Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj

2. Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri mesece od datuma prejema dne 13. marca 2014      posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovan pristojni: EMPL

- Delegirana direktiva o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIII k Direktivišt. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIV k Direktivišt. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v skladnih sistemih pinskih priključkov, razen sistema C-press, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije .../…/EU o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v mikrokanalnih ploščah (MCP) zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v spajki na enem vmesniku naloženih tiskanih elementov (SDE) z veliko površino zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi živega srebra v ročno izdelanih cevnih plinskih sijalkah (HLDT), ki se uporabljajo za oznake, dekorativno ali arhitekturno in posebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu (C(2013)07086 2013/2928(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri meseci od datuma prejema dne 30. oktobra 2013
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni tri meseci na zahtevo Sveta.

posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri meseci od datuma prejema dne 17. decembra 2013
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni tri meseci na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON (člen 50 poslovnika), JURI (člen 50 poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (C(2014)01332 2014/2621(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 14. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.


posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posedovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (C(2014)01553- 2014/2665(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št.575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.


posredovano pristojni: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov