Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0146(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0365/2013

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0282

Zápisnica
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel

16. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***I – Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I – Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog a Marita Ulvskog uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle Gallo (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Malcolm Harbour (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Alajos Mészáros (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marielle Gallo (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Jens Rohde (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Catherine Trautmann v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Sargentini, Amelia Andersdotter v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Roger Helmer v mene skupiny EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell a Adina-Ioana Vălean.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels a Franz Obermayr.

Vystúpili: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog a Marita Ulvskog.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 3.4.2014 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 3.4.2014

Hlasovanie: správa A7-0455/2013: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia