Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 309kWORD 216k
Kolmapäev, 2. aprill 2014 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Volituste kontrollimine
 4.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Petitsioonid
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Tööplaan
 15.Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud (arutelu)
 16.Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***I - Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I - E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul ***I (arutelu)
 17.Stockholmi programmi vahehindamine (arutelu)
 18.Hääletused
  
18.1.Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusus (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 25/2012) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
18.2.Parlamendiliikme Mario Borghezio puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
18.3.Ühiste viisapiirangute kehtestamine Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (hääletus)
  
18.4.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärk (hääletus)
  
18.5.Ringhäälingumeedia roll ELi ja selle väärtuste propageerimisel (hääletus)
  
18.6.Mootorsõidukite müratase ***II (hääletus)
  
18.7.Veiste elektrooniline identifitseerimine ***I (lõpphääletus)
  
18.8.Liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvad elektroonilised andmebaasid ***I (hääletus)
  
18.9.Rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine ***I (lõpphääletus)
  
18.10.Bangladeshist pärit riisi import ***I (lõpphääletus)
  
18.11.Meditsiiniseadmed (lõpphääletus)
  
18.12.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (lõpphääletus)
  
18.13.Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I (hääletus)
  
18.14.Euroopa arenguaasta (2015) ***I (hääletus)
  
18.15.Kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik ***I (hääletus)
  
18.16.Toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamine ***I (hääletus)
  
18.17.Puidu import ***I (hääletus)
  
18.18.Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud ***I (hääletus)
  
18.19.Tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik * (hääletus)
  
18.20.Eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem * (hääletus)
  
18.21.Stockholmi programmi vahehindamine (hääletus)
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 22.Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (arutelu)
 23.2012. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)
 24.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 25.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (rahvusvahelised lennunduse heitkogused) ***I (arutelu)
 26.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud ***I - Makseteenused siseturul ***I (arutelu)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI komisjoni ettepaneku alusel kinnitada parlamendiliikme Giovanni Barbagallo mandaadi alates 11. märtsist 2014 ja parlamendiliikme Annette Koewiuse mandaadi alates 12. märtsist 2014.


4. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Brice Hortefeux esitas oma puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse seoses Pariisis algatatud kohtuliku uurimisega.

Vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- EMPL komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)).

Soovitusega B7-0273/2014 võib tutvuda veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva istungjärgu jooksul.

Juhul kui ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget ei esita 24 tunni jooksul soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.


6. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta esitanud järgmised parandused:

- Parandus P6_TA(2009)0275(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88) (23. aprillil 2009. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus ((P6_TA(2009)0275) (ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 260) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa”(2014–2020) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja nr 1041/2009/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 221) (19. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 10. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014 siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta ((P7_TA-PROV(2013)0342 (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et kirjutab neljapäeval, 3. aprillil 2014 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus) (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1166/2008 seoses finantsraamistikuga aastateks 2014–2018 (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 716/2009/EÜ (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 – 2012/0186(COD))

°
° ° °

Sõna võtsid Mario Borghezio 30 Veneto piirkonna iseseisvuslase vahistamise kohta kolmapäeva hommikul (istungi juhataja võttis avalduse teadmiseks) ja Ingeborg Gräßle Euroopa Parlamendi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raporti A7-0246/2014 punkti 47 kohta.


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Itaalia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimtoiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus AIEM-maksu kohaldamise kohta Kanaari saartel (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

PECH, ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2014. kalendriaastaks (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega. President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega. President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 06/2014 – III jagu – Komisjon (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 10/2014 – III jagu – Komisjon (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2014 – III jagu – Komisjon (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaega (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2014 – III jagu – Komisjon (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (2013/2083(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva kolmepoolse tööturu osapoolte tippkohtumise kohta (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Raport ELi tervikliku lähenemisviisi ja selle mõju kohta ELi välistegevuse järjepidevusele (2013/2146(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Raport Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 25/2012 „Kas Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega?” kohta (2013/2173(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Raport Stockholmi programmi vahehindamise kohta (2013/2024(INI)) - JURI komisjon - LIBE komisjon - AFCO komisjon - Raportöör: Luigi Berlinguer - Raportöörid: Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Raport 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Raport Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[[12]] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Raport Eurojusti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset käsitleva 2012. aasta aruande ja pettustevastase võitluse kohta (2013/2132(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Raport ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (X jagu – Euroopa välisteenistus) (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Raport Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Raport ühisettevõtte Artemis 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Raport ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (V jagu – Kontrollikoda) (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IV jagu – Euroopa Kohus) (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Raport komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (2013/2260(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VIII jagu – Euroopa Ombudsman) (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VII jagu – Regioonide Komitee) (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor) (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli osas (2013/2256(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (III jagu – Komisjon ja rakendusametid) (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Raport Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2013/2279(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2013)0570[[02]] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ringhäälingu rolli kohta ELi ja selle väärtuste tutvustamisel (2013/2187(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataset ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2013. aasta novembri ja detsembri ning 2014. aasta jaanuari osaistungjärkudel vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Komisjoni teatis parlamendi 2013. aasta oktoobri esimesel ja teisel ning novembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

27. märts 2014

(nimi salastatud) (nr 2888/2013); (nimi salastatud) (nr 0497/2014); Tasnádi Árpád (nr 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (nr 0499/2014); Óscar García Sauret (nr 0500/2014); Domenico Bennardi (nr 0501/2014); (nimi salastatud) (nr 0502/2014); Marion Nestorov (nr 0503/2014); (nimi salastatud) (nr 0504/2014); Renato Lelli (nr 0505/2014); Jaqueline Hensen (nr 0506/2014); (nimi salastatud) (nr 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (nr 0508/2014); Joachim Guse (nr 0509/2014); Baldo Codina Isidor (nr 0510/2014); Carmen Reina Giménez (nr 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 allkirja) (nr 0512/2014); Tomáš Mihalička (nr 0513/2014); Michał Kiedrowski (nr 0514/2014); Luciano Moggi (nr 0515/2014); Alexandru Firicel (nr 0516/2014); (nimi salastatud) (nr 0517/2014); Zoltán Bíró (nr 0518/2014); (nimi salastatud) (nr 0519/2014); (nimi salastatud) (nr 0520/2014); (nimi salastatud) (nr 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (nr 0522/2014); Dóra Hoffmann (nr 0523/2014); Regina Vetter (nr 0524/2014); (nimi salastatud) (nr 0525/2014); Giancarlo Berti (nr 0526/2014); Halina Wilk (nr 0527/2014); (nimi salastatud) (nr 0528/2014); (nimi salastatud) (nr 0529/2014); (nimi salastatud) (nr 0530/2014); (nimi salastatud) (nr 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (nr 0532/2014); (nimi salastatud) (nr 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (nr 0534/2014); (nimi salastatud) (nr 0535/2014); Karl Bradburn (nr 0536/2014); Constanta Marta (nr 0537/2014); Shane Vaccari (nr 0538/2014); (nimi salastatud) (nr 0539/2014); Elfriede Gunzl (nr 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0541/2014); Bíró Zoltán (nr 0542/2014); Alessandro Capone (nr 0543/2014); Kostas Chrysogonos (nr 0544/2014); (nimi salastatud) (nr 0545/2014); Piero Carini (nr 0546/2014); Themis Κalpakidis (nr 0547/2014); Stefano Fuschetto (nr 0548/2014); Stefano Fuschetto (nr 0549/2014); Stefano Fuschetto (nr 0550/2014); Stefano Fuschetto (nr 0551/2014); Cristina Ceu (nr 0552/2014); (nimi salastatud) (nr 0553/2014); (nimi salastatud) (nr 0554/2014); (nimi salastatud) (nr 0555/2014); Mаrgаritа Duková (nr 0556/2014); Angelo Guenzi (nr 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr 0558/2014); Christopher Gallagher (nr 0559/2014); (nimi salastatud) (nr 0560/2014); Sven Niederstrasser (nr 0561/2014); (nimi salastatud) (nr 0562/2014); (nimi salastatud) (nr 0563/2014); (nimi salastatud) (nr 0564/2014); Bíró Zoltán (nr 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (nr 0566/2014); Petra Schroth (nr 0567/2014); (nimi salastatud) (nr 0568/2014); Björn Reetz (nr 0569/2014); Ciro Cennamo (nr 0570/2014); Juhász Tamás (nr 0571/2014); (nimi salastatud) (nr 0572/2014); David López Plaza (nr 0573/2014); (nimi salastatud) (nr 0574/2014); Ciro Cennamo (nr 0575/2014); Dean Bauwens (nr 0576/2014); (nimi salastatud) (nr 0577/2014); (nimi salastatud) (nr 0578/2014); Bíró Zoltán (nr 0579/2014); Monika Sadlok (nr 0580/2014); (nimi salastatud) (nr 0581/2014); María Esther Felices García (nr 0582/2014); (nimi salastatud) (nr 0583/2014); Martine Kootstra (nr 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (nr 0585/2014); (nimi salastatud) (nr 0586/2014); Timon Peter Zurrer (nr 0587/2014); Roberta Ravello (nr 0588/2014); Siegfried Fischer (nr 0589/2014); John Gilbody (nr 0590/2014); Alfonso Merchán García (nr 0591/2014); (nimi salastatud) (nr 0592/2014); (nimi salastatud) (nr 0593/2014); Matteo La Cara (nr 0594/2014); Jordan Cherkezov (nr 0595/2014); Moreno Cristofori (nr 0596/2014); (nimi salastatud) (nr 0597/2014); (nimi salastatud) (nr 0598/2014); (nimi salastatud) (nr 0599/2014); Mathieu Aref (nr 0600/2014); (nimi salastatud) (nr 0601/2014); (nimi salastatud) (nr 0602/2014); Zoltán Bíró (nr 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (nr 0604/2014); Alessandro Corò (nr 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (nr 0606/2014); (nimi salastatud) (nr 0607/2014); Andreas Fatkin (nr 0608/2014); Jean Delhaye (nr 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (nr 0610/2014); Zoltán Bíró (nr 0611/2014); I. Anda Zevedei (nr 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (nr 0613/2014); (nimi salastatud) (nr 0614/2014); (nimi salastatud) (nr 0615/2014); (nimi salastatud) (nr 0616/2014); (nimi salastatud) (nr 0617/2014); Alexandra Filippidou (nr 0618/2014); Andresen Regina (nr 0619/2014); Simone Donazio (nr 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (nr 0621/2014); (nimi salastatud) (nr 0622/2014); (nimi salastatud) (nr 0623/2014); (nimi salastatud) (nr 0624/2014); (nimi salastatud) (nr 0625/2014); (nimi salastatud) (nr 0626/2014); (nimi salastatud) (nr 0627/2014); (nimi salastatud) (nr 0628/2014); (nimi salastatud) (nr 0629/2014); (nimi salastatud) (nr 0630/2014); (nimi salastatud) (nr 0631/2014); (nimi salastatud) (nr 0632/2014); Roger Toft (nr 0633/2014); (nimi salastatud) (nr 0634/2014); Felipe Prats Cugat (nr 0635/2014); (nimi salastatud) (nr 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (nr 0637/2014); Salvatore Cavallaro (nr 0638/2014); Salvatore Basile (nr 0639/2014); Cecilia Skröder (nr 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (nr 0641/2014); (nimi salastatud) (nr 0642/2014); (nimi salastatud) (nr 0643/2014); (nimi salastatud) (nr 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (nr 0645/2014); Carmelo Cammarata (nr 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (nr 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (nr 0648/2014); (nimi salastatud) (nr 0649/2014); (nimi salastatud) (nr 0650/2014); Stefano Fuschetto (nr 0651/2014); (nimi salastatud) (nr 0652/2014); Ilija Petrović (nr 0653/2014); (nimi salastatud) (nr 0654/2014); (nimi salastatud) (nr 0655/2014); (nimi salastatud) (nr 0656/2014); (nimi salastatud) (nr 0657/2014); (nimi salastatud) (nr 0658/2014); Friedrich Kohle (nr 0659/2014); (nimi salastatud) (nr 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (nr 0661/2014); Jerzy Jankowski (nr 0662/2014); (nimi salastatud) (nr 0663/2014); (nimi salastatud) (nr 0664/2014); Włodzimierz Pydo (nr 0665/2014); (nimi salastatud) (nr 0666/2014); Gеоrgi Iliev (nr 0667/2014); Thomas Bjørst (nr 0668/2014); (nimi salastatud) (nr 0669/2014); David Reiling (nr 0670/2014); Ada Fiore (nr 0671/2014); (nimi salastatud) (nr 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (nr 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (nr 0674/2014); Alexandra Filippidou (nr 0675/2014); Michael Blank (nr 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (nr 0677/2014); Giorgio Gurrieri (nr 0678/2014); (nimi salastatud) (nr 0679/2014); (nimi salastatud) (nr 0680/2014); Bruno Terriou (nr 0681/2014); (nimi salastatud) (nr 0682/2014); (nimi salastatud) (nr 0683/2014); Eriksson Kenneth (nr 0684/2014); Stefano Fuschetto (nr 0685/2014); Stefano Fuschetto (nr 0686/2014); Stefano Fuschetto (nr 0687/2014); Stefano Fuschetto (nr 0688/2014); Stefano Fuschetto (nr 0689/2014); Stefano Fuschetto (nr 0690/2014); Stefano Fuschetto (nr 0691/2014); Stefano Fuschetto (nr 0692/2014); Stefano Fuschetto (nr 0693/2014); César Heredero Nogueroles (nr 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (nr 0695/2014); Massimiliano Gugole (nr 0696/2014); Urszula Wagner (nr 0697/2014); Manuel Satorra (nr 0698/2014); Paul Abbiati (nr 0699/2014); Sebastian Serafimovici (nr 0700/2014); Loana Bracho Campos (nr 0701/2014); (nimi salastatud) (nr 0702/2014); (nimi salastatud) (nr 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (nr 0705/2014); (nimi salastatud) (nr 0706/2014); (nimi salastatud) (nr 0707/2014); (nimi salastatud) (nr 0708/2014); Sandro Dallavalle (nr 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (nr 0710/2014); Evangelos Goutos (nr 0711/2014); Jonathan Camilleri (nr 0712/2014); Margot Mäe (nr 0713/2014);

President andis kooskõlas kodukorra artikli 201 lõike 13 sätetega teada, et edastas 27. märtsil 2014 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajaks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


12. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 teavitas kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamisest V/AB-02/T/14.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekule V/AB-01/A/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artiklile 50 teavitas Euroopa välisteenistus eelarvepädevaid institutsioone oma 2014. aasta ametikohtade loetelu muutmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 teavitas kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone loast kasutada hoone K3 ehitamiseks ette nähtud eelarvejääki hoone K2 tehniliseks ajakohastamiseks.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 203 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teate, mis käsitles nende Londoni bürooga seotud pikaajalist lahendust, ning otsustas arvamust mitte esitada.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 203 vaatas eelarvekomisjon läbi Teadusuuringute Ühiskeskuse teate transiidilao ja valvega hoone ehitamise kohta Karlsruhe (Saksamaa) Transuraanelementide Instituudi juurde ning otsustas arvamust mitte esitada.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Pealkirja muutmine

(Esimeeste konverentsi 13.3.2014 otsuse alusel)

- Raporti 2013/2187(INI) uus pealkiri on „Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ringhäälingu rolli kohta ELi ja selle väärtuste tutvustamisell" -
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET


14. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2014. aasta aprilli esimese täiskogu istungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 529.496/PDOJ).

Pärast konsulteerimist fraktsioonidega tegi juhataja ettepaneku muuta päevakorda järgmiselt (kodukorra artikkel 140):

Kolmapäev

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ühine arutelu (päevakorra lõpliku projekti punktid 47 ja 48) lükati edasi neljapäeva hommikule ja asendati aruteluga Glenis Willmotti raporti (A7-0208/2013) (inimtervishoius kasutatavate kliiniliste uuringute kohta) üle (päevakorra lõpliku projekti punkt 64), millele järgneb ühine arutelu elektroonilise side üle (päevakorra lõpliku projekti punktid 18, 38 ja 42).

María Muñiz De Urquiza soovitus Euroopa Liidu strateegia kohta Iraani suhtes (päevakorra lõpliku projekti punkt 70) jäeti päevakorrast välja. Arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Iraani käsitleva avalduse alusel lükati edasi neljapäeva hommikule pärast ühist arutelu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. AFET komisjon koostab selle avalduse alusel resolutsiooni ettepaneku.

°
° ° °

Kolmapäeval toimuvate hääletuste nimekirja lisati järgmised punktid:

- Glenis Willmotti raport (A7-0208/2013) inimtervishoius kasutatavate kliiniliste uuringute kohta;

- Mojca Kleva Kekuši raport (A7-0243/2014) emaettevõtjate kohta;

°
° ° °

Kolmapäeval toimuvate hääletuste nimekirjast jäeti välja järgmised punktid:

- Sajjad Karimi kaks raportit (A7-0177/2013 ja A7-0171/2013) raamatupidamisaruannete kohustusliku auditi kohta ja Arnaud Danjeani raport (A7-0138/2014) lükati edasi neljapäeval toimuvale hääletusele;

- Salvador Garriga Polledo raport Euroopa Parlamendi 2015. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta ja Daniel Caspary raport (A7-0454/2013) jäeti päevakorrast välja.

°
° ° °

Oomen-Ruijteni soovitus (A7-0188/2014) töötajate liikuvuse suurendamise kohta jäeti päevakorrast välja ja asendati Paweł Zalewski raportiga (A7-0238/2014) Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamise või kaotamise kohta.

Neljapäev

Neljapäeva hommikul toimuva istungi päevakorda kanti järgmised punktid:

- ühine arutelu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta;

- komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Iraanis;

- Christofer Fjellneri raport (A7-0236/2014) kahesuguse kasutusega kaupade kohta.

°
° ° °

Pilar del Castillo Vera raporti (A7-0190/2014) ja Marita Ulvskogi raporti (A7-0365/2013) hääletus jääb neljapäeval toimuvate hääletuste nimekirja.

°
° ° °

Parlament kiitis muudatused heaks.

Tööplaan kinnitati.


15. Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Philippe Juvin fraktsiooni PPE nimel, Antonyia Parvanova (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Peter Liese.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves ja Biljana Borzan

Sõna võtsid Tonio Borg ja Glenis Willmott.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.4.2014protokoll punkt 18.18.


16. Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***I - Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I - E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog ja Marita Ulvskog tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Marielle Gallo (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Alajos Mészáros (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Marielle Gallo (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Rohde (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell ja Adina-Ioana Vălean.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.5 ja 3.4.2014protokoll punkt 7.6.

Hääletus: raport A7-0455/2013: järgmisel osaistungjärgul.


17. Stockholmi programmi vahehindamine (arutelu)

Raport Stockholmi programmi vahehindamise kohta [2013/2024(INI)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja), Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marielle Gallo fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz ja Krisztina Morvai.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Csaba Sógor ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.4.2014protokoll punkt 18.21.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Pervenche Berès ja Michael Cashman 2.-3. aprillil 2014 Brüsselis toimunud neljanda ELi ja Aafrika tippkohtumise kohta ja Kristiina Ojuland, et tervitada Sergei Magnitski abikaasat, poega ja endist tööandjat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


18.1. Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusus (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 25/2012) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 25/2012 „Kas Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega?” kohta [2013/2173(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0256)


18.2. Parlamendiliikme Mario Borghezio puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta [2013/2279(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0257)

Sõnavõtud

Fabrizio Bertot, et nõuda hääletuse teema täpsustamist (istungi juhataja tegi vastavad täpsustused).


18.3. Ühiste viisapiirangute kehtestamine Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele [2014/2016(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE

Vastu võetud (P7_TA(2014)0258)


18.4. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärk (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta [2014/2017(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE

Vastu võetud (P7_TA(2014)0259)


18.5. Ringhäälingumeedia roll ELi ja selle väärtuste propageerimisel (hääletus)

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ringhäälingumeedia rolli kohta ELi ja selle väärtuste propageerimisel [2013/2187(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Graham Watson (A7-0248/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ETTEPANEK ESITADA SOOVITUS NÕUKOGULE, KOMISJONILE JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSELE

Vastu võetud (P7_TA(2014)0260)


18.6. Mootorsõidukite müratase ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataset ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0261)


18.7. Veiste elektrooniline identifitseerimine ***I (lõpphääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise identifitseerimise osas ja jäetakse välja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Arutelu toimus 10. septembril 2012 (10.9.2012 protokolli punkt 22).

Hääletus lükati edasi 11. septembri 2012. aasta istungile (11.9.2012 protokolli punkt 10.9).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0262)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0262)


18.8. Liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvad elektroonilised andmebaasid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvate elektrooniliste andmebaaside osas [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0263)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0263)


18.9. Rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Arutelu toimus 21. oktoobril 2013 (21.10.2013 protokolli punkt 12).

Hääletus lükati edasi 23. oktoobri 2013. aasta istungile (23.10.2013 protokolli punkt 11.4).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0264)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0264)


18.10. Bangladeshist pärit riisi import ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Hääletus lükati edasi 10. detsembri 2013. aasta istungile (10.12.2013 protokolli punkt 7.24).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0265)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0265)


18.11. Meditsiiniseadmed (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2013 (22.10.2013 protokolli punkt 4).

Hääletus lükati edasi 22. oktoobri 2013. aasta istungile (22.10.2013 protokolli punkt 6.4).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0266)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0266)


18.12. In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A7-0327/2013)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2013 (22.10.2013 protokolli punkt 4).

Hääletus lükati edasi 22. oktoobri 2013. aasta istungile (22.10.2013 protokolli punkt 6.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0267)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0267)


18.13. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0268)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0268)


18.14. Euroopa arenguaasta (2015) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0269)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0269)


18.15. Kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0270)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0270)

Sõnavõtud

Amelia Andersdotter (raportöör) enne hääletust.


18.16. Toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, direktiivi 2009/128/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0271)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0271)


18.17. Puidu import ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0272)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0272)


18.18. Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0273)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0273)


18.19. Tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0274)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0274)


18.20. Eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0275)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0275)


18.21. Stockholmi programmi vahehindamine (hääletus)

Raport Stockholmi programmi vahehindamise kohta [2013/2024(INI)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0276)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident


19. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeva, 3. aprilli 2014 istungil.


20. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


21. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 1622/2006/EÜ (05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (05560/2014 – C7-0000/2013 -2011/0398(COD))

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 3. aprillist 2014.


22. Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock ja Jacek Protasiewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Paul Murphy.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Paweł Zalewski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.9.


23. 2012. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset käsitleva 2012. aasta aruande ja pettustevastase võitluse kohta [2013/2132(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võttis Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel ja Ingeborg Gräßle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić ja Nikola Vuljanić.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.62.


24. 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (III jagu – Komisjon ja rakendusametid) [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [2013/2260(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A7-0222/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (I jagu – Euroopa Parlament) [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9. ja 10. EAF
Raport 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jan Mulder (A7-0176/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (X jagu – Euroopa välisteenistus) [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IV jagu – Euroopa Kohus) [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (V jagu – Kontrollikoda) [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VII jagu – Regioonide Komitee) [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VIII jagu – Euroopa Ombudsman) [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor) [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli osas [2013/2256(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet
Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž
Raport Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Eurojust
Raport Eurojusti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Europol
Raport Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Frontex
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Artemis
Raport ühisettevõtte Artemis 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0203/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0210/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0204/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – FCH ühisettevõte
Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0202/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte IMI
Raport Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0200/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte
Raport ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0198/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (raportöör Cătălin Sorin Ivani asendaja), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Christos Staikouras (nõukogu ametis olev eesistuja), Algirdas Šemeta (komisjoni liige) ja Vítor Manuel da Silva Caldeira (kontrollikoja president).

Sõna võtsid Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Michel Dantin (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Eva Ortiz Vilella fraktsiooni PPE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Belder fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ingeborg Gräßle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender ja Iliana Iotova, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Inés Ayala Senderile.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Inés Ayala Sender, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza ja Jan Mulder.

Sõna võtsid Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014 protokolli punkt 7.11 ja sellele järgnevad punktid.


25. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (rahvusvahelised lennunduse heitkogused) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Chris Davies, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matthias Groote, Judith A. Merkies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marino Baldini, ja Holger Krahmer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy ja Bas Eickhout.

Sõna võttis Peter Liese.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.2.


26. Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud ***I - Makseteenused siseturul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Bielan (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Dimitar Stoyanov (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Marino Baldini fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Olle Ludvigsson ja Claudio Morganti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.3 ja 3.4.2014protokoll punkt 7.4.


27. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis ja Andrés Perelló Rodríguez.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 529.496/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria

Õigusteave - Privaatsuspoliitika