Zoznam 
Zápisnica
PDF 275kWORD 215k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 3.Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (rozprava)
 6.Invázia Ruska do Ukrajiny (rozprava)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Regionálna úloha Pakistanu a jeho politické vzťahy s EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Protiraketový štít pre Európu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Európske gastronomické dedičstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o zjednodušení udeľovania víz *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o readmisii osôb s neoprávneným pobytom *** (hlasovanie)
  
8.9.Humanitárne zapojenie ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (hlasovanie)
  
8.10.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (hlasovanie)
  
8.11.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (hlasovanie)
  
8.12.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom ***I (hlasovanie)
  
8.13.Implementácia jednotného európskeho neba ***I (hlasovanie)
  
8.14.Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (hlasovanie)
  
8.15.Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby ***I (hlasovanie)
  
8.16.Fluórované skleníkové plyny ***I (hlasovanie)
  
8.17.Sloboda pohybu pracovníkov ***I (hlasovanie)
  
8.18.Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (záverečné hlasovanie)
  
8.19.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) ***I (hlasovanie)
  
8.20.Program Kopernikus ***I (hlasovanie)
  
8.21.Agentúra pre európsky GNSS ***I (hlasovanie)
  
8.22.Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (hlasovanie)
  
8.23.Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (hlasovanie)
  
8.24.Hodnotenie spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (hlasovanie)
  
8.25.Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet (hlasovanie)
  
8.26.Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (hlasovanie)
  
8.27.Európska prokuratúra (hlasovanie)
  
8.28.Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (hlasovanie)
  
8.29.Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu - Zamestnanosť a sociálne aspekty úlohy a činností trojky (rozprava)
 13.Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
 14.Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť (všeobecné ustanovenia) ***I - Fond pre azyl, migráciu a integráciu ***I - Fond pre vnútornú bezpečnosť (policajná spolupráca, predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej a krízové riadenie) ***I - Fond pre vnútornú bezpečnosť (vonkajšie hranice a víza) ***I (rozprava)
 15.Vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií ***I (rozprava)
 16.Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 17.Rádiové zariadenia ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 3. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: REGI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013, pokiaľ ide opriemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 v prípade výrobcu Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: ITRE (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 4. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 a 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 5. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 7. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá a podmienky, ktoré musia spĺňať európske referenčné siete a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa chcú zapojiť do európskej referenčnej siete (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 10. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: REGI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide opravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 7. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)

stanovisko: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č.555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje pomoc na súkromné skladovanie (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č.288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia azeleniny vškolách (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o základ pre výpočet znížení, ktoré majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov z dôvodu lineárneho zníženia platieb v roku 2014 a finančnej disciplíny na kalendárny rok 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Lehota na predloženie námietky: dva mesiace od dátumu doručenia, t. j. 11. marca 2014
pridelené: gestorský výbor: AGRI

Parlamentu sa poskytlo toto korigendum:

- Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov – (C(2013) 09651)

pridelené: gestorský výbor: REGI

stanovisko: EMPL, PECH, AGRI


3. Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP))

Rozprava sa konala 17. apríla 2013 (bod 18 zápisnice zo dňa 17.4.2013).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi a Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson a Ivari Padar v mene skupiny S&D o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock a Konrad Szymański v mene skupiny ECR o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica a Elena Băsescu v mene skupiny PPE o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Hlasovanie: bod 8.29 zápisnice zo dňa 12.3.2014.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o stanovenie obsahu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - lehota: 06/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Prepracované znenie) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - lehota: 06/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na manipuláciu s veľkou voľne žijúcou zverou a prehliadkami post mortem voľne žijúcej zveri (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - lehota: 28/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 983/2009 a (EÚ) č. 384/2010, pokiaľ ide o podmienky používania určitých zdravotných tvrdení týkajúcich sa účinku rastlinných sterolov a rastlinných stanolov na zníženie LDL cholesterolu v krvi (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - lehota: 08/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - lehota: 28/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd – (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - lehota: 28/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - lehota: 04/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 50 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie karamelových farbív (E 150a – d) v pive a sladových nápojoch (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - lehota: 01/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - lehota: 28/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie advantámu ako sladidla (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - lehota: 01/05/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a tukoch a potravinách obsahujúcich rastlinné oleje a tuky (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - lehota: 12/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - lehota: 12/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - lehota: 08/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III, V a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - lehota: 08/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - lehota: 08/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení nariadenie (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - lehota: 05/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 50 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - lehota: 06/06/2014)
pridelené: gestorský výbor: REGI.


5. Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, a ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel a Lambert van Nistelrooij.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen a Andrzej Grzyb.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl a Ana Gomes.

Vystúpili: Olli Rehn (podpredseda Komisie) a Dimitrios Kourkoulas.

Rozprava sa skončila.


6. Invázia Ruska do Ukrajiny (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Invázia Ruska do Ukrajiny (2014/2627(RSP))

Predseda souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à Petro Porochenko, membre de la Verkhovna Rada ukrainienne et coprésident de la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine, qui a pris place dans la tribune officielle.

Predseda rappelle le soutien du Parlement européen en faveur du peuple ukrainien et de la liberté, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier a György Schöpflin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka a Paul Murphy.

Vystúpili títo poslanci: Štefan Füle (členka Komisie) a Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o invázii Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere a Philippe Juvin v mene skupiny PPE, o invázii Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt a Jo Leinen v mene skupiny S&D, o invázii Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, o invázii Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, o invázii Ruska na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o Ukrajine (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.12 zápisnice zo dňa 13.3.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


7. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Giovanni Barbagallo bol s účinnosťou od 11. marca 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Francesca Barracciu.

V súlade s článkom 7 ods. 1 aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament berie na vedomie, že Giovanni Barbagallo bol zvolený s účinnosťou od 11. marca 2014.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Giovanni Barbagallo zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy k odpočúvaniam telefonických rozhovorov vo Francúzsku (predsedajúci oznámil, že pripomienky poslanca predloží predsedovi).


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Regionálna úloha Pakistanu a jeho politické vzťahy s EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ [2013/2168(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0208)


8.2. Protiraketový štít pre Európu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o protiraketovom štíte pre Európu a jeho politických a strategických dôsledkoch [2013/2170(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0209)


8.3. Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o súčasnej situácii a budúcich perspektívach európskeho odvetvia rybolovu v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Thajskom [2013/2179(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0210)


8.4. Európske gastronomické dedičstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o európskom gastronomickom dedičstve: kultúrne a vzdelávacie aspekty [2013/2181(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0211)


8.5. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0212)

Vystúpenia:

Jan Philipp Albrecht (spravodajca) pred hlasovaním.


8.6. Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0213)

Parlament udelil súhlas s návrhom nariadenia Rady.


8.7. Dohoda EÚ – Azerbajdžan o zjednodušení udeľovania víz *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0214)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.8. Dohoda EÚ – Azerbajdžan o readmisii osôb s neoprávneným pobytom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0215)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.9. Humanitárne zapojenie ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o humanitárnom zapojení ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí [2014/2012(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ODPORÚČANIA PRE RADU

Považované za prijaté (P7_TA(2014)0216)


8.10. Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0217)


8.11. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0185/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0218)


8.12. Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0219)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0219)


8.13. Implementácia jednotného európskeho neba ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0220)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0220)


8.14. Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0221)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0221)


8.15. Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0222)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluórované skleníkové plyny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0223)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0223)


8.17. Sloboda pohybu pracovníkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0224)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0224)

Vystúpenia:

Edit Bauer (spravodajkyňa), aby poskytla vysvetlenie k PN 64 a vyzvala plénum na jeho prijatie.


8.18. Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Rozprava sa konala 8. októbra 2013 (bod 6 zápisnice zo dňa 8.10.2013 a bod 8 zápisnice zo dňa 8.10.2013).

Hlasovanie sa uskutočnilo 9. októbra 2013 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 9.10.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0225)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0225)


8.19. Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0226)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0226)


8.20. Program Kopernikus ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Kopernikus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0227)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0227)

Vystúpenia:

Andris Piebalgs (člen Komisie) po hlasovaní.


8.21. Agentúra pre európsky GNSS ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0228)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0228)


8.22. Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (hlasovanie)

Správa o posudzovaní a stanovovaní priorít pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva [2013/2149(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0229)

Vystúpenia:

Krzysztof Lisek predniesol ústny PN k odseku 17, ktorý bol schválený.

Sergio Paolo Francesco Silvestris k priebehu hlasovania.


8.23. Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (hlasovanie)

Správa o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí [2013/2188(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0230)


8.24. Hodnotenie spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (hlasovanie)

Správa o hodnotení spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom [2014/2006(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0231)


8.25. Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet (hlasovanie)

Správa o príprave na plne konvergovaný audiovizuálny svet [2013/2180(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0232)


8.26. Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (hlasovanie)

Správa o správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť [2013/2186(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0233)


8.27. Európska prokuratúra (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0234)

Vystúpenia:

Salvatore Iacolino (spravodajca) pred hlasovaním.


8.28. Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0241/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0235)

Vystúpenia:

Jorgo Chatzimarkakis predniesol ústny PN k odseku 24, ktorý bol prijatý.


8.29. Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 a B7-0233/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH UZNESENIA B7-0228/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0229/2014

(nahrádzajúci B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 a B7-0232/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa a Sari Essayah v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson a Ivari Padar v mene skupiny S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock a Konrad Szymański v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2014)0236)

(Návrh uznesenia B7-0233/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Michael Gahler predniesol ústny PN k citácii 13, ktorý bol schválený.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

Správa: Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock a Daniel Hannan

Správa: David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica a Anna Záborská

Správa: Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias a Andrej Plenković

Správa: Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Správa: Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri v mene skupiny S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan a Marian Harkin

Správa: Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri v mene skupiny S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković a Marian Harkin

Správa: Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock a Andrej Plenković

Správa: Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss v mene skupiny PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina a Anna Maria Corazza Bildt

Správa: Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina a Andrej Plenković

Správa o pokroku Turecka za rok 2013 - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković a Anna Maria Corazza Bildt

Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo a Andrej Plenković.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu - Zamestnanosť a sociálne aspekty úlohy a činností trojky (rozprava)

Správa o preskúmaní úlohy a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu [2013/2277(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Správa o zamestnanosti a sociálnych aspektoch úlohy a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu [2014/2007(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lajos Bokros, a Alejandro Cercas uviedli svoje správy.

Vystúpili: Olli Rehn (podpredseda Komisie) a László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Theurer (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Regina Bastos v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Emer Costello v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Sampo Terho v mene skupiny EFD, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Jean-Paul Gauzès, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Rui Tavares a Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy a Derek Roland Clark.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Karin Kadenbach a Michael Theurer, Werner Langen k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím modrej karty (predsedajúca mu pripomenula platné ustanovenia), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, a Werner Langen.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes a Krisztina Morvai.

Vystúpili: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc a Alejandro Cercas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 13.3.2014 a bod 14.4 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


13. Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Leonidas Donskis v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković a Elena Băsescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai a Geoffrey Van Orden.

V rozprave vystúpil Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt a Graham Watson v mene skupiny ALDE o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn a Jörg Leichtfried o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o pozícii Európskeho parlamentu k 25. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.16 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

14. Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť (všeobecné ustanovenia) ***I - Fond pre azyl, migráciu a integráciu ***I - Fond pre vnútornú bezpečnosť (policajná spolupráca, predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej a krízové riadenie) ***I - Fond pre vnútornú bezpečnosť (vonkajšie hranice a víza) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino a Marian-Jean Marinescu uviedli svoje správy.

Vystúpili: Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sophocles Sophocleous (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Dominique Riquet (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Hubert Pirker v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ana Gomes a Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula a Silvia Costa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Dubravka Šuica.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume a Salvatore Iacolino.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

V rozprave vystúpil Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 13.3.2014, bod 14.5 zápisnice zo dňa 13.3.2014, bod 14.6 zápisnice zo dňa 13.3.2014 a bod 14.7 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


15. Vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carl Schlyter (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Ana Gomes (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Vicente Miguel Garcés Ramón v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Christian Engström v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt a Vicky Ford.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Malcolm Harbour.

Vystúpili: Neelie Kroes a Andreas Schwab.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.8 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


16. Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dimitar Stoyanov (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE a Syed Kamall v mene skupiny ECR

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Neelie Kroes a Theodor Dumitru Stolojan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.9 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


17. Rádiové zariadenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler uviedla správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Catherine Stihler v mene skupiny S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Malcolm Harbour a Biljana Borzan.

Vystúpili: Neelie Kroes a Barbara Weiler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.10 zápisnice zo dňa 13.3.2014.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 529.495/OJJE).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.35 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia