Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel

2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré archívom obchodných údajov ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na obhajobu a dočasných ustanovení (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v poplatinovaných platinových elektródach používaných na meranie vodivosti (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov (C(2014)01629 - 2014/2678(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri používaní ortuti v žiarivkách so studenou katódou (CCFL) na podsvietenie obrazoviek z tekutých kryštálov s maximálnym obsahom 5 mg na žiarivku, používaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch uvedených na trh pred 22. júlom 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri používaní olova v iných systémoch ako v zodpovedajúcich pin konektoroch typu C-press pre priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje (C(2014)01636 - 2014/2684(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku týkajúcu sa olova v dielektrických keramických kondenzátoroch s menovitým napätím menším ako 125V striedavého prúdu (AC) alebo 250V jednosmerného prúdu (DC) používaných v priemyselných monitorovacích akontrolných prístrojoch (C(2014)01637 - 2014/2685(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v mikrokanálových platničkách (C(2014)01641 - 2014/2671(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach v jednom rozhraní veľkoplošných vrstvených matricových prvkov (C(2014)01642 - 2014/2683(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri používaní ortuti v ručne vyrobených svietiacich trubiciach (HLDT) používaných v značení, dekoratívnom, architektonickom a špecializovanom osvetlení a svetelných umeleckých inštaláciách (C(2014)01645 - 2014/2686(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie oparametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke (C(2013)07086 - 2013/2928(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 30. októbra 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie tri mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych investičných fondov ((C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. decembra 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie tri mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku), JURI (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2014)01332 - 2014/2621(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 14. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré si navzájom poskytujú príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu (C(2014)01554 - 2014/2660(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku (C(2014)01556 - 2014/2662(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania (C(2014)01551 - 2014/2663(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy podrobnejšie vymedzujúce významné expozície a prahové hodnoty pre interné prístupy pre špecifické riziko v obchodnej knihe (C(2014)01561 - 2014/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa má stanoviť, čo predstavuje úzku spojitosť medzi hodnotou krytých dlhopisov inštitúcie a hodnotou aktív inštitúcie (C(2014)01553 - 2014/2665(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny (C(2014)01550 - 2014/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa vymedzenia trhu (C(2014)01552 - 2014/2673(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určovanie proxy rozpätia a obmedzeného počtu menších portfólií pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (C(2014)01555 - 2014/2674(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie vpostavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa aoriginátora vsúvislosti sexpozíciami voči presunutému kreditnému riziku (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia