Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0146(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0365/2013

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0282

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

16. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Οι Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog και Marita Ulvskog παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle Gallo (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Malcolm Harbour (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Alajos Mészáros (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Marielle Gallo (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Jens Rohde (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell και Adina-Ioana Vălean.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.

Ψηφοφορία: έκθεση A7-0455/2013 : επόμενη περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου