Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2627(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0263/2014

Arutelud :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Hääletused :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0248

Protokoll
Neljapäev, 13. märts 2014 - Strasbourg

14.12. Venemaa sissetung Ukrainasse (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 ja B7-0268/2014.

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0263/2014

(asendades B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 ja B7-0267/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen ja Marusya Lyubcheva fraktsiooni S&D nimel,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant ja Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0248)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0268/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Sõna võtsid Hannes Swoboda, kes soovis avaldada oma vastuseisu muudatusettepanekule 3, ning Knut Fleckenstein, kes nõudis muudatusettepanekute 15-28 ühist hääletust (juhataja ei rahuldanud seda taotlust).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika