Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0251/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 19.2
CRE 13/03/2014 - 19.2

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 20.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0254

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

20.2. Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 και B7-0258/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0251/2014

(αντικαθιστά τις B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 και B7-0258/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra και Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0254)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου