Kazalo 
Zapisnik
PDF 307kWORD 288k
Sreda, 2. april 2014 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 5.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 6.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Peticije
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Razpored dela
 15.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (razprava)
 16.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I - Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij ***I - Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (razprava)
 17.Vmesni pregled stockholmskega programa (razprava)
 18.Čas glasovanja
  
18.1.Uspešnost porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
18.2.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
18.3.Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (glasovanje)
  
18.4.69. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  
18.5.Vloga radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (glasovanje)
  
18.6.Raven hrupa motornih vozil ***II (glasovanje)
  
18.7.Elektronska identifikacija govedi ***I (končno glasovanje)
  
18.8.Računalniške baze podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah ***I (glasovanje)
  
18.9.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (končno glasovanje)
  
18.10.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša ***I (končno glasovanje)
  
18.11.Medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  
18.12.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  
18.13.Evropski okoljsko-ekonomski računi ***I (glasovanje)
  
18.14.Evropsko leto razvoja (2015) ***I (glasovanje)
  
18.15.Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju ***I (glasovanje)
  
18.16.Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom ***I (glasovanje)
  
18.17.Uvoz lesa ***I (glasovanje)
  
18.18.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini ***I (glasovanje)
  
18.19.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov * (glasovanje)
  
18.20.Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic * (glasovanje)
  
18.21.Vmesni pregled stockholmskega programa (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanja
 21.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 22.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (razprava)
 23.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 24.Razrešnica 2012 (razprava)
 25.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (razprava)
 26.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I - Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (razprava)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament odločil, da potrdi mandata poslancev Giovannila Barbagalla z začetkom veljavnosti 11. marca 2014 in Annette Koewius z začetkom veljavnosti 12. marca 2014.


4. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Brice Hortefeux je vložil zahtevo za zaščito svoje imunitete in privilegijev v okviru sodne preiskave, ki se je začela v Parizu.

V skladu s členom 7(1) Poslovnika je bila zahteva posredovana pristojnemu odboru, to je odboru JURI.


5. Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)

V skladu s členom 87(a)(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila odbora EMPL o nenasprotovanju delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Evropskem skladu za pomoč najbolj ogroženim (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Priporočilo B7-0273/2014 je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletni strani Séance en direct.

Če temu priporočilu v roku 24 ur ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.


6. Popravki (člen 216 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P6_TA(2009)0275(COR01) k Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe ((P6_TA(2009)0275) (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 260)) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) k Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 221) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 19. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 10. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Popravki so do konca tega delnega zasedanja na razpolago na spletni strani Séance en direct.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v četrtek, 3. aprila 2014, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda "Prostovoljci EU za humanitarno pomoč") (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018 (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 716/2009/ES (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD))

°
° ° °

Govorila sta Mario Borghezio o davišnjem prijetju 30 beneških secesionistov (predsedujoči se je seznanil s to izjavo) in Ingeborg Gräßle o odstavku 47 poročila A7-0246/2014 "Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament".


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italija) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

AGRI, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Predlog sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

PECH, ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta(ES) št.73/2009, za koledarsko leto2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. V skladu s členom 307 Pogodbe se bo o njem posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI, BUDG, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. V skladu s členom 307 Pogodbe se bo o njem posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, EMPL, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 06/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 09/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ECON

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (prenovitev) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - Odbor CULT - Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020 (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Poročilo o spremembi določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (2013/2083(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o Tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Poročilo o celovitem pristopu EU in njegovih posledicah za doslednost zunanjega delovanja EU (2013/2146(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Poročilo o: Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce? (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (2013/2173(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Poročilo o vmesnem pregledu stockholmskega programa (2013/2024(INI)) - Odbor JURI - Odbor LIBE - Odbor AFCO - Poročevalec: Luigi Berlinguer - Poročevalca: Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Poročilo o letnem poročilu za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (2013/2132(INI)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[51]- C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Poročilo o posebnih poročilih Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (2013/2260(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VII – Odbor regij (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2012: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (2013/2256(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia (2013/2279(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek I – Evropski parlament (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Priporočilo svetu, Komisiji in evropski službi za zunanje delovanje o vlogi radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (2013/2187(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 69. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Dogovor med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu.


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na delnih zasedanjih novembra 2013, decembra 2013 ter januarja 2014.

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel na prvem in drugem delnem zasedanju oktobra 2013 in delnem zasedanju novembra 2013.


11. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

27. marca 2014

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2888/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0497/2014); Tasnádi Árpád (št. 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (št. 0499/2014); Óscar García Sauret (št. 0500/2014); Domenico Bennardi (št. 0501/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0502/2014); Marion Nestorov (št.° 0503/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.° 0504/2014); Renato Lelli (št.° 0505/2014); Jaqueline Hensen (št.° 0506/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.° 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (št.° 0508/2014); Joachim Guse (št.° 0509/2014); Baldo Codina Isidor (št.° 0510/2014); Carmen Reina Giménez (št.° 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 podpisov) (št.° 0512/2014); Tomáš Mihalička (št. 0513/2014); Michał Kiedrowski (št. 0514/2014); Luciano Moggi (št. 0515/2014); Alexandru Firicel (št. 0516/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0517/2014); Zoltán Bíró (št. 0518/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0519/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0520/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (št. 0522/2014); Dóra Hoffmann (št. 0523/2014); Regina Vetter (št. 0524/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0525/2014); Giancarlo Berti (št. 0526/2014); Halina Wilk (št. 0527/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0528/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0529/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0530/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (št. 0532/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (št. 0534/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0535/2014); Karl Bradburn (št. 0536/2014); Constanta Marta (št. 0537/2014); Shane Vaccari (št. 0538/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0539/2014); Elfriede Gunzl (št. 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0541/2014); Bíró Zoltán (št. 0542/2014); Alessandro Capone (št. 0543/2014); Kostas Chrysogonos (št. 0544/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0545/2014); Piero Carini (št. 0546/2014); Themis Κalpakidis (št. 0547/2014); Stefano Fuschetto (št. 0548/2014); Stefano Fuschetto (št. 0549/2014); Stefano Fuschetto (št. 0550/2014); Stefano Fuschetto (št. 0551/2014); Cristina Ceu (št. 0552/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0553/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0554/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0555/2014); Mаrgаritа Duková (št. 0556/2014); Angelo Guenzi (št. 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (št. 0558/2014); Christopher Gallagher (št. 0559/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0560/2014); Sven Niederstrasser (št. 0561/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0562/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0563/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0564/2014); Bíró Zoltán (št. 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (št. 0566/2014); Petra Schroth (št. 0567/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0568/2014); Björn Reetz (št. 0569/2014); Ciro Cennamo (št. 0570/2014); Juhász Tamás (št. 0571/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0572/2014); David López Plaza (št. 0573/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0574/2014); Ciro Cennamo (št. 0575/2014); Dean Bauwens (št. 0576/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0577/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0578/2014); Bíró Zoltán (št. 0579/2014); Monika Sadlok (št. 0580/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0581/2014); María Esther Felices García (št. 0582/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0583/2014); Martine Kootstra (št. 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (št. 0585/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0586/2014); Timon Peter Zurrer (št. 0587/2014); Roberta Ravello (št. 0588/2014); Siegfried Fischer (št. 0589/2014); John Gilbody (št. 0590/2014); Alfonso Merchán García (št. 0591/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0592/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0593/2014); Matteo La Cara (št. 0594/2014); Jordan Cherkezov (št. 0595/2014); Moreno Cristofori (št. 0596/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0597/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0598/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0599/2014); Mathieu Aref (št. 0600/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0601/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0602/2014); Zoltán Bíró (št. 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (št. 0604/2014); Alessandro Corò (št. 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (št. 0606/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0607/2014); Andreas Fatkin (št. 0608/2014); Jean Delhaye (št. 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (št. 0610/2014); Zoltán Bíró (št. 0611/2014); I. Anda Zevedei (št. 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (št. 0613/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0614/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0615/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0616/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0617/2014); Alexandra Filippidou (št. 0618/2014); Andresen Regina (št. 0619/2014); Simone Donazio (št. 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (št. 0621/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0622/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0623/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0624/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0625/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0626/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0627/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0628/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0629/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0630/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0631/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0632/2014); Roger Toft (št. 0633/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0634/2014); Felipe Prats Cugat (št. 0635/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (št. 0637/2014); Salvatore Cavallaro (št. 0638/2014); Salvatore Basile (št. 0639/2014); Cecilia Skröder (št. 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (št. 0641/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0642/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0643/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (št. 0645/2014); Carmelo Cammarata (št. 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (št. 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (št. 0648/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0649/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0650/2014); Stefano Fuschetto (št. 0651/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0652/2014); Ilija Petrović (št. 0653/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0654/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0655/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0656/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0657/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0658/2014); Friedrich Kohle (št. 0659/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (št. 0661/2014); Jerzy Jankowski (št. 0662/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0663/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0664/2014); Włodzimierz Pydo (št. 0665/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0666/2014); Gеоrgi Iliev (št. 0667/2014); Thomas Bjørst (št. 0668/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0669/2014); David Reiling (št. 0670/2014); Ada Fiore (št. 0671/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (št. 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (št. 0674/2014); Alexandra Filippidou (št. 0675/2014); Michael Blank (št. 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (št. 0677/2014); Giorgio Gurrieri (št. 0678/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0679/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0680/2014); Bruno Terriou (št. 0681/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0682/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0683/2014); Eriksson Kenneth (št. 0684/2014); Stefano Fuschetto (št. 0685/2014); Stefano Fuschetto (št. 0686/2014); Stefano Fuschetto (št. 0687/2014); Stefano Fuschetto (št. 0688/2014); Stefano Fuschetto (št. 0689/2014); Stefano Fuschetto (št. 0690/2014); Stefano Fuschetto (št. 0691/2014); Stefano Fuschetto (št. 0692/2014); Stefano Fuschetto (št. 0693/2014); César Heredero Nogueroles (št. 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (št. 0695/2014); Massimiliano Gugole (št. 0696/2014); Urszula Wagner (št. 0697/2014); Manuel Satorra (št. 0698/2014); Paul Abbiati (št. 0699/2014); Sebastian Serafimovici (št. 0700/2014); Loana Bracho Campos (št. 0701/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0702/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (št. 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (št. 0705/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0706/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0707/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0708/2014); Sandro Dallavalle (št. 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (št. 0710/2014); Evangelos Goutos (št. 0711/2014); Jonathan Camilleri (št. 0712/2014); Margot Mäe (št. 0713/2014);

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 201(13) Poslovnika 27. marca 2014 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


12. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Računsko sodišče obvestilo proračunski organ o prerazporeditvi sredstev V/AB-02/T/14.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Računskega sodišča o prerazporeditvi sredstev V/AB-01/A/2014.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sprejel predoge za prerazporeditve sredstev Komisije DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

V skladu s členom 50 finančne uredbe je Evropska služba za zunanje delovanje obvestila proračunski organ o spremembi svojega organigrama za leto 2014.

V skladu s členom 203(5) finančne uredbe je Računsko sodišče obvestilo proračunski organ o dovoljenju za uporabo preostalih proračunskih sredstev, namenjenih za izgradnjo stavbe K3, za financiranje tehnične posodobitve stavbe K2.

V skladu s členom 203 finančne uredbe je Odbor za proračun preučil obvestilo Evropskega bančnega organa glede rešitve v zvezi s pisarno za nedoločen čas v Londonu in odločil, da ne bo izdal mnenja.

V skladu s členom 203 finančne uredbe je Odbor za proračun preučil obvestilo Skupnega raziskovalnega središča o izgradnji stavbe za prehodno skladiščenje in stavbe za varovanje na območju Inštituta za transuranske elemente v Karlsruheju (Nemčija) in odločil, da ne bo izdal mnenja.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sprememba naslova

(po konferenci predsednikov z dne 13.3.2014)

- Novi naslov poročila št. 2013/2187(INI) : "Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vlogi radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot" -
posredovano pristojni: AFET


14. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje aprila 2014 (PE 529.496/PDOJ).

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe dnevnega reda (člen 140 Poslovnika):

Sreda

Skupna razprava o skupni zunanji in varnostni politiki (točki 47 in 48 PDOJ) se prenese na četrtek dopoldne in jo nadomesti razprava o poročilu Glenis Willmott (A7-0208/2013) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini (točka 64 PDOJ), nato pa skupna razprava o elektronskih komunikacijah (točke 18, 38 in 42 PDOJ).

Priporočilo María Muñiz De Urquiza o strategiji Evropske unije za Iran (točka 70 PDOJ) se umakne z dnevnega reda. Razprava o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanjo in varnostno politiko o razmerah v Iranu se prenese na četrtek dopoldne po skupni razpravi o skupni zunanji in varnostni politiki. Razprava o tej izjavi se bo zaključila z vložitvijo predloga resolucije odbora AFET.

°
° ° °

Za čas glasovanja v sredo sta vpisani naslednji točki:

- poročilo Glenis Willmott (A7-0208/2013) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini ;

- poročilo Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014) o matičnih družbah;

°
° ° °

Točki, ki se umakneta s časa glasovanja v sredo:

- poročili Sajjad Karim (A7-0177/2013 in A7-0171/2013) o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in poročilo Arnaud Danjean (A7-0138/2014) se prenesejo na čas glasovanja v četrtek;

- poročilo Salvador Garriga Polledo o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2015 ter poročilo Daniel Caspary (A7-0454/2013) se umakneta z dnevnega reda.

°
° ° °

Priporočilo Oomen-Ruijten (A7-0188/2014) o večji mobilnosti delavcev se umakne z dnevnega reda in ga nadomesti poročilo Paweł Zalewski (A7-0238/2014) o znižanju in odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine.

Četrtek

Na dnevni red v četrtek dopoldne se vpišejo naslednje točke:

- skupna razprava o skupni zunanji in varnostni politiki;

- izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije o razmerah v Iranu.

- poročilo Christofer Fjellner (A7-0236/2014) o blagu z dvojno rabo.

°
° ° °

Glasovanji o poročilih Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014) in Marita Ulvskog (A7-0365/2013) se preneseta na čas glasovanja v četrtek.

°
° ° °

Parlament je izjavil, da se strinja s temi spremembami.

S tem je bil določen razpored dela.


15. Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott je predstavil poročilo / je predstavila poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Philippe Juvin v imenu skupine PPE, Antonyia Parvanova (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Milan Cabrnoch v imenu skupine ECR, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, in Claudio Morganti v imenu skupine EFD.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govoril je Peter Liese.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves in Biljana Borzan

Govorila sta Tonio Borg in Glenis Willmott.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.18 zapisnika z dne 2.4.2014.


16. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I - Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij ***I - Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog in Marita Ulvskog so predstavile poročila.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Govorili so Marielle Gallo (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Malcolm Harbour (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Petra Kammerevert (pripravljavka mnenja odbora CULT), Alajos Mészáros (pripravljavec mnenja odbora JURI), Marielle Gallo (pripravljavka mnenja odbora JURI), Jens Rohde (pripravljavec mnenja odbora LIBE), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Catherine Trautmann v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Judith Sargentini, Amelia Andersdotter v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Roger Helmer v imenu skupine EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell in Adina-Ioana Vălean.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels in Franz Obermayr.

Govorili so Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog in Marita Ulvskog.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 3.4.2014 in točka 7.6 zapisnika z dne 3.4.2014.

Glasovanje: poročilo A7-0455/2013: na prihodnjem delnem zasedanju.


17. Vmesni pregled stockholmskega programa (razprava)

Poročilo o vmesnem pregledu stockholmskega programa [2013/2024(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini (A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer je predstavil poročilo / je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini sta predstavila poročilo.

Govorili so Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu), Viviane Reding (podpredsednica Komisije) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Marielle Gallo v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz in Krisztina Morvai.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Csaba Sógor in Ruža Tomašić.

Govorili so Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.21 zapisnika z dne 2.4.2014.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorila sta Pervenche Berèsin Michael Cashman o 4. svrhunskem srečanju EU-Afrika, ki poteka 2. in 3. aprila 2014 v Bruslju, in Kristiina Ojuland, ki je zaželela dobrodošlico ženi, sinu in nekdanjemu delodajalcu Sergeja Magnitskega, ki so sedeli na častni tribuni.

°
° ° °

18. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


18.1. Uspešnost porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o: Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce? (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) [2013/2173(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0256)


18.2. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia [2013/2279(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0257)

Govoril je

Fabrizio Bertot, ki je zahteval pojasnila v zvezi z zadevo, o kateri je potekalo glasovanje (predsednik je podal pojasnila).


18.3. Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (glasovanje)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega [2014/2016(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU

Sprejeto (P7_TA(2014)0258)


18.4. 69. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 69. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2014/2017(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU

Sprejeto (P7_TA(2014)0259)


18.5. Vloga radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (glasovanje)

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vlogi radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot [2013/2187(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Graham Watson (A7-0248/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU, KOMISIJI IN EVROPSKI SLUŽBI ZA ZUNANJE DELOVANJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0260)


18.6. Raven hrupa motornih vozil ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi Direktive 70/157/EGS [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0261)


18.7. Elektronska identifikacija govedi ***I (končno glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Razprava je potekala 10. septembra 2012 (točka 22 zapisnika z dne 10.9.2012).

Glasovanje je bilo preloženo na seji 11. septembra 2012 (točka 10.9 zapisnika z dne 11.9.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0262)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0262)


18.8. Računalniške baze podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 64/432/EGS glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0263)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0263)


18.9. Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Razprava je potekala 21. oktobra 2013 (točka 12 zapisnika z dne 21.10.2013).

Glasovanje je bilo preloženo na seji 23. oktobra 2013 (točka 11.4 zapisnika z dne 23.10.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0264)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0264)


18.10. Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Glasovanje je bilo 10. decembra 2013 (točka 7.24 zapisnika z dne 10.12.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0265)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0265)


18.11. Medicinski pripomočki (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Razprava je potekala 22. oktobra 2013 (točka 4 zapisnika z dne 22.10.2013).

Glasovanje je bilo 22. oktobra 2013 (točka 6.4 zapisnika z dne 22.10.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0266)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0266)


18.12. In vitro diagnostični medicinski pripomočki (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A7-0327/2013)

Razprava je potekala 22. oktobra 2013 (točka 4 zapisnika z dne 22.10.2013).

Glasovanje je bilo 22. oktobra 2013 (točka 6.3 zapisnika z dne 22.10.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0267)


18.13. Evropski okoljsko-ekonomski računi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0268)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0268)


18.14. Evropsko leto razvoja (2015) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu razvoja (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0269)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0269)


18.15. Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0270)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0270)

Govorila je

Amelia Andersdotter (poročevalka), pred glasovanjem.


18.16. Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005, Direktive 2009/128/ES in Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0271)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0271)


18.17. Uvoz lesa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0272)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0272)


18.18. Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0273)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0273)


18.19. Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0274)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0274)


18.20. Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0275)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0275)


18.21. Vmesni pregled stockholmskega programa (glasovanje)

Poročilo o vmesnem pregledu stockholmskega programa [2013/2024(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini (A7-0153/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0276)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica


19. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Obrazložitve glasovanja bodo potekale na seji v četrtek, 3. aprila 2014.


20. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


21. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočila, da je od Sveta prejela naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev operacij na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES (05560/2014 – C7-0000/2013 -2011/0398(COD))

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 3. aprilom 2014.


22. Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski je predstavil poročilo / je predstavila poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Metin Kazak v imenu skupine ALDE, Mark Demesmaeker v imenu skupine Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock in Jacek Protasiewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić in Paul Murphy.

Govorila sta Karel De Gucht in Paweł Zalewski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 3.4.2014.


23. Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2013/2132(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender je predstavil poročilo / je predstavila poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorila je Monica Macovei v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Jens Geier v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE in Ingeborg Gräßle, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ruža Tomašić in Nikola Vuljanić.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Inés Ayala Sender.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.62 zapisnika z dne 3.4.2014.


24. Razrešnica 2012 (razprava)

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012
Poročilo o posebnih poročilih Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 [2013/2260(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek I – Evropski parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Razrešnica za leto 2012: Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VII – Odbor regij [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2012: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [2013/2256(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Razrešnica za leto 2012: Eurojust
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Razrešnica za leto 2012: Europol
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (namestnik poročevalca Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa in Paul Rübig so predstavili svoja poročila.

Govorili so Christos Staikouras (predsedujoči Svetu), Algirdas Šemeta (član Komisije) in Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsednik Računskega sodišča).

Govorili so Jutta Haug (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Michel Dantin (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Oldřich Vlasák (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Morten Løkkegaard (pripravljavec mnenja odbora CULT), Eva Ortiz Vilella v imenu skupine PPE, Bogusław Liberadzki v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Amelia Andersdotter v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Bas Belder v imenu skupine EFD, Lucas Hartong samostojni poslanec, Ingeborg Gräßle, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender in Iliana Iotova ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Inés Ayala Sender.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorili so Inés Ayala Sender, ki je odgovorila na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza in Jan Mulder.

Govorili so Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa in Paul Rübig.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 3.4.2014 in točke, ki sledijo.


25. Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020 [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese je predstavil poročilo / je predstavila poročilo.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Govorili so Eija-Riitta Korhola (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, Matthias Groote v imenu skupine S&D, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Chris Davies, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Matthias Groote, Judith A. Merkies, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marino Baldini, in Holger Krahmer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy in Bas Eickhout.

Govoril je Peter Liese.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 3.4.2014.


26. Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I - Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (razprava)

Poročlilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain in Diogo Feio sta predstavila poročili.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Govorili so Adam Bielan (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Dimitar Stoyanov (pripravljavec mnenja odbora JURI), Othmar Karas v imenu skupine PPE, Marino Baldini v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Sampo Terho v imenu skupine EFD, Olle Ludvigsson in Claudio Morganti.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Erik Bánki in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorili so Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain in Diogo Feio.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 3.4.2014 in točka 7.4 zapisnika z dne 3.4.2014.


27. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis in Andrés Perelló Rodríguez.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 529.496/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov