Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 353kWORD 323k
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Έλεγχος των εντολών
 4.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Αναφορές
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο (συζήτηση)
 16.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
 17.Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (συζήτηση)
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (Eιδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
18.2.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
18.3.Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (ψηφοφορία)
  
18.4.69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
18.5.Ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της (ψηφοφορία)
  
18.6.Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***II (ψηφοφορία)
  
18.7.Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών ***I (τελική ψηφοφορία)
  
18.8.Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  
18.9.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (τελική ψηφοφορία)
  
18.10.Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές ***I (τελική ψηφοφορία)
  
18.11.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (τελική ψηφοφορία)
  
18.12.In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (τελική ψηφοφορία)
  
18.13.Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί ***I (ψηφοφορία)
  
18.14.Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) ***I (ψηφοφορία)
  
18.15.Πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος ***I (ψηφοφορία)
  
18.16.Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ***I (ψηφοφορία)
  
18.17.Εισαγωγές ξυλείας ***I (ψηφοφορία)
  
18.18.Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο ***I (ψηφοφορία)
  
18.19.Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων * (ψηφοφορία)
  
18.20.Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
18.21.Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (ψηφοφορία)
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 22.Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (συζήτηση)
 23.Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 24.Απαλλαγή 2012 (συζήτηση)
 25.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) ***I (συζήτηση)
 26.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών ***I - Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
 27.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Έλεγχος των εντολών

Με πρόταση της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές των βουλευτών Giovanni Barbagallo, με έναρξη ισχύος την 11η Μαρτίου 2014, και Annette Koewius, με έναρξη ισχύος την 12 Μαρτίου 2014.


4. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Brice Hortefeux παρουσιάζει την αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής του ασυλίας και των προνομίων του σε σχέση με προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η εν λόγω αίτηση παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην JURI.


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 87α, παράγραφος 6, του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύστασης της επιτροπής EMPL περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Η σύσταση B7-0273/2014 διατίθεται στον ιστότοπο "Séance en direct" καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.

Εάν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση από μια πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση, η σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύσταση τίθεται σε ψηφοφορία.


6. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P6_TA(2009)0275(COR01) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 88) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού ((P6_TA(2009)0275) (ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 260)(11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

-Διορθωτικό P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 221)(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Διορθωτικό P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Διορθωτικό P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Τα διορθωτικά διατίθενται στην ιστοθέση “Séance en direct” καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ("Πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ") (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018 (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/EΚ (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio, σχετικά με την σύλληψη 30 αυτονομιστών στο Βένετο, σήμερα το πρωί, (ο κ. Πρόεδρος λαμβάνει γνώση της δήλωσης) και Ingeborg Gräßle σχετικά με τη παράγραφο 47 της έκθεσης A7-0246/2014 όσον αφορά την χορήγηση απαλλαγής για το 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC Technologies από την Ιταλία) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

AGRI, ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

PECH, ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το ημερολογιακό έτος 2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC10/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (αναδιατύπωση) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (2013/2083(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Έκθεση σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE (2013/2146(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Έκθεση με θέμα: Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας; (Ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (2013/2173(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (2013/2024(INI)) - επιτροπή JURI - επιτροπή LIBE - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Luigi Berlinguer - Εισηγητές: Juan Fernando López Aguilar και Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012 (2013/2132(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα X –Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[[11]] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα IV – Δικαστήριο (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα VΙ — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2013)0570[[06]] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2012 (2013/2260(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος (2013/2256(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EE για το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Mario Borghezio (2013/2279(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τον ρόλο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της (2013/2187(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ανταλλακτικών σιγαστήρων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- Ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο


10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Νοεμβρίου 2013, Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση «Séance en direct».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Οκτωβρίου I, Οκτωβρίου II και Νοεμβρίου 2013 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση «Séance en direct».


11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 27 Μαρτίου 2014

(εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 2888/2013)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0497/2014)· Tasnádi Árpád (αριθ. 0498/2014)· Miema Nowicka-Sørensen (αριθ. 0499/2014)· Óscar García Sauret (αριθ. 0500/2014)· Domenico Bennardi (αριθ. 0501/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0502/2014)· Marion Nestorov (αριθ. 0503/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0504/2014)· Renato Lelli (αριθ. 0505/2014)· Jaqueline Hensen (αριθ. 0506/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0507/2014)· Rosa María Tuzón Navalón (αριθ. 0508/2014)· Joachim Guse (αριθ. 0509/2014)· Baldo Codina Isidor (αριθ. 0510/2014)· Carmen Reina Giménez (αριθ. 0511/2014)· Pedro Juan Navarro Nielfa (36 signatures) (αριθ. 0512/2014)· Tomáš Mihalička (αριθ. 0513/2014)· Michał Kiedrowski (αριθ. 0514/2014)· Luciano Moggi (αριθ. 0515/2014)· Alexandru Firicel (αριθ. 0516/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0517/2014)· Zoltán Bíró (αριθ. 0518/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0519/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0520/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0521/2014)· Juan Carlos Font Escortell (αριθ. 0522/2014)· Dóra Hoffmann (αριθ. 0523/2014)· Regina Vetter (αριθ. 0524/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0525/2014)· Giancarlo Berti (αριθ. 0526/2014)· Halina Wilk (αριθ. 0527/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0528/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0529/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0530/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0531/2014)· Claudio Antonio Ferranti (αριθ. 0532/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0533/2014)· Pedro Joaquín Navarro Redondo (αριθ. 0534/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0535/2014)· Karl Bradburn (αριθ. 0536/2014)· Constanta Marta (αριθ. 0537/2014)· Shane Vaccari (αριθ. 0538/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0539/2014)· Elfriede Gunzl (αριθ. 0540/2014)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0541/2014)· Bíró Zoltán (αριθ. 0542/2014)· Alessandro Capone (αριθ. 0543/2014)· Kostas Chrysogonos (αριθ. 0544/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0545/2014)· Piero Carini (αριθ. 0546/2014)· Themis Κalpakidis (αριθ. 0547/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0548/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0549/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0550/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0551/2014)· Cristina Ceu (αριθ. 0552/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0553/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0554/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0555/2014)· Mаrgаritа Duková (αριθ. 0556/2014)· Angelo Guenzi (αριθ. 0557/2014)· Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (αριθ. 0558/2014)· Christopher Gallagher (αριθ. 0559/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0560/2014)· Sven Niederstrasser (αριθ. 0561/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0562/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0563/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0564/2014)· Bíró Zoltán (αριθ. 0565/2014)· Albert de la Peña Guillén (αριθ. 0566/2014)· Petra Schroth (αριθ. 0567/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0568/2014)· Björn Reetz (αριθ. 0569/2014)· Ciro Cennamo (αριθ. 0570/2014)· Juhász Tamás (αριθ. 0571/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0572/2014)· David López Plaza (αριθ. 0573/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0574/2014)· Ciro Cennamo (αριθ. 0575/2014)· Dean Bauwens (αριθ. 0576/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0577/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0578/2014)· Bíró Zoltán (αριθ. 0579/2014)· Monika Sadlok (αριθ. 0580/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0581/2014)· María Esther Felices García (αριθ. 0582/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0583/2014)· Martine Kootstra (αριθ. 0584/2014)· Lluis Vinuesa Serrate (αριθ. 0585/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0586/2014)· Timon Peter Zurrer (αριθ. 0587/2014)· Roberta Ravello (αριθ. 0588/2014)· Siegfried Fischer (αριθ. 0589/2014)· John Gilbody (αριθ. 0590/2014)· Alfonso Merchán García (αριθ. 0591/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0592/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0593/2014)· Matteo La Cara (αριθ. 0594/2014)· Jordan Cherkezov (αριθ. 0595/2014)· Moreno Cristofori (αριθ. 0596/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0597/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0598/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0599/2014)· Mathieu Aref (αριθ. 0600/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0601/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0602/2014)· Zoltán Bíró (αριθ. 0603/2014)· Silvia Andrea Sejas Pardo (αριθ. 0604/2014)· Alessandro Corò (αριθ. 0605/2014)· Marianne og Thomas Björst (αριθ. 0606/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0607/2014)· Andreas Fatkin (αριθ. 0608/2014)· Jean Delhaye (αριθ. 0609/2014)· Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (αριθ. 0610/2014)· Zoltán Bíró (αριθ. 0611/2014)· I. Anda Zevedei (αριθ. 0612/2014)· Alejandro Ramírez Robleño (αριθ. 0613/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0614/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0615/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0616/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0617/2014)· Alexandra Filippidou (αριθ. 0618/2014)· Andresen Regina (αριθ. 0619/2014)· Simone Donazio (αριθ. 0620/2014)· Giuseppe Bruzzese (αριθ. 0621/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0622/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0623/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0624/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0625/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0626/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0627/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0628/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0629/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0630/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0631/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0632/2014)· Roger Toft (αριθ. 0633/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0634/2014)· Felipe Prats Cugat (αριθ. 0635/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0636/2014)· Tom Sejer Pedersen (αριθ. 0637/2014)· Salvatore Cavallaro (αριθ. 0638/2014)· Salvatore Basile (αριθ. 0639/2014)· Cecilia Skröder (αριθ. 0640/2014)· Konstantinos Oikonomopoulos (αριθ. 0641/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0642/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0643/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0644/2014)· Francisco Maestre Torreblanca (αριθ. 0645/2014)· Carmelo Cammarata (αριθ. 0646/2014)· Giampaolo Giuseppe Meli (αριθ. 0647/2014)· Antonio Manuel Camino Marino (αριθ. 0648/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0649/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0650/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0651/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0652/2014)· Ilija Petrović (αριθ. 0653/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0654/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0655/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0656/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0657/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0658/2014)· Friedrich Kohle (αριθ. 0659/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0660/2014)· Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (αριθ. 0661/2014)· Jerzy Jankowski (αριθ. 0662/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0663/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0664/2014)· Włodzimierz Pydo (αριθ. 0665/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0666/2014)· Gеоrgi Iliev (αριθ. 0667/2014)· Thomas Bjørst (αριθ. 0668/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0669/2014)· David Reiling (αριθ. 0670/2014)· Ada Fiore (αριθ. 0671/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0672/2014)· Miguel Arcanjo Dias (αριθ. 0673/2014)· Enrique Sánchez Tárrago (αριθ. 0674/2014)· Alexandra Filippidou (αριθ. 0675/2014)· Michael Blank (αριθ. 0676/2014)· Marta Pereyra de la Iglesia (αριθ. 0677/2014)· Giorgio Gurrieri (αριθ. 0678/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0679/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0680/2014)· Bruno Terriou (αριθ. 0681/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0682/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0683/2014)· Eriksson Kenneth (αριθ. 0684/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0685/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0686/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0687/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0688/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0689/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0690/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0691/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0692/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0693/2014)· César Heredero Nogueroles (αριθ. 0694/2014)· Gina Isabel Covelli Navas (αριθ. 0695/2014)· Massimiliano Gugole (αριθ. 0696/2014)· Urszula Wagner (αριθ. 0697/2014)· Manuel Satorra (αριθ. 0698/2014)· Paul Abbiati (αριθ. 0699/2014)· Sebastian Serafimovici (αριθ. 0700/2014)· Loana Bracho Campos (αριθ. 0701/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0702/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0703/2014)· Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (αριθ. 0704/2014)· Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (αριθ. 0705/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0706/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0707/2014)· (εμπιστευτικό όνομα) (αριθ. 0708/2014)· Sandro Dallavalle (αριθ. 0709/2014)· Esmeraldo Gesue' (αριθ. 0710/2014)· Evangelos Goutos (αριθ. 0711/2014)· Jonathan Camilleri (αριθ. 0712/2014)· Margot Mäe (αριθ. 0713/2014)·

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 27 Μαρτίου 2014 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


12. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων V/AB-02/T/14.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις ως προς το πρόγραμμα που παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων V/AB-01/A/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την τροποποίηση του οργανογράμματος της για το 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της χρησιμοποίησης του υπολοίπου του προϋπολογισμού του προοριζόμενου για την ανοικοδόμηση του Κτηρίου K3 ώστε να χρηματοδοτηθεί ο τεχνικός εκσυγχρονισμός του κτηρίου K2.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με το θέμα της εξεύρεσης μιας μακροπρόθεσμης λύσης ως προς το θέμα των γραφείων της στο Λονδίνο και αποφάσισε να μην εκφέρει γνώμη.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την κοινοποίηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών όσον αφορά την ανοικοδόμηση κτηρίου αποθήκευσης κατά τη διαμετακόμιση και κτηρίου επιτήρησης στην τοποθεσία του Ινστιτούτου Υπερουρανίων Στοιχείων, στην Καρλσρούη και αποφάσισε να μην εκφέρει γνώμη.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Αλλαγή τίτλου

(Εν συνεχεία της Διάσκεψης των Προέδρων της 13.3.2014)

- Νέος τίτλος της έκθεσης 2013/2187(INI) : "Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τον ρόλο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μέσων στην στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της" -
Επί της ουσίας: AFET


14. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Απριλίου Ι 2014 (PE 529.496/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

Εν συνεχεία των διαβουλεύσεών του με τις πολιτικές ομάδες, ο κ. Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 140 του κανονισμού):

Τετάρτη

Η κοινή συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (σημεία 47 και 48 του PDOJ) αναβάλλεται για τη Πέμπτη το πρωί και αντικαθίσταται από τη συζήτηση επί της έκθεσης Glenis Willmott (A7-0208/2013) σχετικά με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο (σημείο 64 του PDOJ), την οποία ακολουθεί η κοινή συζήτηση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (σημεία 18, 38 και 42 του PDOJ).

Η σύσταση της María Muñiz De Urquiza σχετικά με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν (σημείο 70 του PDOJ) αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη κατάσταση στο Ιράν αναβάλλεται για το πρωί της Πέμπτης μετά την κοινή συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η συζήτηση επί της εν λόγω δήλωσης θα κλείσει με κατάθεση πρότασης ψηφίσματος της επιτροπής AFET.

°
° ° °

Τα εξής σημεία εγγράφονται στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης:

- η έκθεση Glenis Willmott (A7-0208/2013) για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο·

- η έκθεση Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014) για τις μητρικές εταιρίες·

°
° ° °

Τα εξής σημεία αποσύρονται από την ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης:

- οι δύο εκθέσεις Sajjad Karim (A7-0177/2013 et A7-0171/2013) για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των λογαριασμών και η έκθεση Arnaud Danjean (A7-0138/2014) αναβάλλονται για την ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης·

- η έκθεση Salvador Garriga Polledo σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015 και η έκθεση Daniel Caspary (A7-0454/2013) αποσύρονται από την ημερήσια διάταξη.

°
° ° °

Η σύσταση Oomen-Ruijten (A7-0188/2014) σχετικά με την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη και αντικαθίσταται από την έκθεση Paweł Zalewski (A7-0238/2014) σχετικά με τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας.

Πέμπτη

Τα εξής σημεία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη για το πρωί της Πέμπτης :

- η κοινή συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας·

- η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης σχετικά με τη κατάσταση στο Ιράν·

- η έκθεση Christofer Fjellner (A7-0236/2014) σχετικά με τα είδη διπλής χρήσης.

°
° ° °

Οι ψηφοφορίες επί των εκθέσεων Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014) και Marita Ulvskog (A7-0365/2013) παραμένουν εγγεγραμμένες στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης.

°
° ° °

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Η Glenis Willmott παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antonyia Parvanova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Peter Liese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves και Biljana Borzan

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Glenis Willmott.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2014.


16. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I - Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Οι Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog και Marita Ulvskog παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle Gallo (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Malcolm Harbour (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Alajos Mészáros (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Marielle Gallo (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Jens Rohde (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell και Adina-Ioana Vălean.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.

Ψηφοφορία: έκθεση A7-0455/2013 : επόμενη περίοδος συνόδου.


17. Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης [2013/2024(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar και Carlo Casini (A7-0153/2014)

Ο Luigi Berlinguer παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Οι Juan Fernando López Aguilar και Carlo Casini παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle Gallo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Csaba Sógor και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Viviane Reding, Δημήτριος Κούρκουλας, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar και Carlo Casini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Pervenche Berès, Michael Cashman, επ' ευκαιρία της 4ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής που διεξάγεται στις 2 και 3 Απριλίου 2014 στις Βρυξέλλες, και Kristiina Ojuland, για να καλωσορίσει τη σύζυγο, τον γιο και τον παλαιό εργοδότη του Sergueï Magnitski, οι οποίοι λαμβάνουν θέσεις στο θεωρείο τω επισήμων.

°
° ° °

18. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


18.1. Αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (Eιδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα: Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας; (Ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) [2013/2173(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0256)


18.2. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Mario Borghezio [2013/2279(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0257)

Παρεμβάσεις

Fabrizio Bertot, για να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της ψηφοφορίας (Ο Πρόεδρος παρέχει τις εν λόγω διευκρινήσεις).


18.3. Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky [2014/2016(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

Πρόταση σύστασης

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0258)


18.4. 69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2014/2017(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Πρόταση σύστασης

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0259)


18.5. Ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της (ψηφοφορία)

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τον ρόλο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της [2013/2187(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Graham Watson (A7-0248/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0260)


18.6. Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ανταλλακτικών σιγαστήρων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0261)


18.7. Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2012).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0262)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0262)


18.8. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0263)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0263)


18.9. Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2013).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2013 (σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0264)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0264)


18.10. Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 7.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0265)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0265)


18.11. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2013 (σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0266)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0266)


18.12. In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A7-0327/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση της 22 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0267)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0267)


18.13. Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0268)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0268)


18.14. Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0269)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0269)


18.15. Πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0270)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0270)

Παρεμβάσεις

Amelia Andersdotter (εισηγήτρια), πριν τη ψηφοφορία.


18.16. Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/EΟΚ και 2009/470/ΕΚ [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0271)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0271)


18.17. Εισαγωγές ξυλείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0272)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0272)


18.18. Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0273)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0273)


18.19. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0274)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0274)


18.20. Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EE για το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0275)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0275)


18.21. Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης [2013/2024(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar και Carlo Casini (A7-0153/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0276)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος


19. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα λάβουν χώρα κατά την αυριανή συνεδρίαση της Πέμπτης 3 Απριλίου 2014.


20. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


21. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ (05560/2014 – C7-0000/2013 -2011/0398(COD))

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 3 Απριλίου 2014.


22. Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Ο Paweł Zalewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock και Jacek Protasiewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić και Paul Murphy.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Paweł Zalewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.


23. Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012 [2013/2132(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Η Inés Ayala Sender παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και η Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić και Nikola Vuljanić.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.


24. Απαλλαγή 2012 (συζήτηση)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 της Επιτροπής
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2012 [2013/2260(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Απαλλαγή 2012: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα X –Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Απαλλαγή 2012: Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Απαλλαγή 2012: Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα VΙ — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Απαλλαγή 2012: Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Απαλλαγή 2012: Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Απαλλαγή 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος [2013/2256(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Απαλλαγή 2012: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Απαλλαγή 2012 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Απαλλαγή 2012: Οργαvισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Απαλλαγή 2012: Eurojust
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπόλ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Απαλλαγή 2012: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Απαλλαγή 2012: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Artemis
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Clean Sky
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση ENIAC
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Οι Markus Pieper, Jens Geier (που αναπληρώνει τον εισηγητή Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa και Paul Rübig παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Σταϊκούρας (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) και Vítor Manuel da Silva Caldeira (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Michel Dantin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Oldřich Vlasák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Eva Ortiz Vilella, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jens Geier, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender και Iliana Iotova για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Inés Ayala Sender.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inés Ayala Sender, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza και Jan Mulder.

Παρεμβαίνουν οι Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Χρήστος Σταϊκούρας, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014 και επόμενα σημεία.


25. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A7-0079/2014)

Ο Peter Liese παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Chris Davies, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matthias Groote, Judith A. Merkies, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα των Marino Baldini και Holger Krahmer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy και Bas Eickhout.

Παρεμβαίνει ο Peter Liese.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.


26. Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών ***I - Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Οι Pablo Zalba Bidegain και Diogo Feio παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Bielan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Dimitar Stoyanov (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marino Baldini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Olle Ludvigsson και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain και Diogo Feio.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014 και σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.


27. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Χαράλαμπος Αγγουράκης και Andrés Perelló Rodríguez.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 529.496/OJJE).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panayotova, Παπαδοπούλου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Poręba, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Παπαστάμκος, Scurria

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου