Index 
Protokoll
PDF 315kWORD 219k
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Valprövning
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 6.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Framställningar
 12.Anslagsöverföringar
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Arbetsplan
 15.Kliniska prövningar av humanläkemedel (debatt)
 16.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I - Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I (debatt)
 17.Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (debatt)
 18.Omröstning
  
18.1.Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
18.2.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
18.3.Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (omröstning)
  
18.4.FN:s generalförsamlings 69:e session (omröstning)
  
18.5.Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (omröstning)
  
18.6.Motorfordons ljudnivå ***II (omröstning)
  
18.7.Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I (slutomröstning)
  
18.8.Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem ***I (omröstning)
  
18.9.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (slutomröstning)
  
18.10.Import av ris från Bangladesh ***I (slutomröstning)
  
18.11.Medicintekniska produkter (slutomröstning)
  
18.12.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (slutomröstning)
  
18.13.Europeiska miljöräkenskaper ***I (omröstning)
  
18.14.Europaåret för utveckling (2015) ***I (omröstning)
  
18.15.Program för rymdövervakning och spårning ***I (omröstning)
  
18.16.Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial ***I (omröstning)
  
18.17.Import av timmer ***I (omröstning)
  
18.18.Kliniska prövningar av humanläkemedel ***I (omröstning)
  
18.19.Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar * (omröstning)
  
18.20.Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (omröstning)
  
18.21.Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (omröstning)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 22.Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (debatt)
 23.Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 24.Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)
 25.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) ***I (debatt)
 26.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I - Betaltjänster på den inre marknaden ***I (debatt)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Valprövning

Parlamentet beslutade på förslag från JURI-utskottet att bekräfta mandaten för ledamoten Giovanni Barbagallo med verkan från och med den 11 mars 2014 och för ledamoten Annette Koewius med verkan från och med den 12 mars 2014.


4. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Brice Hortefeux presenterade en begäran om fastställelse av sin immunitet och sina privilegier i samband med en förundersökning som inletts i Paris.

I enlighet med artikel 7.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till ansvarigt utskott, det vill säga JURI.


5. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen hade utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande

- en rekommendation från utskottet EMPL om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Rekommendationen B7-0273/2014 finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct under den tid som innevarande sammanträdesperiod varar.

Om inte någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.


6. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P6_TA(2009)0275(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om upphävande av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300 14.11.2009, s. 88) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av ovannämnda förordning ((P6_TA(2009)0275) (EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 260)) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014-2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221) Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen ”Séance en direct” under innevarande sammanträdesperiod.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande torsdagen den 3 april 2014 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (00137/2013/LEX - C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 - 2012/0036(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018 (00046/2014/LEX - C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 716/2009/EG (00134/2013/LEX - C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (00011/2014/LEX - C7-0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD))

°
° ° °

Talare: Mario Borghezio berättade att 30 separatister hade gripits i Veneto tidigare samma dag (talmannen uppmärksammade detta) och Ingeborg Gräßle uttalade sig om punkt 47 i betänkande A7-0246/2014 ”Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet”.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies från Italien) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

AGRI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

PECH, ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om villkoren för Konungariket Norges deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nrXXX/XXX [Official controls Regulation] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag. I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 09/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (omarbetning) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Betänkande om ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (2013/2083(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - utskottet EMPL - Föredragande: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Betänkande om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (2013/2146(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012: Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts? (2013/2173(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

- Betänkande om halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (2013/2024(INI)) - utskottet JURI - utskottet LIBE - utskottet AFCO - Föredragande: Luigi Berlinguer - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden – budgetåret 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Betänkande om årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2013/2132(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IV – domstolen (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012 (2013/2260(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2012: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (2013/2256(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- *Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (2013/2279(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Rekommendation till rådet, kommissionen och europeiska utrikestjänsten om radio- och tv-mediernas roll när det gäller att främja EU och dess värden (2013/2187(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 69:e session (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- *Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Edit Herczog (A7-0455/2013)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem, och om ändring av direktiv 2007/46/EG och upphävande av direktiv 70/157/EEG (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i europeiska stödkontoret för asylfrågor.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november 2013, december 2013 och januari 2014 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I, oktober II och november 2013 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 27 mars 2014

(namnet konfidentiellt) (nr 2888/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0497/2014); Tasnádi Árpád (nr 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (nr 0499/2014); Óscar García Sauret (nr 0500/2014); Domenico Bennardi (nr 0501/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0502/2014); Marion Nestorov (nr 0503/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0504/2014); Renato Lelli (nr 0505/2014); Jaqueline Hensen (nr 0506/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (nr 0508/2014); Joachim Guse (nr 0509/2014); Baldo Codina Isidor (nr 0510/2014); Carmen Reina Giménez (nr 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 underskrifter) (nr 0512/2014); Tomáš Mihalička (nr 0513/2014); Michał Kiedrowski (nr 0514/2014); Luciano Moggi (nr 0515/2014); Alexandru Firicel (nr 0516/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0517/2014); Zoltán Bíró (nr 0518/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0519/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0520/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (nr 0522/2014); Dóra Hoffmann (nr 0523/2014); Regina Vetter (nr 0524/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0525/2014); Giancarlo Berti (nr 0526/2014); Halina Wilk (nr 0527/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0528/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0529/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0530/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (nr 0532/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (nr 0534/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0535/2014); Karl Bradburn (nr 0536/2014); Constanta Marta (nr 0537/2014); Shane Vaccari (nr 0538/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0539/2014); Elfriede Gunzl (nr 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0541/2014); Bíró Zoltán (nr 0542/2014); Alessandro Capone (nr 0543/2014); Kostas Chrysogonos (nr 0544/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0545/2014); Piero Carini (nr 0546/2014); Themis Κalpakidis (nr 0547/2014); Stefano Fuschetto (nr 0548/2014); Stefano Fuschetto (nr 0549/2014); Stefano Fuschetto (nr 0550/2014); Stefano Fuschetto (nr 0551/2014); Cristina Ceu (nr 0552/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0553/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0554/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0555/2014); Mаrgаritа Duková (nr 0556/2014); Angelo Guenzi (nr 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr 0558/2014); Christopher Gallagher (nr 0559/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0560/2014); Sven Niederstrasser (nr 0561/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0562/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0563/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0564/2014); Bíró Zoltán (nr 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (nr 0566/2014); Petra Schroth (nr 0567/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0568/2014); Björn Reetz (nr 0569/2014); Ciro Cennamo (nr 0570/2014); Juhász Tamás (nr 0571/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0572/2014); David López Plaza (nr 0573/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0574/2014); Ciro Cennamo (nr 0575/2014); Dean Bauwens (nr 0576/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0577/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0578/2014); Bíró Zoltán (nr 0579/2014); Monika Sadlok (nr 0580/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0581/2014); María Esther Felices García (nr 0582/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0583/2014); Martine Kootstra (nr 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (nr 0585/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0586/2014); Timon Peter Zurrer (nr 0587/2014); Roberta Ravello (nr 0588/2014); Siegfried Fischer (nr 0589/2014); John Gilbody (nr 0590/2014); Alfonso Merchán García (nr 0591/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0592/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0593/2014); Matteo La Cara (nr 0594/2014); Jordan Cherkezov (nr 0595/2014); Moreno Cristofori (nr 0596/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0597/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0598/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0599/2014); Mathieu Aref (nr 0600/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0601/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0602/2014); Zoltán Bíró (nr 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (nr 0604/2014); Alessandro Corò (nr 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (nr 0606/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0607/2014); Andreas Fatkin (nr 0608/2014); Jean Delhaye (nr 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (nr 0610/2014); Zoltán Bíró (nr 0611/2014); I. Anda Zevedei (nr 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (nr 0613/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0614/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0615/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0616/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0617/2014); Alexandra Filippidou (nr 0618/2014); Andresen Regina (nr 0619/2014); Simone Donazio (nr 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (nr 0621/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0622/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0623/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0624/2014); (namnet konfidentiellt)(nr 0625/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0626/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0627/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0628/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0629/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0630/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0631/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0632/2014); Roger Toft (nr 0633/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0634/2014); Felipe Prats Cugat (nr 0635/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (nr 0637/2014); Salvatore Cavallaro (nr 0638/2014); Salvatore Basile (nr 0639/2014); Cecilia Skröder (nr 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (nr 0641/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0642/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0643/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (nr 0645/2014); Carmelo Cammarata (nr 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (nr 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (nr 0648/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0649/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0650/2014); Stefano Fuschetto (nr 0651/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0652/2014); Ilija Petrović (nr 0653/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0654/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0655/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0656/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0657/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0658/2014); Friedrich Kohle (nr 0659/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (nr 0661/2014); Jerzy Jankowski (nr 0662/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0663/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0664/2014); Włodzimierz Pydo (nr 0665/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0666/2014); Gеоrgi Iliev (nr 0667/2014); Thomas Bjørst (nr 0668/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0669/2014); David Reiling (nr 0670/2014); Ada Fiore (nr 0671/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (nr 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (nr 0674/2014); Alexandra Filippidou (nr 0675/2014); Michael Blank (nr 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (nr 0677/2014); Giorgio Gurrieri (nr 0678/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0679/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0680/2014); Bruno Terriou (nr 0681/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0682/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0683/2014); Eriksson Kenneth (nr 0684/2014); Stefano Fuschetto (nr 0685/2014); Stefano Fuschetto (nr 0686/2014); Stefano Fuschetto (nr 0687/2014); Stefano Fuschetto (nr 0688/2014); Stefano Fuschetto (nr 0689/2014); Stefano Fuschetto (nr 0690/2014); Stefano Fuschetto (nr 0691/2014); Stefano Fuschetto (nr 0692/2014); Stefano Fuschetto (nr 0693/2014); César Heredero Nogueroles (nr 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (nr 0695/2014); Massimiliano Gugole (nr 0696/2014); Urszula Wagner (nr 0697/2014); Manuel Satorra (nr 0698/2014); Paul Abbiati (nr 0699/2014); Sebastian Serafimovici (nr 0700/2014); Loana Bracho Campos (nr 0701/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0702/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (nr 0705/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0706/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0707/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0708/2014); Sandro Dallavalle (nr 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (nr 0710/2014); Evangelos Goutos (nr 0711/2014); Jonathan Camilleri (nr 0712/2014); Margot Mäe (nr 0713/2014).

Talmannen meddelade att han den 27 mars 2014 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 201.13 i arbetsordningen.


12. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade revisionsrätten underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring V/AB-02/T/14.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot revisionsrättens förslag till anslagsöverföring V/AB-01/A/2014.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

I enlighet med artikel 50 i budgetförordningen hade Europeiska utrikestjänsten informerat budgetmyndigheten om att man ändrat sin tjänsteförteckning för 2014.

I enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen hade revisionsrätten informerat budgetmyndigheten om tillståndet att använda det belopp som blivit över av de medel som avsatts för att bygga K3-byggnaden för att finansiera en teknisk modernisering av K2-byggnaden.

I enlighet med artikel 203 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat meddelandet från Europeiska bankmyndigheten (EBA) beträffande dennas långsiktiga kontorslösning i London och beslutat att inte lämna något yttrande.

I enlighet med artikel 203 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat meddelandet från det gemensamma forskningscentrumet beträffande byggandet av en transitlagerbyggnad och en väktarbyggnad på Institutet för transuraners mark i Karlsruhe (Tyskland) och beslutat att inte lämna något yttrande.


13. Beslut om vissa dokument

Ny titel

(Till följd av talmanskonferensen den 13 mars 2014)

- Ny titel på betänkandet 2013/2187(INI) : "Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om användning av radio och tv för att visa EU och dess värderingar" -
ansvarigt utskott: AFET


14. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdena under april I 2014 (PE 529.496/PDOJ) hade delats ut.

Till följd av de samråd som genomförts med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar av föredragningslistan (artikel 140 i arbetsordningen):

Onsdag

Den gemensamma debatten om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (punkterna 47 och 48 i PDOJ) sköts upp till torsdag förmiddag och ersattes av debatten om Glenis Wilmotts betänkande (A7-0208/2013) om kliniska prövningar av humanläkemedel (punkt 64 i PDOJ), följd av den gemensamma debatten om elektronisk kommunikation (punkterna 18, 38 och 42 i PDOJ).

María Muñiz De Urquizas rekommendation om EU:s strategi gentemot Iran (punkt 70 i PDOJ) ströks från föredragningslistan. Debatten om förklaringen från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Iran sköts upp till torsdag förmiddag och skulle hållas efter den gemensamma debatten om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Debatten om denna förklaring skulle avslutas med ett resolutionsförslag från AFET-utskottet.

°
° ° °

Följande punkter togs upp till omröstning under onsdagen:

- Glenis Wilmotts betänkande (A7-0208/2013) om kliniska prövningar av humanläkemedel,

- Mojca Kleva Kekuš betänkande (A7-0243/2014) om moderbolag.

°
° ° °

Följande punkter togs inte upp till omröstning under onsdagen:

- Sajjad Karims två betänkanden (A7-0177/2013 och A7-0171/2013) lagstadgad revision och Arnaud Danjeans betänkande (A7-0138/2014) skulle istället tas upp till omröstning under torsdagen;

- Salvador Garriga Polledos betänkande om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015 och Daniel Casparys betänkande (A7-0454/2013) skulle strykas från föredragningslistan.

°
° ° °

Oomen-Ruijtens rekommendation (A7-0188/2014) om ökad rörlighet för arbetstagare ströks från föredragningslistan och ersättas av Pawel Zalewskis betänkande (A7-0238/2014) om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina.

Torsdag

Följande punkter lades till i föredragningslistan för torsdag förmiddag:

- gemensam debatt om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

- förklaringen från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Iran,

- Christofer Fjellners betänkande (A7-0236/2014) om produkter med dubbla användningsområden.

°
° ° °

Pilar del Castillo Veras betänkande (A7-0190/2014) och Marita Ulvskogs betänkande (A7-0365/2013) skulle tas upp under torsdagens omröstning.

°
° ° °

Parlamentet samtyckte till dessa ändringar.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Kliniska prövningar av humanläkemedel (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Philippe Juvin för PPE-gruppen, Antonyia Parvanova (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, och Claudio Morganti för EFD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves och Biljana Borzan.

Talare: Tonio Borg och Glenis Willmott.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.18 i protokollet av den 2.4.2014.


16. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I - Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Betänkande om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog och Marita Ulvskog redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Marielle Gallo (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Malcolm Harbour (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Alajos Mészáros (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marielle Gallo (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jens Rohde (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Catherine Trautmann för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Sargentini, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell och Adina-Ioana Vălean.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels och Franz Obermayr.

Talare: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog och Marita Ulvskog.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 3.4.2014 och punkt 7.6 i protokollet av den 3.4.2014.

Omröstning: betänkandena A7-0455/2013: nästa sammanträdesperiod.


17. Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (debatt)

Betänkande om halvtidsöversynen av Stockholmsprogrammet [2013/2024(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini (A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini redogjorde för betänkandet.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande), Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Marielle Gallo för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel, Kinga Göncz och Krisztina Morvai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Csaba Sógor och Ruža Tomašić.

Talare: Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.21 i protokollet av den 2.4.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Pervenche Berès, Michael Cashman, som uttalade sig med anledning av det fjärde toppmötet för EU-Afrika som skulle hållas i Bryssel den 2-3 april 2014, och Kristiina Ojuland, som välkomnade Sergej Magnitskijs fru, son och tidigare arbetsgivare som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

18. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


18.1. Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012: Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts? [2013/2173(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0256)


18.2. Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier [2013/2279(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0257)

Inlägg:

Fabrizio Bertot, som efterlyste ett klargörande rörande föremålet för omröstningen (talmannen gjorde ett sådant klargörande).


18.3. Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij [2014/2016(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

Antogs (P7_TA(2014)0258)


18.4. FN:s generalförsamlings 69:e session (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 69:e session [2014/2017(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

Antogs (P7_TA(2014)0259)


18.5. Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (omröstning)

Rekommendation till rådet, kommissionen och europeiska utrikestjänsten om radio- och tv-mediernas roll när det gäller att främja EU och dess värden [2013/2187(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Graham Watson (A7-0248/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

Antogs (P7_TA(2014)0260)


18.6. Motorfordons ljudnivå ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem, och om ändring av direktiv 2007/46/EG och upphävande av direktiv 70/157/EEG [17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2014)0261)


18.7. Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I (slutomröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Debatten hölls den 10 september 2012 (punkt 22 i protokollet av den 10.9.2012).

Omröstningen sköts upp under sammanträdet den 11 september 2012 (punkt 10.9 i protokollet av den 11.9.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0262)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0262)


18.8. Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG vad gäller databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0263)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0263)


18.9. Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Debatten hölls den 21 oktober 2013 (punkt 12 i protokollet av den 21.10.2013).

Omröstningen sköts upp under sammanträdet den 23 oktober 2013 (punkt 11.4 i protokollet av den 23.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0264)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0264)


18.10. Import av ris från Bangladesh ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av ris med ursprung i Bangladesh [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Omröstningen sköts upp under sammanträdet den 10 december 2013 (punkt 7.24 i protokollet av den 10.12.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0265)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0265)


18.11. Medicintekniska produkter (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Debatten hölls den 22 oktober 2013 (punkt 4 i protokollet av den 22.10.2013).

Omröstningen sköts upp under sammanträdet den 22 oktober 2013 (punkt 6.4 i protokollet av den 22.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0266)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0266)


18.12. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

Debatten hölls den 22 oktober 2013 (punkt 4 i protokollet av den 22.10.2013).

Omröstningen sköts upp under sammanträdet den 22 oktober 2013 (punkt 6.3 i protokollet av den 22.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0267)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0267)


18.13. Europeiska miljöräkenskaper ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0268)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0268)


18.14. Europaåret för utveckling (2015) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A7-0384/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0269)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0269)


18.15. Program för rymdövervakning och spårning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning [COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0270)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0270)

Inlägg:

Amelia Andersdotter (föredragande), före omröstningen.


18.16. Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0271)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0271)


18.17. Import av timmer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A7-0429/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0272)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0272)


18.18. Kliniska prövningar av humanläkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0273)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0273)


18.19. Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0274)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0274)


18.20. Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0275)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0275)


18.21. Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (omröstning)

Betänkande om halvtidsöversynen av Stockholmsprogrammet [2013/2024(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini (A7-0153/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0276)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman


19. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Röstförklaringarna skulle äga rum under påföljande dags sammanträde, torsdagen den 3 april 2014.


20. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


21. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020-2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG (05560/2014 – C7-0000/2013 -2011/0398(COD))

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 3 april 2014.


22. Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Mark Demesmaeker för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić och Paul Murphy.

Talare: Karel De Gucht och Paweł Zalewski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 3.4.2014.


23. Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2013/2132(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Jens Geier för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, och Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić och Nikola Vuljanić.

Talare: Algirdas Šemeta och Inés Ayala Sender.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.62 i protokollet av den 3.4.2014.


24. Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012
Betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012 [2013/2260(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden – budgetåret 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IV – domstolen [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2012: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2013/2256(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (som ersatte föredraganden Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa och Paul Rübig redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Christos Staikouras (rådets tjänstgörande ordförande), Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) och Vítor Manuel da Silva Caldeira (revisionsrättens ordförande).

Talare: Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Michel Dantin (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Eva Ortiz Vilella för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Bas Belder för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender samt Iliana Malinova Iotova, som ställde en fråga ("blått kort") till Inés Ayala Sender.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender, som besvarade en fråga ”blått kort” från Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza och Jan Mulder.

Talare: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 3.4.2014 och efterföljande punkter.


25. Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Eija-Riitta Korhola (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Chris Davies, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matthias Groote, Judith A. Merkies, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marino Baldini, och Holger Krahmer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy och Bas Eickhout.

Talare: Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 3.4.2014.


26. Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I - Betaltjänster på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain och Diogo Feio redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Bielan (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Othmar Karas för PPE-gruppen, Marino Baldini för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Olle Ludvigsson och Claudio Morganti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain och Diogo Feio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 3.4.2014 och punkt 7.4 i protokollet av den 3.4.2014.


27. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis och Andrés Perelló Rodríguez.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 529.496/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Terho, Thein, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy