Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 199k
Joi, 13 martie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Transferuri de credite
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Depunere de documente
 6.Centre europene de afaceri în Asia (dezbatere)
 7.Pescuitul de macrou în Atlanticul de Nord-Est - Conservarea bibanului-de-mare (dezbatere)
 8.Componenţa Parlamentului
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Orientările generale pentru bugetul 2015 - secțiunea III (dezbatere)
 11.Rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 12.Coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (prezentare succintă)
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 14.Votare
  
14.1.Fondul pentru azil, migraţie și integrare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.2.Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.3.Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program (vot)
  
14.4.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (vot)
  
14.5.Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) ***I (vot)
  
14.6.Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I (vot)
  
14.7.Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) ***I (vot)
  
14.8.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***I (vot)
  
14.9.Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 ***I (vot)
  
14.10.Echipamentele radio ***I (vot)
  
14.11.Orientările generale pentru bugetul 2015 - secțiunea III (vot)
  
14.12.Invadarea Ucrainei de către Rusia (vot)
  
14.13.Punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European (vot)
  
14.14.Rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (vot)
  
14.15.Coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (vot)
  
14.16.Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)
  
14.17.Pescuitul de macrou în Atlanticul de Nord-Est (vot)
 15.Explicaţii privind votul
 16.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 17.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 18.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 19.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
19.1.Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia
  
19.2.Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea
  
19.3.Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai
 20.Votare
  
20.1.Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (vot)
  
20.2.Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (vot)
  
20.3.Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (vot)
 21.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 22.Componenţa grupurilor politice
 23.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 24.Calendarul următoarelor şedinţe
 25.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

- Modificarea Directivei 2009/71/EURATOM a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Acord de cooperare şi uniune vamală între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica San Marino, pe de altă parte, în ceea ce priveşte participarea, în calitate de parte contractantă, a Republicii Croația, în urma aderării sale la UE (13694/2013 - C7-0419/2013 - 2013/0273(NLE))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

Autorizaţia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 90 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandări adresate Consiliului referitoare la negocierile privind Acordul de parteneriat strategic dintre UE și Japonia (2014/2021(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 27 februarie 2014)

Modificarea Regulamentului de procedură (articolele 211 și 212 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru a permite folosirea semnăturii electronice (2014/2011(REG)).

- Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la acordurile internaționale (2013/2259(REG)).


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la transferul de credite V/AB-01/A/14.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat propunerea de transfer de credite al Comisiei Europene DEC 01/2014 (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite ale Comisiei Europene DEC 01/2014 și DEC 02/2014.


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (C(2014)01459 - 2014/2656(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014.


retrimis fond: AGRI

- Rregulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (C(2014)01460 - 2014/2657(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014.


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului(UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat (C(2014)01476 - 2014/2658(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014.


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2014)01539 - 2014/2659(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 12 martie 2014.


retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare (C(2014)01551 - 2014/2663(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și valoarea activelor instituției (C(2014)01553 - 2014/2665(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și le comunică reciproc (C(2014)01554 - 2014/2660(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (C(2014)01556 - 2014/2662(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (C(2014)01561 - 2014/2664(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (C(2014)01571 - 2014/2661(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014


AFCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

PETI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET, BUDG, ITRE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana prezentată de Spania) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) de către statele membre sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene (15902/2013 - C7-0485/2013 - 2012/0056(NLE)) - ENVI - Raportor: Carl Schlyter (A7-0166/2014)

3) de către deputaţi, propunerile de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

- Roberta Angelilli, Philippe Juvin, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Pavel Poc Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unor standarde mai înalte privind drepturile omului în Ucraina în cadrul politicii europene de vecinătate (B7-0225/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la instrumentele de monitorizare pentru combaterea infracțiunilor informatice (B7-0242/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la reunificarea Ciprului (B7-0243/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la calitatea asfaltului și la poluarea acustică (B7-0244/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI


6. Centre europene de afaceri în Asia (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2014) adresată de Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil şi Robert Sturdy, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Centre europene de afaceri în Asia (2013/2915(RSP)) (B7-0109/2014)

Vital Moreira a dezvoltat întrebarea.

Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Peter Šťastný şi Elisabeth Köstinger.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mairead McGuinness.

A intervenit Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Pescuitul de macrou în Atlanticul de Nord-Est - Conservarea bibanului-de-mare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000147/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, adresată Comisiei: Situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (2014/2529(RSP)) (B7-0111/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000023/2014) adresată de Alain Cadec şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, adresată Comisiei: Conservarea bibanului-de-mare la nivel european (2014/2555(RSP)) (B7-0112/2014)

Alain Cadec şi Pat the Cope Gallagher au dezvoltat întrebările.

Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Gabriel Mato Adrover, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Werner Kuhn, Antolín Sánchez Presedo, Rina Ronja Kari, Lambert van Nistelrooij şi Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carmen Fraga Estévez şi Mairead McGuinness.

A intervenit Janusz Lewandowski.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Gabriel Mato Adrover şi Pat the Cope Gallagher, în numele Comisiei PECH, referitoare la situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (2014/2529(RSP)) (B7-0226/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.17 al PV din 13.3.2014.


8. Componenţa Parlamentului

Autorităţile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Annette Koewius, în locul lui Klaus-Heiner Lehne, ca deputată în Parlament, cu efect de la 12 martie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea Annettei Koewius cu efect din data de 12 martie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Annette Koewius se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


9. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarele cereri de numire:

JURI: Annette Koewius

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Annette Koewius.


10. Orientările generale pentru bugetul 2015 - secțiunea III (dezbatere)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2015, secțiunea III – Comisia [2014/2004(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

Eider Gardiazábal Rubial şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D, Angelika Werthmann, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, și Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, Dominique Riquet, Jens Geier, Jan Mulder, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Marta Andreasen, Bastiaan Belder, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, António Fernando Correia de Campos, Anne E. Jensen, Peter van Dalen, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Monika Hohlmeier şi Angelika Werthmann, William (The Earl of) Dartmouth, Andrej Plenković, Bogusław Liberadzki, Jan Olbrycht şi Paul Rübig.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Eider Gardiazábal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.11 al PV din 13.3.2014.


11. Rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare [2013/2026(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Nirj Deva (A7-0118/2014)

Nirj Deva a făcut prezentarea și a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Zbigniew Zaleski.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 14.14 al PV din 13.3.2014.


12. Coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (prezentare succintă)

Raport referitor la Raportul UE pentru 2013 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării [2013/2058(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A7-0161/2014)

Charles Goerens a făcut prezentarea.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 14.15 al PV din 13.3.2014.

(Şedinţa, suspendată la 11.05 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

13. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarele cereri de numire:

REGI: Giovanni Barbagallo

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Giovanni Barbagallo

°
° ° °

A intervenit Indrek Tarand, pentru a ura bun venit unei delegații din Estonia.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Fondul pentru azil, migraţie și integrare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0237)


14.2. Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recommendation on the draft Council decision concerning ratification of, or the accession to, the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, by the Member States in the interests of the European Union [15902/2013 - C7-0485/2013- 2012/0056(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Carl Schlyter (A7-0166/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0238)

Parlamentul a aprobat decizia Consiliului.


14.3. Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program (vot)

Raport referitor la ancheta privind rolul și activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program [2013/2277(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportori: Othmar Karas şi Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0239)


14.4. Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (vot)

Raport referitor la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și la aspectele sociale ale rolului și activității troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program [2014/2007(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0240)


14.5. Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0241)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0241)


14.6. Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0242)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0242)


14.7. Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0243)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0243)


14.8. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0244)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0244)


14.9. Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0245)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0245)


14.10. Echipamentele radio ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0246)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0246)


14.11. Orientările generale pentru bugetul 2015 - secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2015, secțiunea III – Comisia [2014/2004(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0247)


14.12. Invadarea Ucrainei de către Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 şi B7-0268/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0263/2014

(care înlocuieşte B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 şi B7-0267/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor şi Paweł Zalewski, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen şi Marusya Lyubcheva, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0248)

(Propunerea de rezoluţie B7-0268/2014 a devenit caducă.)

Intervenţii

Hannes Swoboda, pentru a își exprima opoziția față de amendamentul 3, și Knut Fleckenstein, pentru a solicita votarea în bloc a amendamentelor15-28 (Preşedinta nu a dat curs solicitării sale).


14.13. Punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în ce privește Parlamentul European [2013/2130(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0249)

Intervenţii

Paulo Rangel (raportor), înaintea votării, și pentru a propune un amendament oral la punctul 27, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.


14.14. Rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (vot)

Raport referitor la rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare [2013/2026(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Nirj Deva (A7-0118/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de ECR)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE a DEVE

Adoptat (P7_TA(2014)0250)

Intervenţii

Marc Tarabella, după votare, pentru a solicita reportarea următoarelor voturi (Preşedinta nu a dat curs solicitării sale).


14.15. Coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (vot)

Raport referitor la Raportul UE pentru 2013 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării [2013/2058(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A7-0161/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0251)


14.16. Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014 şi B7-0238/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0234/2014

(care înlocuieşte B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014 şi B7-0237/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica şi Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Ana Gomes şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D,

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Graham Watson şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2014)0252)

(Propunerea de rezoluţie B7-0238/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Véronique De Keyser, pentru a propune un amendament oral la punctul 30, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.


14.17. Pescuitul de macrou în Atlanticul de Nord-Est (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0226/2014

A intervenit Gabriel Mato Adrover, preşedintele Comisiei PECH, înaintea votării și în temeiul articolului 120 alineatul (7) din Regulamentul de procedură, pentru a retrage propunerea de rezoluție.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte


15. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Sylvie Guillaume - A7-0022/2014
Daniel Hannan

Raport Othmar Karas şi Liem Hoang Ngoc - A7-0149/2014
Seán Kelly, Peter Jahr, Ewald Stadler, Marian Harkin, Sirpa Pietikäinen

Raport Alejandro Cercas - A7-0135/2014
Danuta Jazłowiecka, Peter Jahr, Zdravka Bušić, Sirpa Pietikäinen

Raport Lorenzo Fontana - A7-0021/2014
Peter Jahr, Zdravka Bušić, Bernd Posselt

Raport Salvatore Iacolino - A7-0026/2014
Seán Kelly

Raport Marian-Jean Marinescu - A7-0025/2014
Adam Bielan

Raport Barbara Weiler - A7-0316/2013
Adam Bielan

Raport Eider Gardiazábal Rubial - A7-0159/2014
Seán Kelly

Invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) - (RC-B7-0263/2014)
Mitro Repo, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Ewald Stadler (Preşedintele a reamintit oratorului dispozițiile aplicabile explicațiilor de vot orale), Bernd Posselt, Tatjana Ždanoka

Raport Nirj Deva - A7-0118/2014
Charles Tannock

Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (RC-B7-0234/2014)
Mitro Repo, Krisztina Morvai.


16. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

17. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


18. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptarii unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD))
retrimis fond: INTA

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
retrimis fond: ECON

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD))
retrimis fond: PECH

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 14 martie 2014.


19. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 4 al PV din 11.3.2014.)


19.1. Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia

Propuneri de rezoluţii B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 şi B7-0250/2014 (2014/2628(RSP))

Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Barbara Lochbihler, Adam Bielan, Cristian Dan Preda şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Bernd Posselt, Charles Tannock, Filip Kaczmarek şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Franz Obermayr, Piotr Borys şi Zbigniew Zaleski.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 20.1 al PV din 13.3.2014.


19.2. Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea

Propuneri de rezoluţii B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 şi B7-0258/2014 (2014/2634(RSP))

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Marietje Schaake, Bogusław Sonik şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, şi Franz Obermayr, neafiliat.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krisztina Morvai, Eija-Riitta Korhola, Piotr Borys şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 20.2 al PV din 13.3.2014.


19.3. Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai

Propuneri de rezoluţii B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014 şi B7-0262/2014 (2014/2630(RSP))

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Olle Schmidt, Judith Sargentini, Sari Essayah şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Peter Šťastný, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Franz Obermayr, neafiliat, şi Eija-Riitta Korhola.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Piotr Borys şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 20.3 al PV din 13.3.2014.


20. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


20.1. Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 şi B7-0250/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0245/2014

(care înlocuieşte B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 şi B7-0250/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg şi Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0253)


20.2. Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 şi B7-0258/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0251/2014

(care înlocuieşte B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 şi B7-0258/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE,

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep şi Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0254)


20.3. Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014 şi B7-0262/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0254/2014

(care înlocuieşte B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014 şi B7-0261/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Peter Šťastný, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Tadeusz Zwiefka şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Marc Tarabella şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D,

Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou şi Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0255)

(Propunerea de rezoluţie B7-0262/2014 a devenit caducă.)


21. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


22. Componenţa grupurilor politice

Andrea Zanoni a părăsit Grupul ALDE și a aderat la Grupul S&D din data de 13 martie 2014.


23. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


24. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 2 şi 3 aprilie 2014.


25. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Aviz juridic - Politica de confidențialitate