Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0146(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0365/2013

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0282

Протокол
Сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел

16. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I - Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I - Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog и Marita Ulvskog представиха своите доклади.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Marielle Gallo (докладчик по становището на комисията IMCO), Malcolm Harbour (докладчик по становището на комисията IMCO), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Alajos Mészáros (докладчик по становището на комисията JURI), Marielle Gallo (докладчик по становището на комисията JURI), Jens Rohde (докладчик по становището на комисията LIBE), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Catherine Trautmann, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer, от името на групата EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Владко Тодоров Панайотов, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell и Adina-Ioana Vălean.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels и Franz Obermayr.

Изказаха се: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog и Marita Ulvskog.

Разискването приключи.

гласуване: точка 7.5 от протокола от 3.4.2014 и точка 7.6 от протокола от 3.4.2014.

гласуване: доклади A7-0455/2013: следваща месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност