Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0146(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0365/2013

Debatten :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0282

Notulen
Woensdag 2 april 2014 - Brussel

16. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***I - Maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen ***I - Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog en Marita Ulvskog leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marielle Gallo (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Malcolm Harbour (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Alajos Mészáros (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Marielle Gallo (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Jens Rohde (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell en Adina-Ioana Vălean.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog en Marita Ulvskog.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 3.4.2014 en punt 7.6 van de notulen van 3.4.2014.

Stemming: verslag A7-0455/2013: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid