Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 311kWORD 224k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Valtakirjojen tarkastus
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Vetoomukset
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset (keskustelu)
 16.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I - Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I - Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 17.Tukholman ohjelman väliarviointi (keskustelu)
 18.Äänestykset
  18.1.Ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuus (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  18.2.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  18.3.Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset (äänestys)
  18.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto (äänestys)
  18.5.Lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooli EU:n ja sen arvojen edistämisessä (äänestys)
  18.6.Moottoriajoneuvojen äänitaso ***II (äänestys)
  18.7.Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I (lopullinen äänestys)
  18.8.Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat ***I (äänestys)
  18.9.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (lopullinen äänestys)
  18.10.Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I (lopullinen äänestys)
  18.11.Lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)
  18.12.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)
  18.13.EU:n ympäristötilinpito ***I (äänestys)
  18.14.Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) ***I (äänestys)
  18.15.Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma ***I (äänestys)
  18.16.Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi ***I (äänestys)
  18.17.Puutavaran tuonti ***I (äänestys)
  18.18.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ***I (äänestys)
  18.19.Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys * (äänestys)
  18.20.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * (äänestys)
  18.21.Tukholman ohjelman väliarviointi (äänestys)
 19.Äänestysselitykset
 20.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 21.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 22.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (keskustelu)
 23.Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (keskustelu)
 24.Vastuuvapaus 2012 (keskustelu)
 25.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (keskustelu)
 26.Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I - Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi Giovanni Barbagallon valtakirjan 11. maaliskuuta 2014 alkaen ja Annette Koewiusin valtakirjan 12. maaliskuuta 2014 alkaen.


4. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Brice Hortefeux on esittänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista koskevan pyynnön Pariisissa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Työjärjestyksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavaa suositusta ei ollut vastustettu:

- EMPL-valiokunnan suositus olla vastustamatta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 223/2014 täydentämisestä annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Suositus B7-0273/2014 on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.


6. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P6_TA(2009)0275(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88) (toisessa käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi ((P6_TA(2009)0275 (EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 260) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1295/2013 Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221) (ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 10. syyskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ((P7_TA-PROV(2014)0057 (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Oikaisut ovat saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa torstaina 3. huhtikuuta 2014 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta ("EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite") (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 ja päätöksen N:o 716/2009/EY kumoamisesta (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD)).

°
° ° °

Puheenvuorot: Mario Borghezio käytti puheenvuoron 30:n Veneton alueen itsenäisyyden kannattajan pidätyksestä tänä aamuna (puhemies merkitsi asian muistiin), ja Ingeborg Gräßle käytti puheenvuoron mietinnön A7-0246/2014 "Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti" 47 kohdasta.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

AGRI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

PECH, ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta. Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, REGI

- Liitteet asiakirjaan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta. Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Liitteet asiakirjaan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilönsuojaimista (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi köysiratalaitteistoista (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Määrärahasiirtoesitys DEC 06/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (Uudelleenlaatiminen) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Mietintö kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun asetuksen (EY) N:o 302/2009 muuttamisesta (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Mietintö parlamentin kysymyksiä koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta (2013/2083(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä kolmikantaisesta sosiaalihuippukokouksesta (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Mietintö EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen (2013/2146(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Mietintö aiheesta ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?” (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) (2013/2173(INI)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Mietintö Tukholman ohjelman väliarvioinnista (2013/2024(INI)) - JURI -valiokunta - LIBE -valiokunta - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Luigi Berlinguer - Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta (2013/2132(INI)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (2013/2260(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (2013/2256(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Mietintö Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2013/2279(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja euroopan ulkosuhdehallinnolle lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden roolista EU:n ja sen arvojen edistämisessä (2013/2187(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/EURATOM muuttamisesta (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun 2013, joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I, lokakuun II ja marraskuun 2013 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.


11. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

27. maaliskuuta 2014

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2888/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0497/2014); Tasnádi Árpád (nro 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (nro 0499/2014); Óscar García Sauret (nro 0500/2014); Domenico Bennardi (nro 0501/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0502/2014); Marion Nestorov (nro 0503/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0504/2014); Renato Lelli (nro 0505/2014); Jaqueline Hensen (nro 0506/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (nro 0508/2014); Joachim Guse (nro 0509/2014); Baldo Codina Isidor (nro 0510/2014); Carmen Reina Giménez (nro 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 allekirjoittanutta) (nro 0512/2014); Tomáš Mihalička (nro 0513/2014); Michał Kiedrowski (nro 0514/2014); Luciano Moggi (nro 0515/2014); Alexandru Firicel (nro 0516/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0517/2014); Zoltán Bíró (nro 0518/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0519/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0520/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (nro 0522/2014); Dóra Hoffmann (nro 0523/2014); Regina Vetter (nro 0524/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0525/2014); Giancarlo Berti (nro 0526/2014); Halina Wilk (nro 0527/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0528/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0529/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0530/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (nro 0532/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (nro 0534/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0535/2014); Karl Bradburn (nro 0536/2014); Constanta Marta (nro 0537/2014); Shane Vaccari (nro 0538/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0539/2014); Elfriede Gunzl (nro 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0541/2014); Bíró Zoltán (nro 0542/2014); Alessandro Capone (nro 0543/2014); Kostas Chrysogonos (nro 0544/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0545/2014); Piero Carini (nro 0546/2014); Themis Κalpakidis (nro 0547/2014); Stefano Fuschetto (nro 0548/2014); Stefano Fuschetto (nro 0549/2014); Stefano Fuschetto (nro 0550/2014); Stefano Fuschetto (nro 0551/2014); Cristina Ceu (nro 0552/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0553/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0554/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0555/2014); Mаrgаritа Duková (nro 0556/2014); Angelo Guenzi (nro 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nro 0558/2014); Christopher Gallagher (nro 0559/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0560/2014); Sven Niederstrasser (nro 0561/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0562/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0563/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0564/2014); Bíró Zoltán (nro 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (nro 0566/2014); Petra Schroth (nro 0567/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0568/2014); Björn Reetz (nro 0569/2014); Ciro Cennamo (nro 0570/2014); Juhász Tamás (nro 0571/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0572/2014); David López Plaza (nro 0573/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0574/2014); Ciro Cennamo (nro 0575/2014); Dean Bauwens (nro 0576/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0577/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0578/2014); Bíró Zoltán (nro 0579/2014); Monika Sadlok (nro 0580/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0581/2014); María Esther Felices García (nro 0582/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0583/2014); Martine Kootstra (nro 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (nro 0585/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0586/2014); Timon Peter Zurrer (nro 0587/2014); Roberta Ravello (nro 0588/2014); Siegfried Fischer (nro 0589/2014); John Gilbody (nro 0590/2014); Alfonso Merchán García (nro 0591/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0592/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0593/2014); Matteo La Cara (nro 0594/2014); Jordan Cherkezov (nro 0595/2014); Moreno Cristofori (nro 0596/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0597/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0598/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0599/2014); Mathieu Aref (nro 0600/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0601/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0602/2014); Zoltán Bíró (nro 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (nro 0604/2014); Alessandro Corò (nro 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (nro 0606/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0607/2014); Andreas Fatkin (nro 0608/2014); Jean Delhaye (nro 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (nro 0610/2014); Zoltán Bíró (nro 0611/2014); I. Anda Zevedei (nro 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (nro 0613/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0614/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0615/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0616/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0617/2014); Alexandra Filippidou (nro 0618/2014); Andresen Regina (nro 0619/2014); Simone Donazio (nro 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (nro 0621/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0622/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0623/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0624/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0625/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0626/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0627/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0628/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0629/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0630/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0631/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0632/2014); Roger Toft (nro 0633/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0634/2014); Felipe Prats Cugat (nro 0635/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (nro 0637/2014); Salvatore Cavallaro (nro 0638/2014); Salvatore Basile (nro 0639/2014); Cecilia Skröder (nro 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (nro 0641/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0642/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0643/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (nro 0645/2014); Carmelo Cammarata (nro 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (nro 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (nro 0648/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0649/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0650/2014); Stefano Fuschetto (nro 0651/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0652/2014); Ilija Petrović (nro 0653/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0654/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0655/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0656/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0657/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0658/2014); Friedrich Kohle (nro 0659/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (nro 0661/2014); Jerzy Jankowski (nro 0662/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0663/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0664/2014); Włodzimierz Pydo (nro 0665/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0666/2014); Gеоrgi Iliev (nro 0667/2014); Thomas Bjørst (nro 0668/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0669/2014); David Reiling (nro 0670/2014); Ada Fiore (nro 0671/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (nro 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (nro 0674/2014); Alexandra Filippidou (nro 0675/2014); Michael Blank (nro 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (nro 0677/2014); Giorgio Gurrieri (nro 0678/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0679/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0680/2014); Bruno Terriou (nro 0681/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0682/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0683/2014); Eriksson Kenneth (nro 0684/2014); Stefano Fuschetto (nro 0685/2014); Stefano Fuschetto (nro 0686/2014); Stefano Fuschetto (nro 0687/2014); Stefano Fuschetto (nro 0688/2014); Stefano Fuschetto (nro 0689/2014); Stefano Fuschetto (nro 0690/2014); Stefano Fuschetto (nro 0691/2014); Stefano Fuschetto (nro 0692/2014); Stefano Fuschetto (nro 0693/2014); César Heredero Nogueroles (nro 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (nro 0695/2014); Massimiliano Gugole (nro 0696/2014); Urszula Wagner (nro 0697/2014); Manuel Satorra (nro 0698/2014); Paul Abbiati (nro 0699/2014); Sebastian Serafimovici (nro 0700/2014); Loana Bracho Campos (nro 0701/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0702/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nro 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (nro 0705/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0706/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0707/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0708/2014); Sandro Dallavalle (nro 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (nro 0710/2014); Evangelos Goutos (nro 0711/2014); Jonathan Camilleri (nro 0712/2014); Margot Mäe (nro 0713/2014).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 201 artiklan 13 kohdan mukaisesti 27. maaliskuuta 2014 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


12. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta nro V/AB-02/T/14.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta tilintarkastustuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa V/AB-01/A/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle muutoksesta vuoden 2014 henkilöstökaavionsa.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle luvasta käyttää K3-rakennuksen rakennusprojektin talousarviosta ylijääneitä varoja K2-rakennuksen teknisen uudenaikaistamisen rahoittamiseen.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on käsitellyt Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ilmoitusta toimitilojen pitkäaikaisesta vuokraamisesta Lontoossa ja päättänyt olla antamatta lausuntoa.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on käsitellyt Yhteisen tutkimuskeskuksen ilmoitusta rakentaa Karlsruhen (Saksa) Transuraanien tutkimuslaitokseen kauttakulkuvarasto ja vartioitu rakennus ja päättänyt olla antamatta lausuntoa.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Otsikon muutos

(puheenjohtajakokouksen päätös 13.3.2014)

- Mietinnön 2013/2187(INI) uusi otsikko: "Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden roolista EU:n ja sen arvojen edistämisessä" -
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET


14. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Huhtikuun I 2014 (PE 529.496/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu.

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia esityslistaan (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

Yhteiskeskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 47 ja 48) siirretään torstaiaamuun, ja se korvataan keskustelulla Glenis Willmottin mietinnöstä (A7-0208/2013) ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 64), jonka jälkeen käydään yhteiskeskustelu sähköisestä viestinnästä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 18, 38 ja 42).

María Muñiz De Urquizan suositus EU:n Iranin-strategiasta (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 70) poistetaan esityslistalta. Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumasta Iranin tilanteesta käytävä keskustelu siirretään torstaiaamuun yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävän yhteiskeskustelun jälkeen. Tämän keskustelun päätteeksi jätetään AFET-valiokunnan päätöslauselmaesitys.

°
° ° °

Keskiviikon äänestyksiin lisätään seuraavat kohdat:

- Glenis Willmottin mietintö (A7-0208/2013) ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista;

- Mojca Kleva Kekušin mietintö (A7-0243/2014) emoyrityksistä.

°
° ° °

Keskiviikon äänestyksistä poistetaan seuraavat kohdat:

- Sajjad Karimin kaksi mietintöä (A7-0177/2013 ja A7-0171/2013) lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja Arnaud Danjeanin mietintö (A7-0138/2014) siirretään torstain äänestyksiin;

- Salvador Garriga Polledon mietintö ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015 ja Daniel Casparyn mietintö (A7-0454/2013) poistetaan esityslistalta.

°
° ° °

Oomen-Ruijtenin suositus (A7-0188/2014) työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä poistetaan esityslistalta ja korvataan Paweł Zalewskin mietinnöllä (A7-0238/2014) Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta.

Torstai

Torstaiaamun esityslistaan lisätään seuraavat kohdat:

- yhteiskeskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta;

- komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Iranin tilanteesta;

- Christofer Fjellnerin mietintö (A7-0236/2014) kaksikäyttötuotteista.

°
° ° °

Äänestykset Pilar del Castillo Veran mietinnöstä (A7-0190/2014) ja Marita Ulvskogin mietinnöstä (A7-0365/2013) säilytetään torstain äänestyksissä.

°
° ° °

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Philippe Juvin PPE-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Peter Liese käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves ja Biljana Borzan.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Glenis Willmott.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 18.18.


16. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I - Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I - Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog esittelivät mietinnöt.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marielle Gallo (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alajos Mészáros (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marielle Gallo (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Rohde (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Amelia Andersdotter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell ja Adina-Ioana Vălean.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.6.

Äänestys: mietintö A7-0455/2013: seuraava istuntojakso.


17. Tukholman ohjelman väliarviointi (keskustelu)

Mietintö Tukholman ohjelman väliarvioinnista [2013/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja), Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Marielle Gallo PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz ja Krisztina Morvai.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Csaba Sógor ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 18.21.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Pervenche Berès, Michael Cashman, joka käytti puheenvuoron neljännestä EU-Afrikka-huippukokouksesta, joka järjestetään Brysselissä 2. ja 3. huhtikuuta 2014, ja Kristiina Ojuland, joka toivotti tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet Sergei Magnitskin puolison, pojan ja entisen työnantajan.

18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


18.1. Ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuus (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?” (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) [2013/2173(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0256)


18.2. Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2013/2279(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0257)

Puheenvuorot:

Fabrizio Bertot pyysi täsmennyksiä äänestyksen kohteesta (puhemies täsmensi asiaa).


18.3. Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset (äänestys)

Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta [2014/2016(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0258)


18.4. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto (äänestys)

Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta [2014/2017(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0259)


18.5. Lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooli EU:n ja sen arvojen edistämisessä (äänestys)

Suositus neuvostolle, komissiolle ja euroopan ulkosuhdehallinnolle lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden roolista EU:n ja sen arvojen edistämisessä [2013/2187(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Graham Watson (A7-0248/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE, KOMISSIOLLE JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNOLLE

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0260)


18.6. Moottoriajoneuvojen äänitaso ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0261)


18.7. Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Keskustelu käytiin 10. syyskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 10.9.2012, kohta 22).

Äänestystä lykättiin 11. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.9).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0262)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0262)


18.8. Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0263)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0263)


18.9. Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Keskustelu käytiin 21. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 21.10.2013, kohta 12).

Äänestystä lykättiin 23. lokakuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0264)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0264)


18.10. Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Äänestystä lykättiin 10. joulukuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 10.12.2013, kohta 7.24).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0265)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0265)


18.11. Lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 4).

Äänestystä lykättiin 22. lokakuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 6.4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0266)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0266)


18.12. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0327/2013)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 4).

Äänestystä lykättiin 22. lokakuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 6.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0267)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0267)


18.13. EU:n ympäristötilinpito ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0268)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0268)


18.14. Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0269)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0269)


18.15. Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0270)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0270)

Puheenvuorot:

Amelia Andersdotter (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


18.16. Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0271)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0271)


18.17. Puutavaran tuonti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0272)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0272)


18.18. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0273)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0273)


18.19. Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/EURATOM muuttamisesta [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0274)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0274)


18.20. Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0275)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0275)


18.21. Tukholman ohjelman väliarviointi (äänestys)

Mietintö Tukholman ohjelman väliarvioinnista [2013/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini (A7-0153/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0276)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI


19. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Äänestysselitykset annetaan torstaina 3. huhtikuuta 2014 pidettävässä istunnossa.


20. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


21. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta (05560/2014 – C7-0000/2013 – 2011/0398(COD)).

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 3. huhtikuuta 2014.


22. Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski esitteli mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock ja Jacek Protasiewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Paul Murphy.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Paweł Zalewski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.9.


23. Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta [2013/2132(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta ja Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić ja Nikola Vuljanić.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.62.


24. Vastuuvapaus 2012 (keskustelu)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä [2013/2260(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Vastuuvapaus 2012: Unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Vastuuvapaus 2012: Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Vastuuvapaus 2012: Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Vastuuvapaus 2012: erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [2013/2256(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Vastuuvapaus 2012: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan poliisiakatemia
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Vastuuvapaus 2012: Eurojust
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Vastuuvapaus 2012: Europol
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Vastuuvapaus 2012: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Vastuuvapaus 2012: Artemis-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Vastuuvapaus 2012: Clean Sky -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Vastuuvapaus 2012: ENIAC-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Vastuuvapaus 2012: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Vastuuvapaus 2012: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Vastuuvapaus 2012: ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Vastuuvapaus 2012: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (esittelijän sijainen Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Christos Staikouras (neuvoston puheenjohtaja), Algirdas Šemeta (komission jäsen) ja Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti).

Puheenvuorot: Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michel Dantin (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Oldřich Vlasák (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Ortiz Vilella PPE-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Amelia Andersdotter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender ja Iliana Iotova esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Senderille.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Inés Ayala Sender, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza ja Jan Mulder.

Puheenvuorot: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.11 ja sitä seuraavat kohdat.


25. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese esitteli mietinnön.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Chris Davies, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthias Groote, Judith A. Merkies, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marino Baldini, ja Holger Krahmer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy ja Bas Eickhout.

Peter Liese käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.2.


26. Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I - Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio esittelivät mietinnöt.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Bielan (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitar Stoyanov (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Marino Baldini S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson ja Claudio Morganti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.3 ja istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.4.


27. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis ja Andrés Perelló Rodríguez.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 529.496/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö