Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Valprövning
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 6.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Framställningar
 12.Anslagsöverföringar
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Arbetsplan
 15.Kliniska prövningar av humanläkemedel (debatt)
 16.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I - Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I (debatt)
 17.Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (debatt)
 18.Omröstning
  
18.1.Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
18.2.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
18.3.Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (omröstning)
  
18.4.FN:s generalförsamlings 69:e session (omröstning)
  
18.5.Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (omröstning)
  
18.6.Motorfordons ljudnivå ***II (omröstning)
  
18.7.Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I (slutomröstning)
  
18.8.Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem ***I (omröstning)
  
18.9.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (slutomröstning)
  
18.10.Import av ris från Bangladesh ***I (slutomröstning)
  
18.11.Medicintekniska produkter (slutomröstning)
  
18.12.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (slutomröstning)
  
18.13.Europeiska miljöräkenskaper ***I (omröstning)
  
18.14.Europaåret för utveckling (2015) ***I (omröstning)
  
18.15.Program för rymdövervakning och spårning ***I (omröstning)
  
18.16.Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial ***I (omröstning)
  
18.17.Import av timmer ***I (omröstning)
  
18.18.Kliniska prövningar av humanläkemedel ***I (omröstning)
  
18.19.Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar * (omröstning)
  
18.20.Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (omröstning)
  
18.21.Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (omröstning)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 22.Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (debatt)
 23.Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 24.Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)
 25.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) ***I (debatt)
 26.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I - Betaltjänster på den inre marknaden ***I (debatt)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (320 kb) Närvarolista (54 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4149 kb) 
 
Protokoll (219 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (327 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1639 kb) 
 
Protokoll (315 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (146 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (915 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy