Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0146(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0365/2013

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0282

Pöytäkirja
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel

16. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I - Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I - Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog esittelivät mietinnöt.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marielle Gallo (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alajos Mészáros (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marielle Gallo (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Rohde (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Amelia Andersdotter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell ja Adina-Ioana Vălean.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.6.

Äänestys: mietintö A7-0455/2013: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö