Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0146(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0365/2013

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0282

Protokoll
Kolmapäev, 2. aprill 2014 - Brüssel

16. Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***I - Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I - E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog ja Marita Ulvskog tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Marielle Gallo (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Alajos Mészáros (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Marielle Gallo (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Rohde (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell ja Adina-Ioana Vălean.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.5 ja 3.4.2014protokoll punkt 7.6.

Hääletus: raport A7-0455/2013: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika