Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2627(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0263/2014

Rozpravy :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0248

Zápisnica
Štvrtok, 13. marca 2014 - Štrasburg

14.12. Invázia Ruska do Ukrajiny (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 a B7-0268/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0263/2014

(nahrádzajúci B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 a B7-0267/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor a Paweł Zalewski v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen a Marusya Lyubcheva v mene skupiny S&D,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant a Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2014)0248)

(Návrh uznesenia B7-0268/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Hannes Swoboda, aby zvýraznil svoj nesúhlas s PN 3, a Knut Fleckenstein, aby požiadal o hlasovaniu v bloku o PN 15 – 28. (predsedajúca nevyhovela tejto žiadosti).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia