Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2627(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0263/2014

Debaty :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0248

Protokół
Czwartek, 13 marca 2014 r. - Strasburg

14.12. Rosyjska inwazja na Ukrainie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 i B7-0268/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0263/2014

(zastępujący B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 i B7-0267/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen i Marusya Lyubcheva w imieniu grupy S&D,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant i Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0248)

(Projekt rezolucji B7-0268/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Hannes Swoboda, aby wyrazić sprzeciw wobec poprawki 3 i Knut Fleckenstein, aby zgłosić wniosek o głosowanie łączne nad poprawkami 15-28. (Przewodnicząca nie uwzględniła tego wniosku).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności