Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Valgs prøvelse
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 11.Andragender
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (forhandling)
 16.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I - Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet ***I - Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (forhandling)
 17.Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (forhandling)
 18.Afstemningstid
  
18.1.Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
18.2.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
18.3.Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (afstemning)
  
18.4.FN's Generalforsamlings 69. samling (afstemning)
  
18.5.Radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier (afstemning)
  
18.6.Motorkøretøjers støjniveau ***II (afstemning)
  
18.7.Elektronisk identifikation af kvæg ***I (endelig afstemning)
  
18.8.Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne ***I (afstemning)
  
18.9.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I (endelig afstemning)
  
18.10.Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I (endelig afstemning)
  
18.11.Medicinsk udstyr (endelig afstemning)
  
18.12.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (endelig afstemning)
  
18.13.Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)
  
18.14.Det europæiske udviklingsår (2015) ***I (afstemning)
  
18.15.Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ***I (afstemning)
  
18.16.Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale ***I (afstemning)
  
18.17.import af træ ***I (afstemning)
  
18.18.Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF ***I (afstemning)
  
18.19.EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed * (afstemning)
  
18.20.Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater * (afstemning)
  
18.21.Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 22.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (forhandling)
 23.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (forhandling)
 24.Décharge 2012 (forhandling)
 25.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (forhandling)
 26.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I - Betalingstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (316 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4149 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (343 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1652 kb) 
 
Protokol (319 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (151 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (906 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik