Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0146(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0365/2013

Debaty :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0282

Protokół
Środa, 2 kwietnia 2014 r. - Bruksela

16. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***I - Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej ***I - Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym [COM(2012)0238 - C7-0133/2012- 2012/0146(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog i Marita Ulvskog przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Marielle Gallo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Malcolm Harbour (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Alajos Mészáros (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Marielle Gallo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Jens Rohde (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Judith Sargentini, Amelia Andersdotter w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell i Adina-Ioana Vălean.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels i Franz Obermayr.

Głos zabrały: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog i Marita Ulvskog.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 3 kwietnia 2014 r. i pkt 7.6 protokołu z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Głosowanie: sprawozdanie A7-0455/2013 : następna sesja plenarna.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności