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2013 (pkt 18 protokołu z dnia 17.4.2013).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson i Ivari Padar w imieniu grupy S&D w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Głosowanie: 12 marca 2014 r.


4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 odnośnie do oznaczania poziomów dioksyn i polichlorowanych bifenyli (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - termin: 06/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (wersja przekształcona) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - termin: 06/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - termin: 28/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenia (WE) nr 983/2009 i (UE) nr 384/2010 w odniesieniu do warunków stosowania określonych oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do wpływu steroli roślinnych i stanoli roślinnych na obniżanie poziomu cholesterolu LDL we krwi (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - termin: 08/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - termin: 28/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - termin: 28/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - termin: 04/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników karmelowych (E 150a–d) w piwie i napojach słodowych (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - termin: 01/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dodatek A do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do niklu (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - termin: 28/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - termin: 01/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego w olejach i tłuszczach roślinnych oraz w żywności zawierającej oleje i tłuszcze roślinne (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - termin: 12/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - termin: 12/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - termin: 08/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - termin: 08/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - termin: 08/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - termin: 05/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - termin: 06/06/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI.


5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Grahama Watsona, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesiene niebieskiej kartki przez Nicole Sinclaire, lecz odpowiedział na pytanie zadane przez podniesiene niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel i Lambert van Nistelrooij.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen i Andrzej Grzyb.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl i Ana Gomes.

Głos zabrali: Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.


6. Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rosyjska inwazja na Ukrainie (2014/2627(RSP))

Przewodniczący w imieniu Parlamentu powitał Petra Porochenkę, członka ukraińskiej Werchownej Rady i współprzewodniczącego komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, który zajął miejsce na trybunie honorowej.

Przewodniczący przypomniał, że Parlament Europejski popiera ludność Ukrainy, opowiada się za wolnością i terytorialną integralnością kraju.

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier i György Schöpflin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka i Paul Murphy.

Głos zabrali: Štefan Füle (członek Komisji) i Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Philippe Juvin w imieniu grupy PPE w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt i Jo Leinen w imieniu grupy S&D w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Ukrainy (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.12 protokołu z dnia 13.3.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


7. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Giovanniego Barbagallo w miejsce Franceski Barracciu na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 marca 2014.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjął do wiadomości, że Giovanni Barbagallo został wybrany ze skutkiem od dnia 11 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Giovanni Barbagallo bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy w sprawie podsłuchów rozmów telefonicznych we Francji. (Przewodniczący poinformował, że przekaże uwagi posła przewodniczącemu Parlamentu).


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Rola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE [2013/2168(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0208)


8.2. Tarcza antyrakietowa dla Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie tarczy antyrakietowej dla Europy oraz jej konsekwencji politycznych i strategicznych [2013/2170(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0209)


8.3. Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i przyszłych perspektyw europejskiego sektora rybołówstwa w ramach umowy o wolnym handlu między UE a Tajlandią [2013/2179(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0210)


8.4. Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa gastronomicznego: aspekty kulturowe i edukacyjne [2013/2181(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0211)


8.5. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0212)

Wystąpienia

Jan Philipp Albrecht (sprawozdawca) przed głosowaniem.


8.6. Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0213)

Parlament wyraził zgodę na projekt rozporządzenia Rady.


8.7. Umowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0214)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.8. Umowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o readmisji osób przebywających nielegalnie [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0215)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.9. Działania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie działań humanitarnych zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci [2014/2012(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

Uznaje się za przyjęty (P7_TA(2014)0216)


8.10. Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony przez Konferencję Przewodniczących zgodnie z art. 198 Regulaminu w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0217)


8.11. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0185/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0218)


8.12. Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0219)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0219)


8.13. Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0220)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0220)


8.14. Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0221)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0221)


8.15. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0222)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluorowane gazy cieplarniane ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0223)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0223)


8.17. Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0224)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0224)

Wystąpienia

Edit Bauer (sprawozdawczyni), która podała wyjaśnienie dotyczące poprawki 64 i zwróciła się do Izby, aby przyjęła poprawkę.


8.18. Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Debata odbyła się dnia 8 października 2013 (pkt 6 protokołu z dnia 8.10.2013 i pkt 8 protokołu z dnia 8.10.2013).

Głosowanie odbyło się dnia 9 października 2013 (pkt 8.1 protokołu z dnia 9.10.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0225)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0226)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0226)


8.20. Program Copernicus ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0227)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0227)

Wystąpienia

Andris Piebalgs (członek Komisji), après le vote.


8.21. Agencja Europejskiego GNSS ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0228)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0228)


8.22. Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego [2013/2149(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0229)

Wystąpienia

Krzysztof Lisek, który zgłosił poprawkę ustną do ust. 17. Poprawka ustna została przyjęta.

Sergio Paolo Francesco Silvestris w sprawie przebiegu głosowania.


8.23. Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych [2013/2188(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0230)


8.24. Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządności [2014/2006(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0231)


8.25. Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych [2013/2180(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0232)


8.26. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo UE: Twoje prawa, Twoja przyszłość” [2013/2186(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0233)


8.27. Prokuratura Europejska (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0234)

Wystąpienia

Salvatore Iacolino (sprawozdawca) przed głosowaniem.


8.28. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0241/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0235)

Wystąpienia

Jorgo Chatzimarkakis zgłosił poprawkę ustną do ust. 24. Poprawka ustna została przyjęa.


8.29. Strategia UE na rzecz Arktyki (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 i B7-0233/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0228/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0229/2014

(zastępujący B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 i B7-0232/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa i Sari Essayah w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson i Ivari Padar w imieniu grupy S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE,

Charles Tannock i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0236)

(Projekt rezolucji B7-0233/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michael Gahler zgłosił poprawkę ustną do odniesienia 13. Poprawka ta została przyjęta.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock i Daniel Hannan

Sprawozdanie David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica i Anna Záborská

Sprawozdanie Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias i Andrej Plenković

Sprawozdanie Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Sprawozdanie Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan i Marian Harkin

Sprawozdanie Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković i Marian Harkin

Sprawozdanie Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock i Andrej Plenković

Sprawozdanie Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss w imieniu grupy PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina i Anna Maria Corazza Bildt

Sprawozdanie Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina i Andrej Plenković

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković i Anna Maria Corazza Bildt

Strategia UE na rzecz Arktyki - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo i Andrej Plenković.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.10 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Rola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem - Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki (debata)

Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem [2013/2277(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i społecznych aspektów działań i roli trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do objętych programem państw członkowskich strefy euro [2014/2007(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lajosa Bokrosa, i Alejandro Cercas przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) i László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Michael Theurer (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Regina Bastos w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Emer Costello w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Jean-Paul Gauzès który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe`a Lambertsa, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Raüla Romevę i Ruedę, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rui Tavaresa i Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy i Derek Roland Clark.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karin Kadenbach i Michaela Theurera, Werner Langen w sprawie procedury niebieskiej kartki. (Przewodnicząca przypomniała przepisy obowiązujące w tym zakresie), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Theodorosa Skylakakisa, Edite Estrela, Olle Schmidt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, i Werner Langen.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc i Alejandro Cercas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 13.3.2014 i pkt 14.4 protokołu z dnia 13.3.2014.


13. Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković i Elena Băsescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai i Geoffrey Van Orden.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt i Graham Watson w imieniu grupy ALDE w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn i Jörg Leichtfried w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie stanowiska Parlamentu na 25. sesję Rady Prawa Człowieka ONZ (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.16 protokołu z dnia 13.3.2014.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

14. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne) ***I - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ***I - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe) ***I - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino i Marian-Jean Marinescu przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sophocles Sophocleous (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Hubert Pirker w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez AnE Gomes i Rui Tavaresa, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula i Silvia Costa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Dubravka Šuica.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume i Salvatore Iacolino.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 13.3.2014, pkt 14.5 protokołu z dnia 13.3.2014, pkt 14.6 protokołu z dnia 13.3.2014 i pkt 14.7 protokołu z dnia 13.3.2014.


15. Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Carl Schlyter (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Ana Gomes (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Pilar del Castillo Vera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt i Vicky Ford.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău i Malcolm Harbour.

Głos zabrali: Neelie Kroes i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.8 protokołu z dnia 13.3.2014.


16. Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu wsparcia określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Dimitar Stoyanov (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE i Syed Kamall w imieniu grupy ECR

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Neelie Kroes i Theodor Dumitru Stolojan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.9 protokołu z dnia 13.3.2014.


17. Urządzenia radiowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Malcolm Harbour i Biljana Borzan.

Głos zabrały: Neelie Kroes i Barbara Weiler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.10 protokołu z dnia 13.3.2014.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 529.495/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności