Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2627(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0263/2014

Συζήτηση :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0248

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

14.12. Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 και B7-0268/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0263/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 και B7-0267/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen και Marusya Lyubcheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant και Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0248)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0268/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις
Hannes Swoboda, για να εκφράσει την αντίθεσή του στην τροπολογία 3, και Knut Fleckenstein, για να ζητήσει ψηφοφορία εν συνόλω επί των τροπολογιών 15-28. (Η Πρόεδρος δεν έδωσε συνέχεια σε αυτό το αίτημα).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου