Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Проверка на пълномощията
 4.Искане за защита на парламентарен имунитет
 5.Делегирани актове (член 87 а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Петиции
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Решения относно някои документи
 14.Ред на работа
 15.Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (разискване)
 16.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I - Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I - Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I (разискване)
 17.Междинен преглед на Стокхолмската програма (разискване)
 18.Време за гласуване
  
18.1.Ефективност на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (Специален доклад № 25/2012 на Сметната палата) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
18.2.Искане за защита на парламентарния имунитет на Марио Боргецио (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
18.3.Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (гласуване)
  
18.4.69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (гласуване)
  
18.5.Ролята на радиото и телевизията за представянето на ЕС и на неговите ценности (гласуване)
  
18.6.Ниво на шума от моторни превозни средства ***II (гласуване)
  
18.7.Електронна идентификация на едър рогат добитък ***I (окончателно гласуване)
  
18.8.Компютърни бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки ***I (гласуване)
  
18.9.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (окончателно гласуване)
  
18.10.Вноса на ориз с произход от Бангладеш ***I (окончателно гласуване)
  
18.11.Медицински изделия (окончателно гласуване)
  
18.12.Ин витро диагностични медицински изделия (окончателно гласуване)
  
18.13.Европейски икономически сметки за околната среда ***I (гласуване)
  
18.14.Европейската година на развитието (2015 г.) ***I (гласуване)
  
18.15.Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване ***I (гласуване)
  
18.16.Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал ***I (гласуване)
  
18.17.Внос на дървесина ***I (гласуване)
  
18.18.Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба ***I (гласуване)
  
18.19.Общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации * (гласуване)
  
18.20.Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки * (гласуване)
  
18.21.Междинен преглед на Стокхолмската програма (гласуване)
 19.Обяснениe на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Позиции на Съвета на първо четене
 22.Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (разискване)
 23.Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (разискване)
 24.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 2012 (разискване)
 25.Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) ***I (разискване)
 26.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I - Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (391 kb) Присъствен списък (54 kb)    Резултати от поименно гласуване (4149 kb) 
 
Протокол (320 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (385 kb) Резултати от поименно гласуване (1661 kb) 
 
Протокол (351 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (159 kb) Резултати от поименно гласуване (919 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност