Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел

2. Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: EMPL

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на ПриложениеIV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак във флуоресцентни лампи със студен катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с подсветка, който не превишава 5mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017година (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни от C-press съвместимите щифтови конекторни системи за промищлени прибори за контрол и управление (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIV към Директива2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до ~125V или до 250–V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в микроканални плочи (МКП) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и светлинни творби на изкуството (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2013 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: три месеца допълнително по искане на Съвета. разглеждане в комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: три месеца допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON (член 50 от Правилника за дейността), JURI (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 14 март 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за по-конкретно определяне на значимите експозиции и праговете за вътрешните подходи към специфичните рискове в търговския портфейл (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на понятието „пазар“ (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на използвания като приближение спред и на критерия за ограничен брой по-малки портфейли за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

Правна информация - Политика за поверителност