Indeks 
Protokol
PDF 319kWORD 219k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Valgs prøvelse
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 11.Andragender
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (forhandling)
 16.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I - Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet ***I - Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (forhandling)
 17.Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (forhandling)
 18.Afstemningstid
  
18.1.Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
18.2.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
18.3.Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (afstemning)
  
18.4.FN's Generalforsamlings 69. samling (afstemning)
  
18.5.Radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier (afstemning)
  
18.6.Motorkøretøjers støjniveau ***II (afstemning)
  
18.7.Elektronisk identifikation af kvæg ***I (endelig afstemning)
  
18.8.Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne ***I (afstemning)
  
18.9.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I (endelig afstemning)
  
18.10.Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I (endelig afstemning)
  
18.11.Medicinsk udstyr (endelig afstemning)
  
18.12.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (endelig afstemning)
  
18.13.Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)
  
18.14.Det europæiske udviklingsår (2015) ***I (afstemning)
  
18.15.Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ***I (afstemning)
  
18.16.Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale ***I (afstemning)
  
18.17.import af træ ***I (afstemning)
  
18.18.Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF ***I (afstemning)
  
18.19.EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed * (afstemning)
  
18.20.Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater * (afstemning)
  
18.21.Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 22.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (forhandling)
 23.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (forhandling)
 24.Décharge 2012 (forhandling)
 25.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (forhandling)
 26.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I - Betalingstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Valgs prøvelse

Parlamentet vedtog på forslag fra JURI at erklære medlemmerne Giovanni Barbagallos og Annette Koewius mandater for gyldige med virkning fra henholdsvis 11. marts 2014 og 12. marts 2014.


4. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Brice Hortefeux havde fremsat en anmodning om beskyttelse af sin immunitet og sine privilegier i forbindelse med en retslig procedure i Paris.

Denne anmodning var blevet henvist til det kompetente udvalg, dvs. JURI, jf. forretningsodenens artikel 7, stk. 1.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- en henstilling fra EMPL om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Henstilling B7-0273/2014 forelå på websiden ”Séance en direct” under denne mødeperiode.

Hvis der ikke inden for en frist på 24 timer var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer imod denne henstilling, ville denne henstilling blive betragtet som vedtaget. I modsat fald ville den blive sat under afstemning..


6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P6_TA(2009)0275(COR01) til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88) (Europa-Parlmentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning ((P6_TA(2009)0275) (EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 260)) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../ 2014 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Berigtigelserne ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han torsdag den 3. april 2014 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018 (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD))

°
° ° °

Talere: Mario Borghezio om arrestationen af 30 uafhængighedsforkæmpere i Venedig, der havde fundet sted samme formiddag (formanden tog dette til efterretning) og Ingeborg Gräßle om punkt 47 i betænkning A7-0246/2014 om decharge 2012: Europa-Parlamentet.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionnelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/007 IT/VDC Technologies fra Italien) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

AGRI, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

PECH, ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag. Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag. Formanden erklærede, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, EMPL, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 06/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 09/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (omarbejdning) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Betænkning om ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (2013/2083(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - EMPL udvalg - Ordfører: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Betænkning om EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (2013/2146(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Betænkning om: Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) (2013/2173(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Betænkning om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (2013/2024(INI)) - JURI udvalg - LIBE udvalg - AFCO udvalg - Ordfører: Luigi Berlinguer - Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Betænkning om årsrapport 2012 om beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (2013/2132(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion V – Revisionsretten (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IV – Domstolen (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Betænkning om Den Europæiske Revisionsrets særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (2013/2260(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VII – Regionsudvalget (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (2013/2256(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier (2013/2279(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Henstilling til rådet, kommissionen og tjenesten for eu's optræden udadtil om radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU’s værdier (2013/2187(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- Ordning mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor.


10. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger fra mødeperioderne i november og december 2013 og januar 2014 forelå på websiden ”Séance en direct”.

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne i oktober I, oktober II og november 2013 forelå på websiden ”Séance en direct”.


11. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 27. marts 2014

(navn fortroligt) (nr. 2888/2013); (navn fortroligt) (nr. 0497/2014); Tasnádi Árpád (nr. 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (nr. 0499/2014); Óscar García Sauret (nr. 0500/2014); Domenico Bennardi (nr. 0501/2014); (navn fortroligt) (nr. 0502/2014); Marion Nestorov (nr. 0503/2014); (navn fortroligt) (nr. 0504/2014); Renato Lelli (nr. 0505/2014); Jaqueline Hensen (nr. 0506/2014); (navn fortroligt) (nr. 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (nr. 0508/2014); Joachim Guse (nr. 0509/2014); Baldo Codina Isidor (nr. 0510/2014); Carmen Reina Giménez (nr. 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 underskrifter) (nr. 0512/2014); Tomáš Mihalička (nr. 0513/2014); Michał Kiedrowski (nr. 0514/2014); Luciano Moggi (nr. 0515/2014); Alexandru Firicel (nr. 0516/2014); (navn fortroligt) (nr. 0517/2014); Zoltán Bíró (nr. 0518/2014); (navn fortroligt) (nr. 0519/2014); (navn fortroligt) (nr. 0520/2014); (navn fortroligt) (nr. 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (nr. 0522/2014); Dóra Hoffmann (nr. 0523/2014); Regina Vetter (nr. 0524/2014); (navn fortroligt) (nr. 0525/2014); Giancarlo Berti (nr. 0526/2014); Halina Wilk (nr. 0527/2014); (navn fortroligt) (nr. 0528/2014); (navn fortroligt) (nr. 0529/2014); (navn fortroligt) (nr. 0530/2014); (navn fortroligt) (nr. 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (nr. 0532/2014); (navn fortroligt) (nr. 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (nr. 0534/2014); (navn fortroligt) (nr. 0535/2014); Karl Bradburn (nr. 0536/2014); Constanta Marta (nr. 0537/2014); Shane Vaccari (nr. 0538/2014); (navn fortroligt) (nr. 0539/2014); Elfriede Gunzl (nr. 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0541/2014); Bíró Zoltán (nr. 0542/2014); Alessandro Capone (nr. 0543/2014); Kostas Chrysogonos (nr. 0544/2014); (navn fortroligt) (nr. 0545/2014); Piero Carini (nr. 0546/2014); Themis Κalpakidis (nr. 0547/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0548/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0549/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0550/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0551/2014); Cristina Ceu (nr. 0552/2014); (navn fortroligt) (nr. 0553/2014); (navn fortroligt) (nr. 0554/2014); (navn fortroligt) (nr. 0555/2014); Mаrgаritа Duková (nr. 0556/2014); Angelo Guenzi (nr. 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr. 0558/2014); Christopher Gallagher (nr. 0559/2014); (navn fortroligt) (nr. 0560/2014); Sven Niederstrasser (nr. 0561/2014); (navn fortroligt) (nr. 0562/2014); (navn fortroligt) (nr. 0563/2014); (navn fortroligt) (nr. 0564/2014); Bíró Zoltán (nr. 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (nr. 0566/2014); Petra Schroth (nr. 0567/2014); (navn fortroligt) (nr. 0568/2014); Björn Reetz (nr. 0569/2014); Ciro Cennamo (nr. 0570/2014); Juhász Tamás (nr. 0571/2014); (navn fortroligt) (nr. 0572/2014); David López Plaza (nr. 0573/2014); (navn fortroligt) (nr. 0574/2014); Ciro Cennamo (nr. 0575/2014); Dean Bauwens (nr. 0576/2014); (navn fortroligt) (nr. 0577/2014); (navn fortroligt) (nr. 0578/2014); Bíró Zoltán (nr. 0579/2014); Monika Sadlok (nr. 0580/2014); (navn fortroligt) (nr. 0581/2014); María Esther Felices García (nr. 0582/2014); (navn fortroligt) (nr. 0583/2014); Martine Kootstra (nr. 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (nr. 0585/2014); (navn fortroligt) (nr. 0586/2014); Timon Peter Zurrer (nr. 0587/2014); Roberta Ravello (nr. 0588/2014); Siegfried Fischer (nr. 0589/2014); John Gilbody (nr. 0590/2014); Alfonso Merchán García (nr. 0591/2014); (navn fortroligt) (nr. 0592/2014); (navn fortroligt) (nr. 0593/2014); Matteo La Cara (nr. 0594/2014); Jordan Cherkezov (nr. 0595/2014); Moreno Cristofori (nr. 0596/2014); (navn fortroligt) (nr. 0597/2014); (navn fortroligt) (nr. 0598/2014); (navn fortroligt) (nr. 0599/2014); Mathieu Aref (nr. 0600/2014); (navn fortroligt) (nr. 0601/2014); (navn fortroligt) (nr. 0602/2014); Zoltán Bíró (nr. 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (nr. 0604/2014); Alessandro Corò (nr. 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (nr. 0606/2014); (navn fortroligt) (nr. 0607/2014); Andreas Fatkin (nr. 0608/2014); Jean Delhaye (nr. 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (nr. 0610/2014); Zoltán Bíró (nr. 0611/2014); I. Anda Zevedei (nr. 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (nr. 0613/2014); (navn fortroligt) (nr. 0614/2014); (navn fortroligt) (nr. 0615/2014); (navn fortroligt) (nr. 0616/2014); (navn fortroligt) (nr. 0617/2014); Alexandra Filippidou (nr. 0618/2014); Andresen Regina (nr. 0619/2014); Simone Donazio (nr. 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (nr. 0621/2014); (navn fortroligt) (nr. 0622/2014); (navn fortroligt) (nr. 0623/2014); (navn fortroligt) (nr. 0624/2014); (navn fortroligt) (nr. 0625/2014); (navn fortroligt) (nr. 0626/2014); (navn fortroligt) (nr. 0627/2014); (navn fortroligt) (nr. 0628/2014); (navn fortroligt) (nr. 0629/2014); (navn fortroligt) (nr. 0630/2014); (navn fortroligt) (nr. 0631/2014); (navn fortroligt) (nr. 0632/2014); Roger Toft (nr. 0633/2014); (navn fortroligt) (nr. 0634/2014); Felipe Prats Cugat (nr. 0635/2014); (navn fortroligt) (nr. 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (nr. 0637/2014); Salvatore Cavallaro (nr. 0638/2014); Salvatore Basile (nr. 0639/2014); Cecilia Skröder (nr. 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (nr. 0641/2014); (navn fortroligt) (nr. 0642/2014); (navn fortroligt) (nr. 0643/2014); (navn fortroligt) (nr. 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (nr. 0645/2014); Carmelo Cammarata (nr. 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (nr. 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (nr. 0648/2014); (navn fortroligt) (nr. 0649/2014); (navn fortroligt) (nr. 0650/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0651/2014); (navn fortroligt) (nr. 0652/2014); Ilija Petrović (nr. 0653/2014); (navn fortroligt) (nr. 0654/2014); (navn fortroligt) (nr. 0655/2014); (navn fortroligt) (nr. 0656/2014); (navn fortroligt) (nr. 0657/2014); (navn fortroligt) (nr. 0658/2014); Friedrich Kohle (nr. 0659/2014); (navn fortroligt) (nr. 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (nr. 0661/2014); Jerzy Jankowski (nr. 0662/2014); (navn fortroligt) (nr. 0663/2014); (navn fortroligt) (nr. 0664/2014); Włodzimierz Pydo (nr. 0665/2014); (navn fortroligt) (nr. 0666/2014); Gеоrgi Iliev (nr. 0667/2014); Thomas Bjørst (nr. 0668/2014); (navn fortroligt) (nr. 0669/2014); David Reiling (nr. 0670/2014); Ada Fiore (nr. 0671/2014); (navn fortroligt) (nr. 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (nr. 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (nr. 0674/2014); Alexandra Filippidou (nr. 0675/2014); Michael Blank (nr. 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (nr. 0677/2014); Giorgio Gurrieri (nr. 0678/2014); (navn fortroligt) (nr. 0679/2014); (navn fortroligt) (nr. 0680/2014); Bruno Terriou (nr. 0681/2014); (navn fortroligt) (nr. 0682/2014); (navn fortroligt) (nr. 0683/2014); Eriksson Kenneth (nr. 0684/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0685/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0686/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0687/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0688/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0689/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0690/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0691/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0692/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0693/2014); César Heredero Nogueroles (nr. 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (nr. 0695/2014); Massimiliano Gugole (nr. 0696/2014); Urszula Wagner (nr. 0697/2014); Manuel Satorra (nr. 0698/2014); Paul Abbiati (nr. 0699/2014); Sebastian Serafimovici (nr. 0700/2014); Loana Bracho Campos (nr. 0701/2014); (navn fortroligt) (nr. 0702/2014); (navn fortroligt) (nr. 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr. 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (nr. 0705/2014); (navn fortroligt) (nr. 0706/2014); (navn fortroligt) (nr. 0707/2014); (navn fortroligt) (nr. 0708/2014); Sandro Dallavalle (nr. 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (nr. 0710/2014); Evangelos Goutos (nr. 0711/2014); Jonathan Camilleri (nr. 0712/2014); Margot Mäe (nr. 0713/2014);

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 201, stk. 13, den 27. marts 2014 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


12. Bevillingsoverførsler

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel V/AB-02/T/14.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget ikke at gøre indsigelse mod det forslag, som Revisionsretten havde fremsat om overførsel af bevillinger V/AB-01/A/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen godkendt overførsel af bevillinger for Kommissionen DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde i overensstemmelse med artikel 50 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om ændringen i sit organigram for 2014.

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden, hvad angår tilladelse til at bruge det tiloversblevne beløb på budgettet for opførelse af K3-bygningen til at finansiere den tekniske modernisering af K2-bygningen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen behandlet meddelelsen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vedrørende en langsigtet kontorløsning i London på lang sigt og havde besluttet ikke at afgive udtalelse.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen behandlet meddelelsen fra Det Fælles Forskningscenter vedrørende opførelsen af en transitlagerbygning og en vagtbygning på det sted, hvor Instituttet for Transuraner befinder sig, i Karlsruhe (Tyskland), og havde besluttet ikke at afgive udtalelse.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Changement de titre

(Ifølge Formandskonferencen den 13.3.2014)

- Ny titel på betænkning 2013/2187(INI) : "Henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier" -
Henv. til korr. udv.: AFET


14. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne april og I 2014 (PE 529.496/PDOJ) var omdelt.

Efter drøftelser med de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer til dagsordenen (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

Forhandling under ét – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (punkt 47 og 48 på PDOJ) blev udsat til torsdag formiddag og erstattet af forhandling om betænkning af Glenis Wilmott (A7-0208/2013) om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler (punkt 64 på PDOJ), efterfulgt af forhandling under ét – elektronisk kommunikation (punkt 18, 38 og 42 på PDOJ).

Henstilling af María Muñiz De Urquiza om Den Europæiske Unions strategi over for Iran (punkt 70 på PDOJ) blev taget af dagsordenen. Forhandlingen om redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik blev udsat til torsdag formiddag efter forhandling under ét om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forhandlingen om denne redegørelse ville blive afsluttet ved, at der blev fremsat et forslag til beslutning fra AFET.

°
° ° °

Følgende punkter blev tilføjet under afstemningstiden onsdag:

- betænkning af Glenis Wilmott (A7-0208/2013) om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler;

- betænkning af Mojca Kleva Kekus (A7-0243/2014) om moderselskaber;

°
° ° °

Følgende punkter blev fjernet fra afstemningstiden onsdag:

- de to betænkninger af Sajjad Karim (A7-0177/2013 og A7-0171/2013) om lovpligtig revision af virksomheder og betænkning af Arnaud Danjean (A7-0138/2014) blev udsat til afstemningstiden torsdag;

- betænkning af Salvador Garriga Polledo om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 og betænkning af Daniel Caspary (A7-0454/2013) blev taget af dagsordenen.

°
° ° °

Henstilling Oomen-Ruijten (A7-0188/2014) om arbejdstagernes øgede mobilitet blev taget af dagsordenen og erstattet af betænkning af Paweł Zalewski (A7-0238/2014) om om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine.

Torsdag

Følgende punkter blev skrevet på dagsordenen for torsdag formiddag:

- forhandlingen om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

- l redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Iran.

- betænkning af Christofer Fjellner (A7-0236/2014) om varer med dobbelt anvendelse.

°
° ° °

Afstemningerne om betænkning af Pilar del Del Castillo (A7-0190/2014) og Marita Ulvskog (A7-0365/2013) figurerede fortsat under afstemningstiden for torsdag.

°
° ° °

Parlamentet godkendte disse ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott forelagde betænkningen.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: Philippe Juvin for PPE-Gruppen, Antonyia Parvanova (ordfører for udtalelse fra IMCO), Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, og Claudio Morganti for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Indlæg af Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves og Biljana Borzan

Talere: Tonio Borg og Glenis Willmott.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.18 i protokollen af 2.4.2014.


16. EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I - Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet ***I - Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikatino [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog og Marita Ulvskog forelagde betænkningerne.

Indlæg af Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen).

Talere: Marielle Gallo (ordfører for udtalelse fra IMCO), Malcolm Harbour (ordfører for udtalelse fra IMCO), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Alajos Mészáros (ordfører for udtalelse fra JURI), Marielle Gallo (ordfører for udtalelse fra JURI), Jens Rohde (ordfører for udtalelse fra LIBE), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Catherine Trautmann for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Judith Sargentini, Amelia Andersdotter for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell og Adina-Ioana Vălean.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels og Franz Obermayr.

Talere: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog og Marita Ulvskog.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen fra 3.4.2014 og punkt 7.6 i protokollen fra 3.4.2014.

Afstemning: betænkning A7-0455/2013: den følgende mødeperiode.


17. Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (forhandling)

Betænkning om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet [2013/2024(INI)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini (A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini forelagde betænkningen

Talere: Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet), Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Marielle Gallo for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz og Krisztina Morvai.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Csaba Sógor og Ruža Tomašić.

Talere: Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.21 i protokollen af 2.4.2014.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Pervenche Berès, Michael Cashman i anledning af det 4. topmøde mellem EU og Afrika den 2. og 3. april 2014 i Bruxelles og Kristiina Ojuland, der bød velkommen til Sergueï Magnitskis hustru, til hans søn og hans tidligere arbejdsgiver, der havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

18. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


18.1. Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om: Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) [2013/2173(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0256)


18.2. Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier [2013/2279(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0257)

Indlæg

Fabrizio Bertot, der bad om nærmere præcisering angående genstanden for afstemningen (Formanden gav supplerende oplysninger).


18.3. Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen [2014/2016(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

Vedtaget (P7_TA(2014)0258)


18.4. FN's Generalforsamlings 69. samling (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling [2014/2017(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

Vedtaget (P7_TA(2014)0259)


18.5. Radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier (afstemning)

Henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU’s værdier [2013/2187(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Graham Watson (A7-0248/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET, KOMMISSIONEN OG TJENESTEN FOR EU's OPTRÆDEN UDADTIL

Vedtaget (P7_TA(2014)0260)


18.6. Motorkøretøjers støjniveau ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA(2014)0261)


18.7. Elektronisk identifikation af kvæg ***I (endelig afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Forhandlingen havde fundet sted den 10. september 2012 (punkt 22 i protokollen af 10.9.2012).

Afstemningen havde fundet sted på mødet den 11. september 2012 (punkt 10.9 i protokollen af 11.9.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0262)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0262)


18.8. Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0263)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0263)


18.9. Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 21. oktober 2013 (punkt 12 i protokollen af 21.10.2013).

Afstemningen havde fundet sted den 23. oktober 2013 (punkt 11.4 i protokollen af 23.10.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0264)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0264)


18.10. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Afstemningen havde fundet sted den 10. december 2013 (punkt 7.24 i protokollen af 10.12.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0265)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0265)


18.11. Medicinsk udstyr (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 22. oktober 2013 (punkt 4 i protokollen af 22.10.2013).

Afstemningen havde fundet sted den 22. oktober 2013 (punkt 6.4 i protokollen af 22.10.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0266)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0266)


18.12. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A7-0327/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 22. oktober 2013 (punkt 4 i protokollen af 22.10.2013).

Afstemningen havde fundet sted den 22. oktober 2013 (punkt 6.3 i protokollen af 22.10.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0267)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0267)


18.13. Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0268)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0268)


18.14. Det europæiske udviklingsår (2015) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske udviklingsår (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0269)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0269)


18.15. Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0270)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0270)

Indlæg

Amelia Andersdotter (ordfører) inden afstemningen.


18.16. Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF samt forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og direktiv 2009/128/EF og forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0271)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0271)


18.17. import af træ ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0272)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0272)


18.18. Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0273)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0273)


18.19. EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0274)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0274)


18.20. Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0275)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0275)


18.21. Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (afstemning)

Betænkning om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet [2013/2024(INI)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini (A7-0153/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0276)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand


19. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Stemmeforklaringerne ville blive afgivet under mødet torsdag den 3. april 2014.


20. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


21. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-indsats til fordel for ”europæiske kulturhovedstæder” i årene 2020-2033 og ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (05793/2014 C7-0000/2013 2012/0199(COD))

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF (05560/2014 C7-0000/2013 2011/0398(COD))

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 3. april 2014.


22. Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski forelagde betænkningen.

Indlæg af Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Mark Demesmaeker for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock og Jacek Protasiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić og Paul Murphy.

Talere: Karel De Gucht og Paweł Zalewski

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 3.4.2014.


23. Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2012 om beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig [2013/2132(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender forelagde betænkningen.

Indlæg af Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Monica Macovei for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Jens Geier for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen og Ingeborg Gräßle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić og Nikola Vuljanić.

Talere: Algirdas Šemeta og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.62 i protokollen af 3.4.2014.


24. Décharge 2012 (forhandling)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen
Betænkning om Den Europæiske Revisionsrets særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen [2013/2260(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IV – Domstolen [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion V – Revisionsretten [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [2013/2256(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC )
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Decharge 2012: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Decharge 2012: Europol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (stedfortræder for ordføreren Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa og Paul Rübig forelagde betænkningerne.

Talere: Christos Staikouras (Rådets formand), Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) og Vítor Manuel da Silva Caldeira (formand for Revisionsretten).

Talere: Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI), Michel Dantin (ordfører for udtalelse fra TRAN), Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra TRAN), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Eva Ortiz Vilella for PPE-Gruppen, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Amelia Andersdotter for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Ingeborg Gräßle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender og Iliana Iotova for at stille et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Talere: Inés Ayala Sender, der besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza og Jan Mulder.

Talere: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christos Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 3.4.2014 og de følgende punkter.


25. Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese forelagde betænkningen.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Eija-Riitta Korhola (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Chris Davies, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthias Groote, Judith A. Merkies, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marino Baldini, og Holger Krahmer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy og Bas Eickhout.

Indlæg af Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 3.4.2014.


26. Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I - Betalingstjenester i det indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain og Diogo Feio forelagde betænkningerne.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Bielan (ordfører for udtalelse fra IMCO), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Marino Baldini for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Olle Ludvigsson og Claudio Morganti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain og Diogo Feio.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 3.4.2014 og punkt 7.4 i protokollen af 3.4.2014.


27. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis og Andrés Perelló Rodríguez.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 529.496/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boștinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik