Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел

3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни от месо и употребата на някои добавки в месните полуфабрикати (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - срок: 14/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксисулфурон, метсулфурон-метил, никосулфурон, просулфурон, римсулфурон, сулфосулфурон и тифенсулфурон-метил във или върху определени продукти (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - срок: 19/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за портокалово масло, Phlebiopsis gigantea, гиберелинова киселина, Paecilomyces fumosoroseus щам FE 9901, ядрено-полиедрен вирус в Spodoptera littoralis, ядрено-полиедрен вирус в Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, S-абсцисинова киселина, L-аскорбинова киселина и ядрено-полиедрен вирус в Helicoverpa armigera във и върху определени продукти (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - срок: 14/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за замяна на приложение VII към Регламент (ЕС) № 601/2012 по отношение на минимално допустимата честота на извършването на анализи (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Регламент на Комисията за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2014 г. (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

Правна информация - Политика за поверителност