Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel

2. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om transaktionsregister när det gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger transaktionsregister, samt bestämmelser om rätten till försvar och tidsfrister (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade direktivom ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly använt i andra än ’C-press’-kontaktsystem (press fit) i industriella övervaknings- och kontrollinstrument (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125V AC eller 250V DC i industriella övervaknings- och kontrollinstrument (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i mikrokanalplattor (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för anslutning av staplade skivelement för stora ytor (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare tre månader på begäran av rådet.
Ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ av förvaltare av alternativa investeringsfonder (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 17 december 2013
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare tre månader på begäran av Europaparlamentet.
Ansvariga utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen), JURI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 14 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn i vilka den information som hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter ska förse varandra med specificeras (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn i vilka det, för interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav för specifik risk i skuldinstrument i handelslagret, anges vad som avses med betydande exponering för specifik risk och med stort antal betydande positioner i skuldinstrument (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för fastställande av nära samband mellan värdet av ett instituts täckta obligationer och värdet av institutets tillgångar (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar institutens kreditkvalitet på löpande basis och är avsedda att användas till rörliga ersättningar (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för definition av begreppet marknad (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med tekniska standarder för tillsyn för att fastställa skattning av spreaden och ett begränsat antal mindre portföljer för kreditvärdighetsjusteringsrisk (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy